Milieuzone Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/milieuzone/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Het college wil door schonere lucht Rotterdam nog aantrekkelijker maken voor bewoners en bedrijven. 'Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Dát is wat het college voor ogen heeft.'

Met een betere luchtkwaliteit wordt Rotterdam nog aantrekkelijker en gezonder voor bewoners en bedrijven. Het huidige beleid kent een pakket van verschillende maatregelen, waaronder de Milieuzone. Uit de evaluatie van het pakket maatregelen is gebleken dat het effect op de luchtkwaliteit zeer positief was; de targets zijn gehaald.

Een dagontheffing kost 25,90 euro per keer en is 24 uur geldig. Per jaar kunt u maximaal 12 dagontheffingen per kenteken aanvragen. Het digitaal aanvragen van een dagontheffing kan via Mijn loket. U betaalt de dagontheffing via iDEAL en ontvangt deze per e-mail. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan een dagontheffing.

Dagontheffing aanpassen

Het ingangstijdstip en de datum van een dagontheffing kan éénmalig gewijzigd worden. Dit kan tot maximaal zeven dagen voor of na het oorspronkelijke ingangstijdstip en datum van de dagontheffing. U kunt de dagontheffing niet aanpassen naar een passagedatum en- tijdstip in het verleden. De dagontheffing moet altijd zijn aangevraagd en verleend vóórdat u de Milieuzone in rijdt.

Eigenaren van campers of kampeerwagens die in de Milieuzone wonen, kunnen een zogenaamde in-en-uitpakontheffing aanvragen. Deze ontheffing is 72 uur geldig en kost 25,90 euro per keer. U kunt maximaal 12 keer per jaar per kenteken een in-en-uitpakontheffing aanvragen. U moet eerst contact opnemen met supportovv@rotterdam.nl om uw camper/kampeerwagen aan te melden bij de gemeente. Daarna kunt u deze ontheffing digitaal via Mijn Loket aanvragen. Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent inwoner van gemeente Rotterdam en u woont in de Milieuzone.
 • De auto staat bij de RDW geregistreerd als kampeerauto.
 • De kampeerauto is vóór 1 juni 2015 op uw naam gezet.

Er zijn verschillende redenen waarom u in aanmerking kunt komen voor een langdurige ontheffing. Voor een langdurige ontheffing betaalt u 185,40 euro per aanvraag, ook als uw aanvraag wordt afgewezen. Het digitaal aanvragen van een ontheffing kan via Mijn Loket. Daar staan ook de voorwaarden en instructies voor het verkrijgen van een langdurige ontheffing.

In het coalitieakkoord van 26 juni 2018 staat dat oude benzineauto's van vóór 1 juli 1992 in de Milieuzone Rotterdam mogen rijden. Daarom krijgen deze benzineauto’s geen boetes.

Nee, het achteraf aanvragen van een ontheffing is niet mogelijk. Een dagontheffing (24 uur geldig) kun je tot 15 minuten vóór het inrijden van de Milieuzone aanvragen. Het beoordelen van een aanvraag voor een langdurige ontheffing duurt maximaal 8 weken. Pas als je de ontheffing binnen hebt, kun je probleemloos de Milieuzone in.

Een overtreding kost 95 euro plus 9 euro administratiekosten (prijspeil 2018). De boete wordt geïnd door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Alle inkomsten van de boetes die het Centraal Justitieel Incassobureau int, gaan naar het Rijk.

Ja, dat kan. Bel hiervoor met 14010 (gemeente Rotterdam).

Het Centraal Justitieel Incassobureau int de boete. Voor bezwaren op een beschikking moet u zich wenden tot:

Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50000
3500MJ Utrecht

Voor vragen over de boete kunt u een mail sturen naar mobiliteitso@rotterdam.nl.

