Projecten Stevige Start
Gepubliceerd op: 10-02-2022
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/projecten-stevige-start/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam werkt samen met de professionals en organisaties uit het medische en sociale domein om Rotterdamse kinderen een stevige start in het leven te geven.

Op deze pagina zijn de initiatieven van Stevige Start - voor professionals verzameld.

Geen kwetsbare zwangere meer missen

De coalitie Stevige Start wil alle zwangeren in kwetsbare omstandigheden in beeld hebben om hulp te kunnen bieden. Initiatieven hiervoor zijn Risicosignalering en Connect2Grow.

Sociaal-economische risico's, zoals ongunstige woon- en leefomstandigheden, laaggeletterdheid, armoede en psychische klachten, kunnen een negatieve invloed hebben voor de uitkomst van de zwangerschap of de ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk om deze risico's zo vroeg mogelijk in de zwangerschap te signaleren. De coalitie wil hiervoor een gebruiksvriendelijk instrument invoeren.

Bekijk de video Vroegtijdig signaleren (psycho)sociale factoren in de zwangerschap met de vernieuwde R4U-vragenlijst | Youtube.

Gespreksvaardigheden

Ook het voeren van de juiste gesprekken en verwijzen naar de juiste hulpverleners is belangrijk. Op die manier moedigen zorgverleners zwangeren aan om de beschikbare ondersteuning ook te gebruiken. Om risico's bespreekbaar te maken, zijn goede gespreksvaardigheden nodig. De werkgroep risicosignalering heeft de behoefte aan opleiding over dit onderwerp bij de verloskundig zorgverleners en de hulpverleners uit het sociale domein in kaart gebracht. De eerste getrainde professionals nemen deel aan een pilot met de nieuwe versie van de R4U. Voorjaar 2022 zijn de uitkomsten van de pilot bekend. Op basis van de uitkomsten wordt aan de brede invoering van de R4U en de gesprekstraining gewerkt.

Connect2Grow is een project van het Erasmus MC Rotterdam, in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam en andere organisaties en zorgverleners in Rotterdam. In Connect2Grow draait het om het herkennen van een (mogelijk) zorgelijke ouder-kindrelatie.

Aandacht voor ouder-kindrelatie

Een goede ouder-kindrelatie is zeer belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind. Tijdens de eerste 1.000 dagen van een baby is deze relatie bepalend voor de hersenontwikkeling, de ontwikkeling van het stress-systeem en de hechting. Al tijdens de zwangerschap zijn signalen van een (mogelijk) zorgelijke ouder-kindrelatie te herkennen. Het Erasmus MC heeft middelen ontwikkeld, zoals een toolkit en trainingen voor verloskundigen en gynaecologen, om signalen van een (mogelijk) zorgelijke ouder-kindrelatie te herkennen en passende ondersteuning te bieden.

Tijdens de begeleiding van 60 (aanstaande) ouders heeft het Erasmus MC onderzocht wat gezinnen in kwetsbare omstandigheden, vooral bij psychische problemen, nodig hebben, om een gezonde relatie met hun (ongeboren) baby op te bouwen.

Meer weten?

Wilt u meer weten of heeft u vragen over Connect2Grow? Kijk op de website Connect2grow.info, mail naar Connect2Grow@erasmusmc.nl of bel 06 311 450 49.

De weg naar passende zorg vinden

Het aanbod aan zorg is groot. Zorgpaden en het Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam helpen de zorgverlener in de geboortezorg om de weg te vinden naar passende zorg.

Zorgpaden helpen professionals in de geboortezorg om (kwetsbare) zwangeren en hun partner op het juiste moment, op de juiste plek de juiste zorg en hulp te bieden. De zorgpaden zijn afgestemd op veel voorkomende risico’s voor (aanstaande) ouders en hun (ongeboren) kinderen.

De coalitie Stevige Start ontwikkelt zorgpaden en werkprocessen voor de hele stad. Waar nodig maken verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) maatwerkaanpassingen. De coalitie Stevige Start ondersteunt daarnaast het actueel maken van zorgpaden. Hiervoor is een werkgroep opgericht, die onder andere bestaat uit professionals van verschillende VSV’s, inhoudelijke experts en hulpverleners van het wijkteam, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Moeders van Rotterdam.

