Cultuur in Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam heeft een rijk en divers aanbod aan kunst en cultuur. Hier kan nieuw talent zich ontwikkelen. Steeds meer Rotterdammers en bezoekers in onze stad genieten van cultuur. Er ontstaan vruchtbare samenwerkingen en nieuwe initiatieven.

De afdeling Cultuur schept de randvoorwaarden die ervoor zorgen dat:

 • Cultuur voor alle Rotterdammers bereikbaar en toegankelijk is; alle Rotterdammers kunnen iets van hun gading vinden en meedoen.
 • Er ruimte is voor nieuwe makers, creatieven en talenten om zich optimaal te ontplooien.
 • Er een compleet en evenwichtig cultureel ecosysteem in de hele stad dat de culturele sector intern verbindt en een stevige meerwaarde heeft voor vele andere sectoren.

Die randvoorwaarden bestaan uit beleid en subsidies. De afdeling werkt daarvoor samen met de cultuursector, andere organisaties in Rotterdam en overheden in binnen- en buitenland.

Actueel

Het coronavirus heeft grote invloed op de Rotterdamse cultuursector. Kijk op de pagina Veilig cultuurbezoek voor de actuele maatregelen.

Veel zelfstandig ondernemers in Rotterdam die werken in de culturele en creatieve sector hebben een deel van hun inkomen verloren door corona.

Herstel is hard nodig, daarom kunnen deze zzp’ers nu aanspraak maken op de Makersregeling 2021. Het is een tijdelijke regeling die loopt tot en met 31 december 2021 De Makersregeling is er voor makers die een impuls willen geven aan hun beroepspraktijk; denk aan research, conceptontwikkeling, het volgen van trainingen en workshops, delen van faciliteiten. Het gaat uitdrukkelijk niet om het produceren of maken van een concreet product, zoals bij bestaande regelingen.

Tegemoetkoming

De gemeente Rotterdam wil deze groep makers tegemoet komen. Zzp'ers in de culturele en creatieve sector verloren gemiddeld 55% van hun inkomsten vanwege corona. Dat blijkt onder andere uit het rapport ‘Ongelijk getroffen. Ongelijk gesteund’ (mei 2021) van Boekmanstichting en SiRM. Bovendien hebben zelfstandigen slechts in beperkte mate gebruik kunnen maken van de diverse steunregelingen van het Rijk en de gemeente.

De Rotterdamse Denktank New Deal Cultuur heeft aanbevelingen gedaan om de Rotterdamse cultuursector weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger uit de coronacrisis te laten komen. Het adviesrapport van de Denktank is door voorzitter Mariëtte Hamer op woensdag 12 mei overhandigd aan cultuurwethouder Said Kasmi. De Denktank geeft het gemeentebestuur en de cultuursector aanbevelingen via drie lijnen:

 • Voortzetten van noodsteun
 • Inzetten van een vliegwiel om de cultuursector zo snel mogelijk weer op gang te brengen
 • Inzetten op transitie door te investeren in innovatie.

Beleid en onderzoek

Een derde van alle Rotterdammers woont op Zuid. Ongeveer 200.000 mensen die ook dagelijks gebruik maken van voorzieningen.

De culturele infrastructuur en de deelname van bewoners aan cultuur is op Zuid op dit moment nog lager dan in de rest van Rotterdam of andere steden in Nederland.

Dit terwijl cultuur een belangrijke rol kan spelen in juist het verbinden van bewoners (huidige en nieuwe), ruimte biedt voor het ontwikkelen van talent en veerkracht en bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Investeren in cultuur op Zuid

Daarom investeren we de komende jaren in Zuid, vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) maar ook vanuit het Cultuurbeleid.

Samen met diverse partners werkt de gemeente aan een Culturele impuls voor Zuid. Hoe we dat doen schetsen we in de Visie Cultuur op Zuid 2020-2030 (pdf, RIS).

Door bijvoorbeeld te zorgen voor een cultureel aanbod dat aansluit bij de huidige bewoners van Zuid maar ook flexibel is en meebeweegt met de wensen en behoeften van nieuwe bewoners. Denk aan het nieuwe Kunstenpand aan het Zuidplein, de ontwikkeling van Cultuur&Campus Rotterdam.

