Spring naar het artikel

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vervoert ongeveer 1,7 miljoen passagiers per jaar (2016). Hiermee is het de derde luchthaven van Nederland.

Rotterdam, Den Haag en de gemeenten in de regio hebben belang bij een goed functionerende regionale luchthaven. Zowel vanuit stedelijk als uit regionaal economisch oogpunt. Dit geldt voor het bedrijfsleven, de haven en het Haagse regeringscentrum. Maar ook de grote universiteiten en onderwijsinstellingen in de regio. Daarnaast is het inkomend toerisme van steeds groter belang.

De luchthaven en de gemeente Rotterdam hebben al eerder afgesproken dat de RTHA zich moet ontwikkelen tot een ‘zakelijke’ luchthaven. De voorkeur gaat uit naar Europese bestemmingen die voor organisaties en bedrijven in de regio belangrijk zijn. Maar ook voor stedentrips, vakanties en bijvoorbeeld familiebezoek zijn het interessante bestemmingen. Ook bewoners van de regio maken vaak gebruik van de luchthaven.

Overleg over de luchthaven

De gemeente Rotterdam zit in de Commissie Regionaal Overleg (CRO) en de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). Hierin spreken ze met belangrijke betrokkenen en belanghebbenden over het functioneren en de ontwikkeling van de luchthaven. De Commissie Regionaal Overleg (CRO) is door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu ingesteld. Het overleg is bedoeld om het gebruik van de luchthaven te bevorderen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van

 • provincie Zuid-Holland
 • gemeente Rotterdam
 • gemeente Schiedam
 • gemeente Lansingerland
 • Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
 • bewonersvertegenwoordigers uit de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland
 • VNO/NCW
 • Luchtverkeersleiding Nederland
 • commerciële luchtvaart
 • kleine luchtvaart
 • Rotterdam The Hague Airport

De verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam vormen samen met verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam the Hague Airport (BRR).

Huidige luchthavenbesluit

De luchthaven ligt dichtbij dichtbevolkt gebied, tegen de bebouwing van Rotterdam aan. De aanvlieg- en vertrekroutes van het vliegverkeer liggen voor het grootste deel boven de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam. Om vooral geluidsoverlast te beperken zijn er grenzen gesteld aan de toegestane hoeveelheid vliegverkeer. Deze grenzen liggen vast in de zogenoemde 'Omzettingsregeling'. Deze functioneert als luchthavenbesluit onder de 'Wet Luchtvaart', die het gebruik van de luchthaven door vliegverkeer in regels vastlegt. De huidige omzettingsregeling is in 2013 vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Milieu.

Het luchthavenbesluit beperkt ook de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving van het vliegveld. Zo mogen wettelijk binnen de 35 Ke-geluidscontour van de luchthaven (op een beperkt aantal uitzonderingen na) geen nieuwe woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen worden gebouwd. Tussen de 20 Ke-contour en de 35 Ke-contour maakt de gemeente zelf een afweging over de nieuwbouw van woningen.

Voorbereiding nieuw luchthavenbesluit

Op dit moment wordt op initiatief van RTHA een nieuw luchthavenbesluit voorbereid. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil het nieuwe luchthavenbesluit halverwege 2018 in werking laten treden.

Als eerste stap hiervoor is in 2014 de Nota Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. In deze nota staat welke scenario’s voor de toekomst van RTHA worden onderzocht (inclusief het handhaven van de huidige situatie). Ook staat er in welke onderzoeken naar milieu/leefbaarheidseffecten en economische effecten daarin moeten worden meegenomen.

De onderzoeken zijn inmiddels afgerond en de resultaten van de onderzoeken staan in het Milieueffectrapport (MER), de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en een economische onderbouwing. Het MER, de MKBA en economische onderbouwing zijn op 16 maart 2016 gepubliceerd. U vindt deze rapporten op de website van Rotterdam The Hague Airport.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu liet in 2013 aan de BRR weten dat zij het belangrijk vindt dat een eventuele groei van de luchthaven kan rekenen op de steun van de provincie en de gemeenten in de regio. Ook wilde zij door de BRR hierover geadviseerd worden. Voor dit advies heeft de BRR een onafhankelijke verkenner aangesteld: de heer Joost Schrijnen. Aan hem heeft de BRR gevraagd het draagvlak in de regio en de voorwaarden voor het nieuwe luchthavenbesluit te onderzoeken. Op 24 februari 2017 publiceerde hij zijn advies samen met de antwoorden op vragen aan hem op de website van de provincie Zuid-Holland.

De verkenner constateert dat er geen draagvlak is voor het verruimen van de huidige vergunde milieugrenzen. Hij schreef aanbevelingen om het draagvlak te vergroten op het gebied van leefbaarheid, communicatie, omgang met klachten en economische meerwaarde. Hij wijst ook op de kans om zowel de geluidsoverlast te verminderen als licht te groeien binnen de huidige vergunde milieuruimte. Dit kan door de helikopters (op termijn) te verplaatsen.

De aanbevelingen van de verkenner zijn door de BRR meegenomen in een gemeenschappelijk voorlopig advies (9 mei 2017). Het voorlopige advies vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland. Dit voorlopige advies wordt voorgelegd aan de raden van de gemeenten en provincie. Begin juli 2017 moet dit leiden tot een definitief advies aan de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hierna vraagt de luchthaven een nieuw luchthavenbesluit aan. Van half 2017 tot half 2018 wordt de verdere procedure voor de vaststelling van het besluit doorlopen. Als onderdeel van deze wettelijke procedure kan gemeente Rotterdam een mening aan de staatsecretaris sturen. Dit kan nadat de staatssecretaris het ontwerp Luchthavenbesluit openbaar heeft gemaakt.

Meer informatie over de procedure voor het luchthavenbesluit kunt u vinden op de website Platform Participatie van de Rijksoverheid.

Actualisatie bestemmingsplan landzijde

Het bestemmingsplan landzijde regelt alleen de ontwikkelingen aan de landzijde van RTHA. Het heeft geen enkele relatie met het luchthavenbesluit dat in voorbereiding is. Het ontwerpbestemmingsplan 'Rotterdam The Hague Airport' en de daaraan gekoppelde 'Parapluherziening geluidzone RTHA' vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hinder en overlast

In opdracht van de BRR registreert en analyseert de DCMR Milieudienst Rijnmond de milieuklachten en/of meldingen over de luchthaven. Zij stellen ieder kwartaal een rapportage op. Eén keer per jaar volgt een uitgebreid analyserapport.