Bestemmingsplannen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bestemmingsplannen/
Ga naar de hoofdinhoud

Een bestemmingsplan is een door de gemeenteraad vastgesteld document. Het bepaalt wat iemand mag bouwen en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden.

Wilt u een bestemmingsplan inzien? Ga dan naar de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl. Daar vindt u de bestemmingsplannen die gelden en belangrijke documenten die daarbij horen. U kunt ook zien voor welke gebieden gewerkt wordt aan een nieuw plan en of er al een concept of ontwerp beschikbaar is. Op de landelijke website overheid.nl vindt u berichten van de overheid over uw buurt, bijvoorbeeld de bekendmakingen over bestemmingsplannen. Steeds vaker vindt u hier ook een directe link naar het bestemmingsplan op de landelijke website. Het is ook mogelijk om via de e-mailservice continu op de hoogte te blijven van berichten van de overheid over uw buurt.

Start nieuw bestemmingsplan

Bij de start van een nieuw bestemmingsplan geeft het college van B en W aan voor welk gebied een nieuw plan gemaakt gaat worden. Het college geeft dan ook aan hoe belanghebbenden bij het maken van het plan worden betrokken. Of er bijvoorbeeld meer overleg nodig is, of dat er extra onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen van een plan. Na instemming van het college met de startnotitie voor een bestemmingsplan, volgt een aankondiging in de krant en op internet. Het college geeft opdracht aan Stadsontwikkeling om een concept plan te maken, om verschillende onderzoeken te doen en om het nodige overleg te voeren.

Ontwerp nieuw bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met het gebied mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Met het ontwerp van een bestemmingsplan geeft het college een aanzet voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Die aanzet kan nog wel veranderen. Het stadsbestuur maakt het ontwerp bekend met een aankondiging in uw huis-aan-huisblad en op ruimtelijkeplannen.nl. U heeft dan  zes weken de tijd om te reageren met een eigen idee of zienswijze.

Het stadsbestuur zal de verschillende belangen af moeten wegen. In een reactie aan de gemeenteraad stelt het college van B en W voor om die ideeën en zienswijzen wel of juist niet over te nemen. De gemeenteraad besluit of de zienswijzen worden overgenomen en of het ontwerpbestemmingsplan eventueel gewijzigd wordt vastgesteld.

Vastgesteld bestemmingsplan

Een vastgesteld bestemmingsplan is een bestemmingsplan waar de gemeenteraad groen licht voor heeft gegeven. Binnen twee weken nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, moet de gemeente dit besluit bekend maken. In bepaalde gevallen is de termijn voor bekendmaking langer: zes of zeven weken. Deze langere termijn geeft aan de provincie en het Rijk de tijd om te overwegen of zij een zogenaamde ‘aanwijzing’ willen geven. Geeft de provincie of het Rijk een dergelijke aanwijzing, dan treedt het deel van het bestemmingsplan waar de provincie of het Rijk het niet mee eens is, niet in werking. Dan blijft voor dat gebied het oude bestemmingsplan gelden. De vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad, wordt bekendgemaakt in uw huis-aan-huisblad en op overheid.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast, dan kan het plan op verschillende momenten onherroepelijk worden. Dat betekent dat u niets meer kunt doen om het plan te veranderen.

 • Vastgesteld bestemmingsplan en geen beroep
  Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep gaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Iemand heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan. Is niemand in beroep gegaan? Dan worden de regels in het bestemmingsplan meteen geldig en treedt het bestemmingsplan in werking.
 • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep, maar geen voorlopige voorziening
  Is in deze zes weken wel iemand in beroep gegaan, maar is geen voorlopige voorziening aangevraagd? Dan gelden na de zes weken de regels van het bestemmingsplan. Toch is het bestemmingsplan dan niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als rechter nog moet beslissen over het beroep. De rechter kan alsnog beslissen dat het bestemmingsplan niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan niet meer.
 • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep en een voorlopige voorziening
  Is er in de zes weken iemand in beroep gegaan? En heeft iemand ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan na zes weken nog niet geldig.
  De voorzitter moet dan eerst beslissen of hij een voorlopige voorziening geeft. Besluit de voorzitter deze te geven? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan voor zover het besluit van de voorzitter strekt, nog niet geldig. Dit duurt in ieder geval totdat de Afdeling bestuursrechtspraak over het beroep heeft beslist. Besluit de Voorzitter geen voorlopige voorziening te geven, dan worden de regels van het bestemmingsplan meteen geldig.
  Toch is het bestemmingsplan dan nog steeds niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak nog moet beslissen over het beroep. Wijst de afdeling het beroep af, dan wordt het bestemmingsplan geldig. Is deze het eens met het beroep, dan is het bestemmingsplan niet meer geldig.

Wilt u verbouwen?

Wilt u verbouwen? Doet u dan eerst de zelftoets!

Veelgestelde vragen

Informatie over het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan kunt u digitaal raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Ook de geldende (vigerende) bestemmingsplannen vindt u daar.