Rotterdam streeft naar een meer inclusieve, innovatieve en samenwerkende culturele sector. In het Cultuurplan 2021-2024 staat beschreven hoe dit de komende jaren vorm krijgt in de stad.

Naar aanleiding van een uitnodiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 gezamenlijk voor te bereiden, heeft de gemeente Rotterdam samen met de gemeente Dordrecht in 2018een Cultuurprofiel opgesteld. Met behulp van stedelijke en regionale profielen kan bij de inrichting van de landelijke culturele basisinfrastructuur beter rekening gehouden worden met de samenstelling en de culturele behoeften van de bevolking in de stedelijke regio’s. De profielen kunnen ook beschouwd worden als basisdocument voor de verdere afstemming en afspraken tussen Rijk en overige overheden over de beleidsperiode 2021-2024.

Voor de evaluatie en ontwikkeling van cultuurbeleid maakt Rotterdam tweejaarlijks een Cultuurverkenning. De verkenning is een bron van informatie voor en door de Rotterdamse culturele sector. Het document geeft de stand van zaken op het gebied van kunsten, erfgoed, ontwerpsectoren en crossovers daartussen.

De Cultuurverkenning 2019 kijkt terug op de resultaten van het Cultuurplan 2017-2020 tot zover en zet de groei van Rotterdam centraal: wat is de relatie tussen die groei en cultuur, wat is de betekenis van die groei voor publieksbereik, innovatie in de culturele sector en hoe kan cultuur een bijdrage leveren aan de goede groei van de stad?

De Film- en Mediavisie 2019-2022 (pdf) zet in op het versterken van het Rotterdamse film- en mediaklimaat en in het bijzonder op de toename van kwalitatieve film-, tv- en mediaproducties. Belangrijkste instrument is het RFMO (Rotterdam Film Media Office). Dit aanspreekpunt en uitvoeringsorgaan voert alle taken en bevoegdheden op het gebied van film en media uit. Extern profileert de RFMO zich als een volwaardig en professioneel partner op het gebied van film en media; intern betreft het de bundeling van krachten en kwaliteiten binnen een deskundig en gedreven team.

Rotterdam is een gezegende stad met de sterke aanwezigheid van de creatieve industrie. De stad wordt onbetwist gezien als architectuurstad, terwijl ook andere creatieve disciplines als vormgeving en e-cultuur succesvol opereren vanuit Rotterdam. Dan gaat het zowel om ontwerpers en makers, als om (culturele) instellingen die een presentatie-, platform-, debat-, onderzoeks- en/of laboratoriumfunctie vervullen. Rotterdam is de vindplaats, de maakplaats, de proeftuin en de inspiratiebron.

De Beleidsvisie Creatieve Industrie (pdf) zet in op het versterken van het Rotterdamse ontwerpklimaat en het betrekken van ontwerpers betrekken bij maatschappelijke en grootstedelijke vraagstukken.

Rotterdam is beroemd om de skyline met moderne iconische gebouwen. Het is ook een stad waar architecten zich graag vestigen, waar ruimte is voor nieuwe manieren van ontwerpen en die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Architectuur is een zaak van alle Rotterdammers. We vieren dat we architectuurstad zijn met jaarlijks terugkerende festivals en evenementen. Hoe de stad omgaat met haar architectuur, leest u in de nieuwste Architectuurnota (pdf). Hoe het beleid uit de architectuurnota vorm krijgt in de praktijk leest u in de Actie-agenda (pdf).

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat er voldoende betaalbare werkruimte is voor creatieven in de stad. De afgelopen jaren is er een groot aantal nieuwe ruimten gerealiseerd. In de periode 2017 tot en met 2021 is het aantal ruimten dat SKAR beheerd 77% toegenomen. Er zijn plekken voor jonge makers bijgekomen. De ateliers zijn beter verspreid over de stad. Bekijk hier de samenvatting van de evaluatie van het Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2017-2021 en een overzicht van de gerealiseerde werkruimten. In opdracht van wethouder Cultuur wordt gewerkt aan een nieuw Atelier- en Broedplaatsenbeleid vanaf 2022. Daarin zal beschreven worden hoe we zorgen voor voldoende atelier- en werkruimte voor creatieven in een stad waar ruimte een schaars goed is geworden.