Ja. Ook auto’s met een buitenlands kenteken moeten aan de eisen van de Milieuzone voldoen. Toeristen en bezoekers van de stad met een buitenlands kenteken en een auto die niet aan de milieuzone-eisen voldoet, moeten een dagontheffing aanvragen. Handhavers controleren de buitenlandse auto’s. Een dagontheffing kost 25,90 euro en kunt u hier online aanvragen. Het is ook mogelijk om voor een buitenlandse auto een langdurige ontheffing aan te vragen. Neem daarvoor contact op met supportovv@rotterdam.nl om te kijken of u aan de ontheffingsvoorwaarden kan voldoen.

De gemeente richt zich op het weren van personen- en bestelauto’s op diesel die niet voldoen aan de euro 3-norm. Handhaving gebeurt op basis van het kenteken. De milieuclassificatie van oudere auto’s is niet altijd geregistreerd bij de RDW. Daarom wordt gehandhaafd op de

Datum Eerste Toelating (DET). Op 01-01-2001 is de euro 3-norm voor dieselauto’s van kracht geworden voor auto’s die af fabriek kwamen.

*De DET is de datum waarop een auto voor het eerst op kenteken is gezet in de EU. De Datum Eerste Toelating staat in uw kentekenbewijs.

Een Milieuzone is een afgebakend gebied waar alleen auto’s mogen rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldoen. Sinds 1 januari 2016 mogen er in de Rotterdamse Milieuzone geen te oude auto’s meer rijden. Oude auto’s stoten over het algemeen meer luchtvervuilende stoffen uit dan nieuwere auto’s.

De volgende auto’s mogen de Milieuzone niet in:

 • Personen- en bestelauto’s op diesel van vóór 01-01-2001.
 • Vrachtauto’s op diesel die niet aan de Euro IV-emissienorm voldoen.

Auto’s op benzine mogen de Milieuzone in. Diesel (vracht)auto’s ouder dan 40 jaar mogen de Milieuzone ook in.

Rotterdam wil een aantrekkelijke en gezonde stad zijn. Verbetering van de luchtkwaliteit, en daarmee van de kwaliteit van de leefomgeving en van de gezondheid van Rotterdammers, is daarvoor heel belangrijk. Niet alleen om te zorgen dat Rotterdammers langer leven, maar zeker ook om de kans te verminderen op allerlei gezondheidsklachten, zoals hart- en vaatziekten, longaandoeningen, longkanker en diabetes. Daartoe is eerder een groot aantal maatregelen getroffen waaronder een milieuzone. Een milieuzone is een effectieve maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren en leidt tot gezondere lucht voor Rotterdammers binnen én buiten de zone. De tot 2015 getroffen maatregelen waren niet voldoende om de luchtkwaliteit naar een niveau te krijgen dat goed genoeg is voor Rotterdam. Daarom heeft Rotterdam in 2016 de milieuzone uitgebreid. Niet alleen geografisch, maar ook voor wat betreft de toegangseisen voor voertuigen. Hierdoor hebben ook bestel- en personenauto’s op diesel met de milieuzone te maken.

Het terugdringen van de concentratie roet in de stad levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van Rotterdammers. In de stad draagt verkeer voor circa de helft bij aan de concentratie roet in de lucht. Oude dieselauto’s stoten aanzienlijk meer roet en fijnstof uit. Door het weren van dieselauto’s die niet voldoen aan de Euro 3-norm (of ouder dan 01-01-2001) worden de auto’s met de grootste roetuitstoot geweerd.

Er wordt gewerkt aan nieuw beleid als uitwerking van het coalitieakkoord; daarin zal dit aan de orde komen.