Er zijn actuele zorgpaden beschikbaar, onder andere voor middelengebruik, verslaving, licht verstandelijke beperking (LVB) en huiselijk geweld.

Zorgpaden | DVP Rijnmond

Het Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam is er voor zwangere vrouwen in Rotterdam die hulp nodig hebben of een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het aanmeldpunt is de ingang tot sociale zorg voor zwangeren. Het aanmeldpunt kan snel hulp organiseren. Denk aan de zwangerschap, bevalling en babyspullen, (veilig) wonen, ouderschap en de ontwikkeling van het kind, school en werk, het sociale netwerk, problemen met instanties, administratie en geldzaken of gezondheid.

Aanmelden

Verloskundigen, gynaecologen, huisartsen of hulpverleners kunnen de zwangere aanmelden. De zwangere moet hiervoor wel toestemming geven. Zij kunnen ook zelf contact opnemen met het aanmeldpunt. Het aanmeldpunt beoordeelt welke hulp of ondersteuning het beste past. Die hulp kan gegeven worden door hulpverleners van Moeders van Rotterdam, de wijkteams, het Centrum voor Jeugd en Gezin of Home-start voor zwangeren (voorheen Moedermentoren). Na aanmelding volgt zo snel mogelijk een huisbezoek voor de intake. De hulpverlener die de intake doet zal de zwangere ook verder begeleiden. Belangrijk is dat de zwangere in Rotterdam verblijft. Aanmelden kan tot het moment van bevallen.

Wilt u overleggen over een aanmelding? Bel dan het aanmeldpunt via telefoon 010 267 26 53.

De cliënt centraal

Op verschillende manieren werkt de coalitie Stevige Start aan het verbeteren van de samenwerking tussen professionals onderling en met (aanstaande) ouders.

Samen groeien 010 is een praktijkonderzoek naar wat nodig is om zorg voor de eerste 1.000 dagen van een kind goed af te stemmen. Het doel is betere samenwerking tussen (aanstaande) ouders en zorgverleners, maar ook tussen zorgverleners onderling.

Praktijkonderzoek

Een samenwerkingsverband met (aanstaande) ouders, onderzoekers van het Erasmus MC en zorg- en hulpverleners in het medische, psychische en sociale domein en beleidsmedewerkers van de gemeente Rotterdam voeren het praktijkonderzoek uit in Delftshaven. Ze onderzoeken hoe de zorg voor de eerste 1.000 dagen van een kind nog beter op elkaar kan worden afgestemd. Dit praktijkonderzoek moet een oplossing bieden voor verschillende uitdagingen. Bijvoorbeeld: sommige (aanstaande) ouders krijgen hulp van verschillende zorg- en hulpverleners, maar voelen zich toch niet geholpen. En professionals komen allerlei hobbels tegen als ze proberen samen te werken met andere professionals.

Het onderzoek Samen groeien 010 is gestart in april 2021 en loopt tot en met 2025. De eerste resultaten van het onderzoek worden medio 2022 verwacht.

Doelen onderzoek Samen groeien 010:

 • Zorgen dat (aanstaande) ouders en professionals hetzelfde verstaan onder 'kwetsbare omstandigheden' en 'eerste 1.000 dagen'.
 • Een (verbeterde) samenwerking tussen (aanstaande) ouders en professionals.
 • Ontwikkeling van zorgtrajecten door (aanstaande) ouders en professionals.
 • Ontwikkeling plan van aanpak voor een duurzaam leer- en verbeternetwerk.

Heeft u ideeën over de samenwerking tussen (aanstaande) ouders en professionals en/of wilt u bijdragen aan het onderzoek Samen groeien 010? Stuur dan een e-mail naar samengroeien010@erasmusmc.nl.