Subsidie kunst en cultuur

De gemeente wil kunst- en cultuurprojecten mogelijk maken en de artistieke ontwikkeling van kunstenaars bevorderen. Hiervoor bestaan diverse subsidiemogelijkheden:

Deze subsidie helpt kunstenaars, makers en culturele organisaties om hun artistieke plannen te realiseren. Elke twee maanden is er een nieuwe subsidieronde waarvoor steeds € 272.000 beschikbaar is. Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen op (artistieke) kwaliteit, meerwaarde voor Rotterdam en de beleidsdoelen van de gemeente. De regeling ondersteunt projecten van personen of instellingen die geen structurele cultuursubsidie van de gemeente ontvangen.

Voor meer informatie en het indienen van uw aanvraag kijkt u op:

Veel relatief nieuwe culturele organisaties (2 tot en met 8 jaar oud) willen hun bedrijfsvoering, publieksbereik of artistieke inhoud ontwikkelen en professionaliseren en zoeken daarbij coaching. Dit vraagt extra energie én een financiële impuls. Onze nieuwe subsidieregeling biedt vanaf 2021 deze impuls met een tweejarige financiële bijdrage, uitsluitend voor deze organisaties. De bijdrage is bedoeld als maximaal 50 procent dekking op de totaalexploitatie van de organisatie, inclusief programmering, overhead en kosten voor de externe coaching of training die de organisatie zelf inschakelt. Aanvragers konden vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 een plan indienen, waarin zij hun ontwikkelwensen onderbouwen. De Adviescommissie Cultuur beoordeelt vervolgens de plannen. Het beschikbare budget is 750.000 euro per jaar. Bij de indiening is een intakegesprek met de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam een verplicht onderdeel.

Voor meer informatie of als u vragen heeft belt u met 010 - 267 19 03, mailt u naar helpdeskcultuur@rotterdam.nl of houdt u deze pagina in de gaten.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Voor de regeling projectsubsidies cultuur en de impulsregeling is een adviescommissie ingesteld die uw subsidieaanvraag beoordeelt. Deze bestaat uit mensen uit het werkveld.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Ouders kunnen via een contactpersoon een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld een leerkracht, maatschappelijk werker of buurtcoach. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de sportclub of cultuurinstelling.

De cultuursector is zichzelf steeds aan het heruitvinden en vernieuwen. Pitcher Perfect 010 speelt hierop in als unieke, laagdrempelige vorm van projectfinanciering zonder inhoudelijke criteria of jury. Bedoeld voor makers en partijen die niet terecht komen bij de reguliere subsidieloketten voor kunst en cultuur. De deelnemers presenteren hun plannen tijdens een openbare pitchavond. Ze adviseren daarna zelf over de te verstrekken bedragen, die in een totaalscore aan het eind van de avond gepresenteerd worden.

De pitchavonden vinden twee keer per jaar plaats. Er zijn telkens twintig plaatsen en het beschikbaar budget per avond is 90.000 euro.

Subsidie aanvragen

Heeft u vragen over cultuursubsidies? Wilt u persoonlijk advies over uw cultuurproject? Neem contact met ons op. U kunt u ons op verschillende manieren bereiken:

 • Bel of mail voor korte vragen en snel antwoord via telefoon 010 - 267 19 03 of per e-mail
 • Kom langs op het spreekuur: elke twee weken kunt u op dinsdagmiddag terecht in de hal van de bibliotheek aan de Hoogstraat 110. U bent van harte welkom om al uw vragen te stellen en goede plannen te delen. Maak direct online een afspraak.

Culturele organisaties, creatieve ondernemers en professionele kunstenaars in Rotterdam kunnen sinds 2019 een beroep doen op de Rotterdamse Cultuurlening. Deze Cultuurlening van maximaal 60.000 euro is bedoeld voor bijvoorbeeld productiekosten, apparatuur, inrichting van werk- of presentatieruimte, maar ook voor marketing- of communicatiecampagnes. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor 300.000 euro beschikbaar gesteld. Het ministerie van OCW draagt eenzelfde bedrag bij. De uitvoering gebeurt via de stichting Cultuur+Ondernemen. Met de Rotterdamse Cultuurlening sluit Rotterdam aan op het netwerk van Cultuurleningen dat Cultuur+Ondernemen sinds 2013 stap voor stap opbouwt.