De gemeente Rotterdam heeft de grenzen van de Milieuzone bepaald met 3 criteria:

 • Begrijpelijkheid voor de weggebruiker. De zone ligt zo dicht mogelijk langs de ‘ruit’ van Rotterdam. De Milieuzone grenst dus aan de snelwegen rond Rotterdam.
 • Beschikbaarheid van alternatieve routes. De Milieuzone grenst aan andere (doorgaande) wegen. Hierdoor kunnen verkeersdeelnemers met auto’s die de zone niet in mogen, nog een andere route kiezen als ze vanaf de snelweg de Milieuzone naderen.
 • Verkeersveiligheid en doorstroming. Deze grens van de milieuzone voorkomt sluipverkeer en voorkomt dat automobilisten gaan keren op kruispunten. Zo zorgt de gemeente voor een veilige verkeerssituatie en blijft de doorstroming goed.

De grote parkeerterreinen aan de rand van de Milieuzone zijn buiten de Milieuzone gehouden:

 • de parkeerterreinen P1 en P2 voor Diergaarde Blijdorp
 • de P+R Kralingse Zoom
 • de parkeergarage van de Erasmus Universiteit (complex Woudestein)

Alle locaties met hoge concentraties (knelpunten, overschrijdingen van de wettelijke norm) liggen binnen de Milieuzone. De meeste locaties met hoge concentraties komen voor op Noord. De Milieuzone heeft daarnaast ook effect op de luchtkwaliteit op Zuid, door het zogenaamde uitstralingseffect. Doordat te oude auto’s niet meer welkom zijn in de zone zullen deze ook niet meer op de toegangswegen naar deze zone rijden; daardoor rijden er ook minder vervuilende auto’s op Zuid.

Naast de Milieuzone kent Rotterdam twee gebieden waar beperkingen voor vrachtauto’s gelden:

In 13 Nederlandse gemeenten bestaat een milieuzone voor vrachtauto’s. Daarnaast zijn er in een aantal steden milieuzones voor bestel- en personenauto’s. Zie www.milieuzones.nl voor een volledig overzicht van milieuzones in Nederland. Ook in het buitenland kennen een groot aantal steden milieuzones.

Gemeenten en het Rijk hebben zich tot doel gesteld om de milieuzones in Nederland te harmoniseren opdat per 1 januari 2020 voor de weggebruiker duidelijk is welk toelatingsregime wordt gehanteerd. Op 29 juni 2018 heeft de Staatssecretaris een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin de plannen voor harmonisatie kenbaar zijn gemaakt.

De Milieuzone is in Rotterdam is op 1 januari 2016 ingevoerd en is onderdeel van het pakket maatregelen uit de Koersnota 2015 - 2018. Uit de evaluatie van de effecten van het hele pakket maatregelen luchtkwaliteit over de periode oktober 2015 tot juni 2017 blijkt dat de uitstoot van roet, oftewel elementair koolstof (EC), en stikstofoxiden (NOx) aanmerkelijk is afgenomen (zie tabel). Een groot deel van die afname kan worden toegeschreven aan de genomen maatregelen uit de Koersnota Luchtkwaliteit, waaronder het instellen van de Milieuzone. In de tabel is ook het de autonome ontwikkeling opgenomen; dit is de verschoning als gevolg van alle andere maatregelen die binnen de EU worden genomen.

Afname uitstoot wegverkeer naar oorzaak (in %):

  EC NOx
Autonome ontwikkeling 23 12
Maatregelen Luchtkwaliteit 13 4
Totaal gerealiseerd 36 16

Pas sinds 2004/2005 houdt de RDW de Euroklasse van auto’s nauwkeurig bij. Dit is één van de redenen waarom de gemeente de DET (Datum Eerste Toelating) gebruikt om te bepalen of een auto de Milieuzone in mag. De DET staat voor álle auto’s in de database van de RDW.

Bij de APK wordt gecontroleerd of er onderdelen van de auto kapot zijn, zoals de uitlaat, katalysator of roetfilter. Bij dieselauto’s wordt een roetmeting gedaan. Bij deze roetmeting wordt vastgesteld of de roetuitstoot voldoet aan de voor deze auto gestelde eisen. Is de uitstoot te hoog? Dan komt de auto niet door de keuring. Komt je diesel wel door de APK? Dan betekent dit dat de auto functioneert zoals verwacht. Maar niet dat hij voldoet aan de eisen van de Milieuzone.