Samen groeien 010 | Hogeschool Rotterdam

Geboortezorgverleners in de regio Rijnmond, de gemeente Rotterdam en het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond werken aan een integraal geboortedossier om zorggegevens uit te wisselen tussen alle betrokken zorgverleners in het medische en sociale domein.

De zwangere beheert zelf haar eigen gegevens. De zorgverlener heeft altijd toegang tot de gegevens. De zwangere moet hiervoor wel toestemming geven. Het voordeel is dat alle betrokkenen altijd toegang hebben tot de actuele zorggegevens. Ook vermindert het de administratieve lasten en de kans op fouten. Verder geeft het de mogelijkheid de zorgverlening en de uitkomsten van de geboortezorg samen verder te verbeteren.

Heeft u vragen over het geboortedossier of wilt u de factsheet ontvangen? Mail naar info@dvprijnmond.nl.

Prenataal huisbezoek

Tijdens de zwangerschap kunnen verschillende zorgverleners op huisbezoek komen. Dit heet prenataal huisbezoek. Deze bezoeken zijn vrijwillig.

Onder prenatale huisbezoeken vallen alle soorten huisbezoeken die professionals vanuit de geboortezorg, het sociale domein en de jeugdgezondheidszorg doen bij zwangeren. Deze bezoeken zijn vrijwillig.

Huisbezoek

De verloskundig zorgverlener kan op elk moment van de zwangerschap op huisbezoek gaan, als hij of zij risico's vermoedt en daarom de zwangere in de thuissituatie wil zien. Tijdens dit huisbezoek kan de verloskundig zorgverlener ook informatie en voorlichting geven over een gezonde zwangerschap. De kraamzorg doet vaak een prenataal huisbezoek om de zorgvraag, de zorgbehoefte en verwachtingen vast te stellen en het aantal noodzakelijke uren kraamzorg te bepalen. De kraamzorg beoordeelt ook of in de thuissituatie een veilige bevalling en kraamperiode mogelijk is, zowel voor zwangere en kind als voor de professional.

Kwetsbare zwangere

Als een verloskundig zorgverlener het vermoeden heeft dat een zwangere kwetsbaar is, dan kan hij/zij dit in overleg met de zwangere melden bij het Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam. De zwangere kan dan 1 of meerdere huisbezoeken van VoorZorg (Centrum voor Jeugd en Gezin), Moeders van Rotterdam en Humanitas/Home-Start krijgen. Tijdens het eerste huisbezoek bekijkt een zorgverlener welke problemen er zijn en welke hulpbehoefte er is. In de daaropvolgende huisbezoeken krijgt de zwangere de hulp die het beste past bij haar situatie. De huisbezoeken worden zoveel gedaan door dezelfde professional die de hulp gaat bieden.

Wijziging Wet publieke gezondheid

Vanaf juli 2022 moeten gemeenten alle kwetsbare zwangere vrouwen een prenataal huisbezoek aanbieden vanuit de jeugdgezondheidszorg. Dit is de kern van een wijziging in de Wet publieke gezondheid die de Tweede Kamer in juni 2021 heeft aangenomen. Een specifieke groep zwangeren maakt dan al tijdens de zwangerschap kennis met de jeugdgezondheidszorg. De jeugdverpleegkundige kan informatie en advies geven over zwangerschap, geboorte en aanstaand ouderschap. En zo nodig aanvullende ondersteuning bieden of daarnaar doorverwijzen. Dit huisbezoek is vrijwillig.

Meer informatie over het prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg

Kraamzorg

Kraamzorg is onmisbaar voor de ondersteuning van gezinnen bij een gezonde start na de geboorte. In Rotterdam kunnen zwangeren hiervoor een vergoeding aanvragen.

Voor kraamzorg geldt een wettelijke eigen bijdrage. Rotterdamse gezinnen die deze bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een vergoeding aanvragen via de bijzondere bijstand.