Kijk voor meer informatie op Cultuur-ondernemen.nl.

Rotterdam heeft sinds enkele jaren een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Voordekunst, het grootste crowdfundingplatform voor de creatieve sector in Nederland. Iedereen met een creatief idee die op zoek is naar financiering en toekomstig publiek kan een campagne aanmelden op voordekunst.nl. De gemeente Rotterdam heeft jaarlijks voor ongeveer 20 crowdfundingcampagnes een eerste inleg van 25% (tot € 5.000) beschikbaar.

De voorwaarden voor deze inleg zijn:

 • in Rotterdam gevestigde en werkende initiatiefnemer
 • project wordt niet op andere wijze financieel door de gemeente ondersteund
 • uitvoering geheel of gedeeltelijk in Rotterdam.

De gemeente heeft hiervoor een jaarlijks budget van 50.000 euro beschikbaar gesteld. Het is aan de makers zelf om het resterende bedrag op te halen via het platform. Mocht het doelbedrag niet gehaald worden, is de crowdfunding niet gelukt. De gemeente en donateurs ontvangen dan hun bijdrage aan het project volledig retour.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Voor de regeling projectsubsidies cultuur en de impulsregeling is een adviescommissie ingesteld die uw subsidieaanvraag beoordeelt. Deze bestaat uit mensen uit het werkveld.

 • Deborah Stolk (voorzitter)
 • Christie Arends (vicevoorzitter)
 • Siobhán Burger (vicevoorzitter)
 • Özkan Gulpinar  (vicevoorzitter)
 • Geert ter Steeg (vicevoorzitter)
 • Marieke Wiegel (vicevoorzitter)
 • Pieter van Adrichem
 • Tim Beumers 
 • Suze van Bohemen 
 • Manon Braat          
 • Marc de Bruijn
 • Lennard Dost
 • Arjon Dunnewind
 • Jerry Durand
 • Paul van der Eerden
 • Irfan Er
 • Bibi Fadlalla
 • Stephanie Francke
 • Maureen Ghazal
 • Jimmy-Pierre de Graaf
 • Manus Groenen
 • Carola Heeremans
 • Anne van Helvoort
 • Mirjam Hensgens
 • Ravian van den Hil
 • Ingrid van der Hoeven
 • Raffaella Huizinga
 • Vincent Boy Kars    
 • Gideon Karting
 • Willem Kniknie      
 • Martin de Korte
 • Bas Kwakman   
 • Ine Lamers      
 • Inge de Leeuw
 • Marieke van der Lippe
 • Muriel Mager
 • Rick Mouwen
 • Shariff Nasr 
 • Marjolein Niels
 • Dirk Osinga
 • Tomáš de Paauw
 • Elsbeth Ronner       
 • Ilse Ronteltap
 • Evita de Roode
 • Pieter de Ruijter
 • Arthur Sauer
 • Jade Schiff
 • Maud Schoonen
 • Sinan Seyhan
 • Luuk Smits
 • Ulrike Söbbeke             
 • Marije Stijkel
 • Kuba Szutkowsky
 • Dick van Teylingen
 • Sam Uittenbogaart
 • Patricia van Ulzen
 • Joanette van der Veer
 • Adriaan van Veldhuizen
 • Lizzy van der Vlegel
 • Winfred Voordendag
 • Marloes de Vries
 • Frits Wielders         
 • Barbara Willemsen

Op alle subsidies is de Subsidieverordening Rotterdam (pdf) van toepassing. Bij Cultuur zijn er daarnaast nog algemene beleidsregels waaraan een aanvraag moet voldoen. Deze gelden altijd in samenhang met de disciplinegebonden beleidsregels.

Spreekuur

Wilt u een projectidee voorleggen of advies krijgen over subsidiemogelijkheden voor uw plannen? Vanaf dinsdag 14 september 2021 beginnen onze spreekuren weer in de Centrale Bibliotheek. Maak een afspraak (Eventbrite.nl).

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met de afdeling Cultuur, telefoon 010 - 267 19 03.