Inhoudelijke vragen

Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u contact opnemen de makers van het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan, via telefoonnummer 14 010.

Informatie over geldende (vigerende) bestemmingsplannen kunt u digitaal raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Ook bestemmingsplannen in procedure en de voorbereidingsbesluiten vindt u hier.

Inhoudelijke vragen

Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u contact opnemen met een inspecteur van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, via telefoonnummer 14 010.

Als de gemeente besluit om een nieuw bestemmingsplan te maken, maakt ze dat vooraf bekend en kunt u hierop reageren. Is er geen aanleiding om extra inspraak te organiseren? Dan kunt u pas uw mening geven als de gemeente een ontwerp voor dat bestemmingsplan ter inzage legt. De gemeente maakt op een algemene manier bekend, via uw huis-aan-huisblad en internet, dat een ontwerp ter inzage ligt. Dat ontwerp geeft aan wat de gemeente van plan is met het gebied.

U krijgt zes weken de tijd om dit plan te lezen en uw mening te geven. Uw mening is uw zienswijze op het plan. Het gemeentebestuur zal een reactie geven op alle ingediende zienswijzen. Het gemeentebestuur doet een voorstel aan de gemeenteraad om uw zienswijze wel of niet over te nemen en het plan daarop aan te passen. U wordt uitgenodigd om uw zienswijze toe te lichten voor een commissie van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het voorstel overnemen en het plan eventueel gewijzigd vaststellen.

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, maakt de gemeente dit bekend via uw huis-aan-huisblad en internet. U krijgt zes weken de tijd om het besluit te lezen en het eventueel gewijzigde plan in te zien. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u onder voorwaarden beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. De voorwaarden staan vermeld in de bekendmaking. U tekent beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als de gemeente besluit om een nieuw bestemmingsplan te maken, besluit ze ook of het nodig is om extra aandacht te besteden aan inspraak.

In ieder geval maakt de gemeente bekend voor welk gebied een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt en hoe u hierop kunt reageren. Is er geen aanleiding om extra inspraak te organiseren? Dan kunt u pas uw mening geven als de gemeente een ontwerp voor dat bestemmingsplan ter inzage legt. De gemeente maakt op een algemene manier bekend, via uw huis-aan-huisblad en internet, dat een ontwerp ter inzage ligt. Dat ontwerp geeft aan wat de gemeente van plan is met het gebied.

U krijgt zes weken de tijd om dit plan te lezen en uw mening te geven. Uw mening is uw zienswijze op het plan. Het gemeentebestuur zal een reactie geven op alle ingediende zienswijzen. Het gemeentebestuur doet een voorstel aan de gemeenteraad om uw zienswijze wel of niet over te nemen en het plan daarop aan te passen. U wordt uitgenodigd om uw zienswijze toe te lichten voor een commissie van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het voorstel overnemen en het plan eventueel gewijzigd vaststellen.

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, maakt de gemeente dit bekend via uw huis-aan-huisblad en internet. U krijgt zes weken de tijd om het besluit te lezen en het eventueel gewijzigde plan in te zien. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u onder voorwaarden beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. De voorwaarden staan vermeld in de bekendmaking. U stuurt uw bezwaar naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan en heeft u dat ook al laten weten bij het ontwerpbestemmingsplan? Dan kunt u binnen de zes weken in beroep gaan. Dat betekent dat u naar een hogere rechter gaat. Wordt het ontwerp van het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld, dan kunt u tegen die wijziging in beroep gaan. Hiervoor heeft u niet eerder een zienswijze hoeven indienen. Bij het beroep vraagt u de hogere rechter te kijken of de gemeenteraad een goede beslissing heeft genomen. Dat doet u door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze zal binnen twaalf maanden beslissen over uw beroep. Nadat het plan zes weken ter inzage heeft gelegen, treedt het plan officieel in werking. Iedereen heeft zich op de hoogte kunnen stellen. De regels van het bestemmingsplan gelden in ieder geval totdat de Raad van State heeft beslist.

Voorlopige voorziening

Misschien kunt of wilt u niet zo lang wachten op de beslissing over uw beroep. Of wilt u voorkomen dat het bestemmingsplan geldig wordt voordat een uitspraak is gedaan over uw beroep. In dat geval vraagt u een 'voorlopige voorziening' aan. Dat betekent dat u de rechter vraagt het bestemmingsplan nog niet geldig te maken. U vraagt dit aan door een brief te sturen aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de brief moet u ook een kopie van het besluit van de gemeenteraad meesturen. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is niet gratis. U moet hiervoor griffiegeld (administratiekosten) betalen.

Meer informatie

Heeft u specifieke vragen waarop u hier geen antwoord vindt? Wij zijn op meerdere manieren bereikbaar:

 • per e-mail. Een e-mail aan ons mag maximaal 20MB groot zijn, alle mails met grote bestanden kunnen aan ons verzonden worden via de bestandsuitwisselingsdienst. Wilt u hier gebruik van maken, neemt u dan contact met ons op.
 • telefonisch via 14 010