De kraamverzorgende geeft kraamzorg aan de kraamvrouw en haar gezin vóór, tijdens en na de bevalling. Na de bevalling is de kraamverzorgende minimaal 24 en maximaal 80 uren aanwezig om te ondersteunen. Kraamzorg is er in principe voor alle vrouwen, maar er geldt wel een wettelijke eigen bijdrage. Dit kan een probleem zijn voor gezinnen met een laag inkomen. Deze gezinnen kunnen een vergoeding voor de eigen bijdrage aanvragen, via de bijzondere bijstand.

De vergoeding via de bijzondere bijstand geldt voor eigen bijdragen van zorgkosten die de zorgverzekeraar niet of niet volledig vergoedt, bijvoorbeeld voor kraamzorg, zittend ziekenvervoer of medicijnen. De vergoeding kan 1 keer per jaar worden aangevraagd en is maximaal € 200.

Hulp bij het aanvragen

De gemeente heeft een instructie gemaakt voor zorgverleners, om het aanvragen makkelijker te maken. De kraamzorgmedewerker kan de zwangere erover vertellen deze vergoeding en helpen met de aanvraag. De gemeente betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de kraamzorginstelling. De zwangere kan via bijzondere bijstand ook zelf de vergoeding aanvragen. Als zij recht heeft op de vergoeding dan ontvangt de zwangere het geld. Zij moet dan wel eerst zelf de wettelijke eigen bijdrage betalen. Wanneer de kraamverzorgende de vergoeding aanvraagt regelen zij ook de eigen bijdrage.

Instructie voor zorgconsulenten WEB Kraamzorg

Instructie voor zorgconsulenten ten behoeve van aanvraag vergoeding Wettelijke Eigen Bijdrage (WEB) Kraamzorg bij de bijzondere bijstand.

 • Ga na of de klant in aanmerking kan komen voor vergoeding (heeft de klant een laag inkomen zoals bijstand, zit zij in een schuldenregeling, enzovoort). Mogelijk heeft de verloskundig zorgverlener dit al aangegeven.
  • Vuistregel: iedereen met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau komt in aanmerking, mits er niet veel spaargeld is. Schulden worden meegenomen indien de klant in een wettelijke of minnelijke schuldregeling zit.
 • Vraag of de klant verzekerd is via het VGZ Rotterdampakket of een andere aanvullende zorgverzekering heeft. In het Rotterdampakket wordt de WEB al vergoed en is een aanvraag voor bijzondere bijstand niet nodig. Andere aanvullende verzekeringen vergoeden vaak ook de WEB.
 • Vraag de klant of zij al eerder gebruik gemaakt heeft van bijzondere bijstand voor eigen bijdrage voor ziektekosten, bijvoorbeeld voor medicijnen of zittend zieken-vervoer. Zo ja, dan is het waarschijnlijk niet mogelijk of handig om vergoeding voor de WEB kraamzorg aan te vragen. Een vergoeding voor een eigen bijdrage voor zorgkosten die de zorgverzekeraar niet (volledig) vergoedt, kan maar 1 keer per jaar worden aangevraagd voor een maximumbedrag van € 200.
 • Wanneer de klant in aanmerking lijkt te komen voor vergoeding vanuit de bijzondere bijstand, wijs er dan op dat via de site van de gemeente een aanvraag voor vergoeding kan worden gedaan: Bijzondere bijstand aanvragen. Hiertoe kan het aanvraagformulier worden gebruikt dat op de site kan worden ingevuld. Een aanvraag voor vergoeding van een eigen bijdrage voor zorgkosten valt onder de categorie 7 ‘Vergoeding voor overige noodzakelijke kosten’. Geef aan dat de klant alle noodzakelijke bijlagen, zoals de inkomensgegevens, dient mee te sturen. Voor onvolledige aanvragen worden eerst een hersteltermijn geboden. Wanneer de aanvraag dan nog onvolledig is, wordt deze buiten behandeling gesteld.
 • Geef de klant een pro formafactuur met het aantal overeengekomen uren, die kan worden meegestuurd met de aanvraag. Laat de klant aangeven op het aanvraagformulier dat de vergoeding direct kan worden overgemaakt aan de leverancier (de kraamzorginstelling). Zie de vraag onder ‘Gegevens rekening’ op het formulier. Nadat de zorg is verstrekt, krijgt de klant een definitieve (eind-) afrekening. Deze eindafrekening (kopie) moet de klant naar de gemeente sturen als bewijs dat de kosten zijn gemaakt, anders wordt er teruggevorderd.

