Leerplicht
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-08-2022
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht/
Ga naar de hoofdinhoud

In Nederland wonende kinderen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar oud. Ze hebben recht op onderwijs en moeten naar school. De volledige leerplicht stopt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere 16 wordt.

Volgens de Leerplichtwet moeten ouders hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat hun kind ook naar school gaat. Als uw kind ziek is, geeft u dat door aan de school.
Als u denkt of merkt dat uw kind om welke reden dan ook met tegenzin naar school gaat of spijbelt, kunt u dat met de leerkracht of mentor bespreken. Komt u er met de school niet uit, dan kunt u advies vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven, zijn leerplichtig. Kinderen die nog geen Nederlands spreken, kunnen naar een Internationale Schakelklas. Daar volgen ze een intensief taalprogramma tot hun Nederlands goed genoeg is om naar een gewone klas te kunnen.

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun achttiende jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van het mbo op niveau 2, 3 of 4.
Jongeren in het praktijkonderwijs, zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

De kwalificatieplicht betekent niet dat leerlingen per se vijf dagen per week naar school gaan. Het is ook mogelijk om aan de kwalificatieplicht te voldoen met combinaties van leren en werken zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

Opleidingen die jongeren kunnen volgen voor het halen van een startkwalificatie zijn:

 • voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
 • beroepsopleidende leerweg (bol) in het mbo
 • havo
 • vwo
 • bbl in het mbo.

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Rotterdam

Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Rotterdam (RMC) zoekt contact met mbo’ers tussen de 18 en 23 jaar die, om wat voor reden dan ook, niet naar school komen en dreigen uit te vallen zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo, mbo2 of hoger). De jongerenconsulent gaat in gesprek met deze mbo’ers en ondersteunt hen bij het nemen van de volgende stap. Bij voorkeur richting passend onderwijs en een startkwalificatie, maar het kan ook zijn richting de arbeidsmarkt of de juiste welzijnsorganisatie.

Uw kind kan niet naar school

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Wanneer uw kind ziek is, meldt u dit aan het begin van de schooldag bij school. Als uw kind weer beter is, moet u dat ook doorgeven aan de school. Ook wanneer uw kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, geeft u dit door aan de school. Meer informatie over het melden van afwezigheid vindt u in de schoolgids van uw kind.

Bij langdurig ziekteverzuim kan de school advies vragen aan de jeugdverpleegkundige of een leerplichtambtenaar van de gemeente.

Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind:

 • verlof tot en met tien dagen: vraagt u aan bij de schooldirecteur
 • verlof van elf dagen of meer: vraagt u aan bij afdeling Leerplicht van de gemeente

De regels voor extra verlof zijn vastgelegd in de Beleidsregel EV.

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. Alleen in uitzonderingsgevallen kunnen ouders vrijstelling vragen van de plicht om hun kind in te schrijven. Dat kan bij:

Vrijstelling op tijd vragen

Vraag vrijstelling aan vóór 1 juli. De vrijstelling geldt steeds voor één schooljaar. U moet dus voor ieder schooljaar opnieuw vrijstelling vragen. Alleen bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Zoek op tijd een school als uw kind weer naar school kan

Als uw kind weer naar school kan, raden wij u aan minimaal 3 maanden voor de afloop van de vrijstelling te beginnen met het zoeken van een school. Wij adviseren uw kind schriftelijk aan te melden via de website van de school. De school zal u dan schriftelijk antwoorden per e-mail of brief. Kunt u geen school vinden en heeft u drie schriftelijke afwijzingen, neem dan contact op met de afdeling Leerplicht.

Wat doet school?

Scholen zijn verplicht om leerlingen die verzuimen te registreren, zodat de school en gemeente inzicht hebben in welke leerlingen verzuimen.
Scholen moeten:

 • leerlingen inschrijven en bij vertrek uitschrijven en dit doorgeven aan de afdeling Leerplicht van de gemeente
 • ongeoorloofd verzuim of een twijfelachtige ziekmelding doorgeven aan de afdeling Leerplicht van de gemeente
 • doorgeven aan de afdeling Leerplicht van de gemeente als een jongere zonder startkwalificatie van school gaat.

 Scholen die zich niet aan de leerplichtwet houden, kunnen net als ouders en jongeren, een proces verbaal krijgen.

Rotterdam doet er zoveel mogelijk aan om spijbelen en voortijdig schoolverlaten bij jongeren te voorkomen. Spijbelt een leerling dan doet de school een melding bij de gemeente. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het verzuim.

Als een leerling verzuimt, kan de leerplichtambtenaar een straf opleggen of de kinderbijslag laten intrekken. Bij straf kunt u denken aan een doorverwijzing naar Bureau Halt, een proces-verbaal of een last onder dwangsom. Bij een proces-verbaal moeten leerlingen en/of ouders bij de rechter verschijnen. Hier krijgen ze mogelijk een boete, een taak- of gevangenisstraf.

Recht op onderwijs

De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat alle kinderen gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs. En dat betekent dat een jongere hulp krijgt, zodra blijkt dat een jongere geen onderwijs meer krijgt. Maar ook bemiddelt de ambtenaar met school, denkt mee met de ouders en met de jongere over welke school het beste is. De leerplichtambtenaar is onafhankelijk. Als het op school niet goed gaat met uw kind en u komt er met de school niet uit, dan kunt u de leerplichtambtenaar bellen voor informatie of advies.

De leerplichtambtenaar streeft ernaar dat alle jongeren zo lang mogelijk op school blijven en hun startkwalificatie halen. Zo hebben zij meer kansen op de arbeidsmarkt.

Klachten en bezwaren leerplicht

Als het u niet eens bent met een beslissing van een leerplichtambtenaar kunt u een bezwaar of klacht indienen.

 • Hoe u bezwaar kunt maken, staat altijd in de brief met besluit die u van de leerplichtambtenaar ontvangt.
 • Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling van de leerplichtambtenaar in uw zaak. In dat geval kunt u een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren:
  • Digitaal:
   U kunt uw klacht melden via het online formulier voor het doorgeven van klachten. Een klachtbehandelaar neemt dan contact met u op.
  • Schriftelijk:
   U kunt schrijven naar:
   Klachtenbureau MO
   Antwoordnummer 566 (geen postzegel nodig)
   3000 WB Rotterdam
  • Telefonisch:
   010 - 498 45 00
   De klachtentelefoon is tijdens kantooruren bereikbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de Leerplichtwet staat op de website van de Onderwijsinspectie.

Heeft u nog vragen, bel dan naar 14 010 of stuur een e-mail naar leerrechtenondersteuning@rotterdam.nl.