Heeft de gemeente u een langdurige Milieuzone-ontheffing verleend? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen voor de duur van de ontheffing voor de Milieuzone. Vragen over de parkeervergunning kunt u stellen aan parkeren010@rotterdam.nl.

De parkeervergunning is ingetrokken op grond van het Uitvoeringsbesluit parkeren. Aan deze situatie is niets veranderd. Parkeervergunningen worden niet opnieuw verleend.

Ja, dat mag. De milieuzone geldt alleen voor dieselauto’s en voor vrachtauto’s. Brommers, scooters, motorscooters en snorfietsen mogen dus wel de Milieuzone in.

Nieuw coalitieakkoord en de Milieuzone

Op 26 juni 2018 heeft de nieuwe coalitie in Rotterdam haar akkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ gepresenteerd. Daarin is opgenomen over luchtkwaliteit:
'We blijven investeren in schone lucht. We nemen een mix van maatregelen om dat te bereiken. De milieuzone wordt in twee stappen uitgefaseerd. Benzineauto’s van vóór 1 juli 1992 worden per direct weer toegelaten. Voor dieselauto’s van vóór 2001 wordt de milieuzone op 1 januari 2020 opgeheven. De milieuzone voor vrachtverkeer in de binnenstad en het vrachtautoverbod op de ’s-Gravendijkwal blijft van kracht.'

Inmiddels is het nieuwe college aan de slag met het uitwerken van het akkoord. Onder meer wordt gewerkt aan een nieuw programma om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Totdat meer bekend is over het nieuwe programma krijgen automobilisten met een benzineauto van vóór 1 juli 1992 geen boete als ze in de Milieuzone Rotterdam rijden.

Toegangseisen

De Milieuzone Rotterdam geldt voor:

 • Personen- en bestelauto’s op diesel van vóór 01-01-2001
 • Vrachtauto’s op diesel die niet aan de Euro IV-emissienorm voldoen

Check hier of uw (vracht)auto de Milieuzone in mag.

Benzineauto’s op benzine van vóór 1 juli 1992, mogen de Milieuzone in rijden. Ze worden niet beboet. Alle auto’s van 40 jaar of ouder mogen de Milieuzone in. Naast de Milieuzone geldt in Rotterdam ook een vrachtautoverbod op de ’s-Gravendijkwal en zijn er toegangseisen voor vrachtauto’s op de Maasvlakte.

Milieuzone op de kaart

Controleer hier of een adres in de Milieuzone ligt. Let op met het bepalen van uw route: ook wanneer het adres buiten de Milieuzone ligt kan het zijn dat de meest logische, snelste of kortste route door de Milieuzone leidt. Elk adres buiten de Milieuzone is te bereiken zonder de Milieuzone in te rijden.

Handhaving

Met camera’s en handhavers controleert de gemeente of uw auto in de Milieuzone mag rijden. Is dit niet het geval? Dan krijgt u een boete van 95 euro plus 9 euro administratiekosten (prijspeil 2019).

Ontheffingen

Voor (vracht)auto’s die niet voldoen aan de toegangseisen van de Milieuzone zijn er ontheffingsmogelijkheden, dag-, camper- en langdurige ontheffingen. Vraag hier een ontheffing aan. Kijk in het tabblad 'Veelgestelde vragen' bovenaan de pagina voor meer ontheffingsmogelijkheden.

Milieuzone en niet Nederlandse auto’s

Ook buitenlandse auto's (geen NL kenteken) moeten voldoen aan de toegangseisen van de Milieuzone Rotterdam. Voor buitenlandse (vracht)auto’s die niet voldoen kunt u hier een dagontheffing aanvragen.