GRP
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 08-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grp/
Ga naar de hoofdinhoud

Het rioleringsbeleid van de gemeente ligt vast in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Dit biedt een overzicht van de ontwikkelingen die zich nu en in de toekomst afspelen in het stedelijk watersysteem van Rotterdam.

Daarnaast laten we zien hoe wij als gemeente reageren op de ontwikkelingen door onze strategie 'van buis naar buitenruimte'. Ook geven we aan wat dit betekent voor de rioolheffing.

Watersysteem van de toekomst

Het stedelijk watersysteem bestaat uit een geheel van het rioolstelsel, de buitenruimte en het oppervlaktewater- en grondwatersysteem. Het verzamelt, transporteert en verwerkt vooral huishoudelijk afvalwater, grondwater en afstromend hemelwater. Het is een uitgebreid geheel waaraan in vele projecten gewerkt wordt. Dat kunnen wij als gemeente Rotterdam niet alleen. De gemeente nodigt daarom de waterschappen, inwoners, ondernemers, verenigingen, woningcorporaties en kennisinstituten uit om samen met ons te bouwen aan het stedelijk watersysteem van de toekomst.

Van buis naar buitenruimte

Dat is de rode draad in het GRP. De aanleg van meer en grotere rioolbuizen is niet meer voldoende om het stedelijk watersysteem van Rotterdam robuust en klimaatbestendig te houden. Door de klimaatverandering neemt de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert in Rotterdam risico’s op voor onze gezondheid, veiligheid en economie. Er kan schade optreden aan gebouwen en infrastructuur door bijvoorbeeld wateroverlast, maar ook door lage grondwaterstanden als gevolg van langdurige droogte. Extreme hitte kan negatieve gevolgen hebben voor de maatschappij door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen en een verminderde arbeidsproductiviteit.

Belangrijke punten

Om dit te bereiken verbetert Rotterdam ongeveer 2.500 kilometer riolering naar een klimaatbestendig stedelijk watersysteem dat draait om hergebruik en adaptatie. Hiervoor trekt de gemeente op met andere partijen, zoals met nutsbedrijven, waterschappen, woningcorporaties en bewoners. Dit wordt ‘integraal werken’ genoemd.

Daarnaast worden met slim beheer programma’s en investeringen gecombineerd om de overlast voor de stad zoveel mogelijk te beperken. Ook krijgen de bewoners van Rotterdam een grotere eigen rol in het verwerken van het hemelwater op eigen terrein. Het afkoppelen van de dakafvoer en het aanleggen van een waterberging op eigen terrein spelen daarin een belangrijke rol.

Rotterdams Weerwoord

Het Rotterdams Weerwoord is het Rotterdamse antwoord op de klimaatverandering. Dit GRP sluit aan op en draagt bij aan de doelen uit het Rotterdams Weerwoord. In de komende planperiode doen we ervaring op met de toepassing van de normering voor het verwerken van hemelwater op openbaar gebied en particulier terrein en werken deze verder uit.

Meer informatie

De 'Overzichtstekening stedelijk watersysteem' - bijlage 5 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) - kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar: waterloket@rotterdam.nl