Het is belangrijk om duidelijk aan te geven aan de klant:

 • Dat een besluit over het al dan niet krijgen van een vergoeding maximaal 8 weken kan duren.
 • Dat wanneer de indicatiestelling pas na de 32e week plaatsvindt de kans bestaat dat al kraamzorg is ingezet, voordat is vastgesteld of daar een vergoeding voor komt. De klant loopt hiermee het risico dat de WEB voorgeschoten en eventueel alsnog zelf betaald dient te worden.
 • Dat pas na ontvangst van het besluit zeker is dat de klant de vergoeding krijgt.
 • Dat de gemeente besluit over de vergoeding; de kraamzorginstelling kan hierop geen invloed uitoefenen.
 • Dat wanneer het invullen van het aanvraagformulier lastig is voor de klant de Vraagwijzer óf vrijwilligers in de buurthuizen daarbij kunnen helpen (en misschien is het mogelijk om ook zelf/vanuit de eigen instelling ondersteuning te bieden).

Aanbod, nieuw of in ontwikkeling

De coalitie Stevige Start werkt mee aan verschillende initiatieven die kwetsbare zwangeren ondersteunen.

'CenteringPregnancy' (CenteringZwangerschap) is geboortezorg in groepsvorm. Tijdens een afspraak komen 8 tot 12 zwangeren tegelijk bij de verloskundige op controle.

Zij volgen 10 bijeenkomsten, samen met andere zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend. Onderdeel zijn de individuele medische controles, maar er is ook aandacht voor het uitwisselen van ervaringen, van elkaar leren en elkaar steun geven. Veel zwangeren en zorgverleners zijn enthousiast over CenteringPregnancy.

Positieve invloed

Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van zorg een positieve invloed heeft op de zwangerschap en de ontwikkeling van het (ongeboren) kind. Daarom moedigt de coalitie Stevige Start de inzet van CenteringPregnancy aan. De coalitie wil uitzoeken hoe kwetsbare zwangeren beter betrokken kunnen worden in deze aanpak en hoe we de aanpak in de verloskundigenpraktijken kunnen invoeren. Aandachtspunt daarbij is ook de financiering.

Ervaring opdoen

De coalitie Stevige Start ondersteunt een initiatief van een aantal Rotterdamse verloskundigenpraktijken en het Ikazia Ziekenhuis om ervaring op te doen met CenteringPregnancy. De deelnemende professionals vormen een netwerk dat ondersteuning biedt aan andere professionals die ook willen gaan werken met de aanpak . De verloskundigenpraktijken Pendrecht, Charlois, West, In den Bolle Buik, Oost en Bergweg zijn getraind in CenteringPregnancy. Zij zijn inmiddels gestart met de eerste groepen zwangeren. De praktijken Pendrecht en Charlois werken hierbij samen met het Ikazia Ziekenhuis. De werkgroep CenteringPregnancy ontwikkelt op basis van deze ervaringen een heldere werkwijze voor andere praktijken in Rotterdam die ook met CenteringPregnancy aan de slag willen.

Internationaal onderzoek groepszorg

Group Care 1000 is een internationaal onderzoek naar groepszorg. Een deel van de verloskundigenpraktijken die met CenteringPregnancy werken, doet hieraan mee. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) voeren het onderzoek uit. Group Care 1000 monitort en ondersteunt de invoering van CenteringZwangerschap.

CenteringZwangerschap (CenteringPregnancy) | CenteringZorg.nl

Met de zelfscan Kansrijke Start | Pharos.nl kunnen zorgverleners zichzelf scoren op de vaardigheden die van belang zijn om (aanstaande) gezinnen met een verhoogde kwetsbaarheid goed te bereiken en te ondersteunen.

