Social return
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 28-11-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/social-return/
Ga naar de hoofdinhoud

Social return gaat over afspraken die de gemeente maakt met haar leveranciers en opdrachtnemers. Het doel van die afspraken is mensen die al lang zonder baan zitten aan werk te helpen.

Als bedrijven een opdracht voor de gemeente willen doen, moeten ze, in sommige gevallen, (in)direct een bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Zo krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans op een baan.

Zorginstelling Aafje (specifiek Aafje Hulpthuis) levert zorg in de vorm van huishoudelijke hulp bij mensen thuis.
In deze video wordt kort toegelicht wat social return inhoudt en laat zien hoe Aafje Hulpthuis haar social return invult en wat de meerwaarde hiervan is.

Video social return Aafje (maart 2019):

Inkoopbeleid gemeente

Gemeente Rotterdam koopt per jaar voor 1 miljard in aan goederen, diensten en projecten. Dit probeert de gemeente, met het oog op de toekomst, zo maatschappelijk verantwoord mogelijk te doen.
Bedrijven die leveren aan de gemeente moeten daarom aan bepaalde eisen voldoen.
Uitgangspunt is de inkoop van goederen en diensten effectief en efficiënt inzetten voor maatschappelijke beleidsdoelstellingen, zoals werkgelegenheid en een schone leefomgeving.

Social return is het vaststellen en uitvoeren van sociale voorwaarden bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.
Bij inkoopopdrachten waarbij het gepast is, wordt er een sociale paragraaf opgenomen in het contract.
Daarin staat dat de opdrachtnemer of leverancier een bepaald bedrag of percentage van de opdracht moet besteden aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return draagt bij aan een economisch en sociaal gezondere stad.
In Rotterdam woont een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om Rotterdammers zonder werk, mensen met (arbeids)beperking en leerlingen eerder aan een betaalde baan te helpen.

Zo vergroot social return vakmanschap door leer/werk- en stageplaatsen.
Door uitstroom naar betaald werk dalen de uitkeringskosten.
Daarnaast nemen ook de sociaal-maatschappelijke kosten in brede zin af, zoals bijvoorbeeld die voor de gezondheidszorg.

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor social return:

  • uitkeringsgerechtigden Participatiewet
  • uitkeringsgerechtigden UWV, WW, WIA, WAO
  • mensen die onder de banenafspraak vallen. Bijvoorbeeld: mensen in de Wajong die kunnen werken, mensen met een Wsw-indicatie, mensen met een Wiw-baan of ID-baan, leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • leerlingen tot en met mbo2-niveau
  • niet-uitkeringsgerechtigden (NUG).

Het invullen van social return is maatwerk. De algemene spelregels voor het invullen van de sociale paragraaf staan beschreven in de spelregels social return (pdf op WSPR.nl, u verlaat de site). Hierin worden de mogelijkheden om social return in te vullen uitgelegd.

Mogelijkheden social return:

  1. arbeidsparticipatie
  2. arbeidsontwikkeling
  3. opdracht sociale werkvoorziening of sociaal ondernemer
  4. maatschappelijke activiteiten

Als opdrachtnemer of leverancier van de gemeente helpt u werkzoekenden, mensen met (arbeids)beperking of leerlingen aan werk of een stageplaats. Ook maatschappelijke activiteiten behoren tot de mogelijkheden.
De voorwaarden die de gemeente heeft voor het invullen van de sociale paragraaf staan beschreven in de spelregels social return (pdf; u verlaat de site).
In sommige gevallen is sprake van een maatwerkbestektekst. Die publiceert de gemeente dan binnen de aanbestedingsprocedure.
De gemeente Rotterdam staat ook open voor andere ideeën en initiatieven.

Het coördinatiepunt social return van de gemeente adviseert over de invulling van social return bij inkoopcontracten.

Het coördinatiepunt social return adviseert en ondersteunt een opdrachtnemer of leverancier bij de uitvoering van hun social return verplichting.
Ook houdt het coördinatiepunt de voortgang van de verplichting in de gaten met een registratiesysteem (WIZZR).
Opdrachtnemers en leveranciers kunnen hier inloggen in WIZZR.

U kunt contact opnemen met het coördinatiepunt via 010 498 59 93 of socialreturn@rotterdam.nl.

Uw adviezen of creatieve ideeën over social return zijn ook van harte welkom bij het coördinatiepunt.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.