De zorgverlener krijgt praktische tips en suggesties om zichzelf op de aandachtspunten te ontwikkelen. De zelfscan is ook geschikt om als team in te vullen en te bespreken. De zelfscan is gebaseerd op ervaringen van ouders, professionals en experts.

De zorgverlener gebruikt de netwerkkaart voor sociale steun om samen met de ouders zicht te krijgen op de steun in hun omgeving. De netwerkkaart laat de ouders zien op wie ze kunnen terugvallen.

Sociale steun

Een steunend netwerk is van groot belang, zowel steun van mensen uit hun eigen netwerk (sociale steun) als betrokken professionals. Sociale steun is een belangrijke beschermende factor bij onder andere stress en psychische problemen. Omdat sociale steun een buffer is tussen stress van de ouder(s), ongeschikt opvoedgedrag en psychosociale problemen van kinderen. Kinderen die steun krijgen van bekenden uit hun omgeving, ontwikkelen minder probleemgedrag als gevolg van risicofactoren in en om het gezin. Ook ouders praten liever met andere ouders over opvoeding, dan met professionals. Als ouders meer steun vanuit hun eigen netwerk hebben, neemt negatief opvoedgedrag af en positief opvoedgedrag toe.

Netwerkkaart Kansrijke Start | Pharos.nl

Borstvoeding geven heeft voordelen voor de gezondheid van moeder en kind. Om moeders te helpen bij het (langer) geven van borstvoeding is het Centrum voor Jeugd en Gezin een pilot gestart.

Het doel is zorgen dat meer moeders borstvoeding blijven geven tijdens de eerste weken (en maanden) na de bevalling. Jeugdverpleegkundigen die opgeleid zijn om na de kraamtijd extra begeleiding te geven bij de borstvoeding, ondersteunen de moeders. De pilot loopt in 4 gebieden in Rotterdam: IJsselmonde, Charlois, Delfshaven en Noord. Dit wordt uitgebreid naar acht. Het Centrum voor Jeugd en Gezin werkt voor de aanmelding van moeders samen met kraamzorg en verloskundigen.

Pilot borstvoeding | CJGRijnmond.nl

Moeders van Rotterdam zet zich in voor (aanstaande) moeders die tijdens hun zwangerschap stress ervaren op verschillende leefgebieden. Hierbij kan gedacht worden aan problemen op het gebied van onder andere financiën, huisvesting en gezondheid. Samen met de moeder wordt gewerkt aan haar situatie met als doel haar stress te verminderen en een gezonde start te creëren voor de baby. De hulpverlening van Moeders van Rotterdam verloopt via het Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam.

Het is belangrijk om als zorgverlener het initiatief te nemen om met kwetsbare cliënten over hun kinderwens te praten, zodat zij beter een bewuste keuze kunnen maken. Dit kan onbedoelde zwangerschappen voorkomen.

Gesprek

Door dit gesprek te voeren, houden cliënten zelf de regie over hun kinderwens: zij kunnen een vrijwillige en gemotiveerde keuze maken om zwanger te worden of anticonceptie te gebruiken. Deze gesprekken zijn vaak lastig, omdat kwetsbare cliënten vaak een complex leven hebben waarin dit onderwerp geen prioriteit heeft. Terwijl een groot deel van deze mensen door de situatie waarin ze zitten, juist geen kinderwens heeft.

Met de steun vanuit Nu Niet Zwanger (NNZ) voeren hulpverleners deze gesprekken wel en kan de cliënt een vrijwillige en gemotiveerde keuze maken voor wel of geen zwangerschap in de huidige situatie en desgewenst anticonceptie. Hiermee voorkomen we onbedoelde zwangerschappen en geven we de cliënt de regie over diens kinderwens.

Training

Nu Niet Zwanger leidt hulpverleners op tot zogenoemde aandachtsfunctionaris. Zij zijn de ambassadeurs van Nu Niet Zwanger en zetten het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie binnen hun eigen organisatie op de agenda. De training is gericht op het overdragen van kennis en vaardigheden van de Nu Niet Zwanger-methodiek, de gespreksvoering met de cliënt en anticonceptiemiddelen. De aandachtsfunctionaris deelt opgedane kennis en vaardigheden met collega’s. Het doel is dat zorgverleners met wat ze hebben geleerd, zelf in gesprek gaan met hun (kwetsbare) cliënten.

Resultaten

Vanaf de start van Nu Niet Zwanger in 2017 tot halverwege 2021, hebben zorgverleners en het team Nu Niet Zwanger gesprekken gevoerd met ruim 4.000 cliënten. Van deze mensen heeft 64% een keuze gemaakt. Dit heeft in 2.019 gevallen geleid tot starten met anticonceptie. Nu Niet Zwanger heeft met 22 hulpverleningsorganisaties in het sociale domein een convenant gesloten. Bij deze organisaties zijn in de afgelopen jaren aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger opgeleid.

Aanmelden

Huisartsen, verloskundigen en gynaecologen kunnen cliënten die ondersteuning nodig hebben om een bewuste keuze te maken over hun kinderwens, rechtstreeks aanmelden bij het team Nu Niet Zwanger via e-mail nunietzwangermo@rotterdam.nl.

Nu niet zwanger | Nunietzwanger.nl | GGD GHOR Nederland

In Rotterdam voert het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG) de jeugdgezondheidszorg uit in Rotterdam. Jeugdverpleegkundigen zijn contactpersoon voor ketenpartners in de geboortezorg en beschikbaar voor alle vragen rondom de jeugdgezondheidszorg.

Zij hebben de opdracht effectieve verbindingen te leggen in het geboortezorgnetwerk, 'gaten' in de geboortezorgketen te minimaliseren en zo bij te dragen een optimale samenwerking. Ze zijn contactpersoon voor ketenpartners in de geboortezorg en beschikbaar voor alle vragen rondom de jeugdgezondheidszorg.

Preventieve zorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin erkent het belang van preventieve zorg vanaf het moment van zwangerschap tot de leeftijd van 2 jaar. Het streven is dat alle (aanstaande) ouders de eerste 1.000 dagen het preventieve basisaanbod kunnen gebruiken. Er is een divers aanbod van zorg in de prenatale fase. Zo organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin samen met de geboortezorg themabijeenkomsten over zwangerschap, geboorte en aanstaand ouderschap. Ook verzorgt het Centrum voor Jeugd en Gezin de kinkhoestvaccinatie voor alle zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap. Voor (aanstaande) ouders die voor en/of na de zwangerschap ondersteuning kunnen gebruiken, is er Stevig Ouderschap. En voor kwetsbare zwangeren die jonger zijn dan 25 jaar en hun eerste kind verwachten, is er het programma VoorZorg.

De landelijke campagne Mamaliefde en Papaliefde is, stimuleert (aanstaande) ouders om hun zorgen te bespreken met hun zorgverlener. Bijvoorbeeld zorgen over huisvesting, geld of hun relatie.

Daarnaast richt de campagne zich op hechting en een goede relatie tussen ouders en hun kind na de geboorte. Zorgverleners kunnen posters en folders ophangen en neerleggen in de praktijk, of meegeven aan (aanstaande) ouders. De coalitie Stevige Start hoopt veel ouders in Rotterdam te bereiken met deze campagne, zodat we hen kunnen ondersteunen en hun kinderen een kansrijke start kunnen geven.

De Sleutel van Rotterdam

De Sleutel van Rotterdam is een cadeautje van de gemeente Rotterdam voor een pasgeboren kindje.

Rotterdam is blij met elke nieuwe (kleine) inwoner. De burgemeester stuurt de pasgeboren baby een brief met een zacht speeltje in de vorm van een sleutel om de baby welkom te heten. Ook kunnen ouders samen met hun kind gratis of met korting naar activiteiten in Rotterdam, voor de allerkleinste Rotterdammers. De ouders krijgen bij de brief ook informatie over organisaties, waar zij met hun vragen over de baby terecht kunnen.

De Sleutel van Rotterdam

Meer informatie

Wilt u als professional meer informatie over Stevige Start? Stuur dan een e-mail naar stevigestart@rotterdam.nl.