Toestemming verbouwen recreatieoord Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 07-02-2020
Geprint op: 29-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/toestemming-verbouwing-recreatieoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Voordat u daadwerkelijk overgaat tot een investering, het volgende:

De toekomst van het Recreatieoord Hoek van Holland is momenteel onderwerp van een politiek debat. Het college van B&W heeft op 3 november 2020 een principebesluit genomen tot verkoop van het recreatieoord (overgang naar een nieuwe erfpachter/exploitant). Wat het college betreft is het exploiteren van een recreatieoord geen gemeentelijke kerntaak. Aan de gemeenteraad is gevraagd om in te stemmen met het voorgenomen besluit. Onlangs heeft het college het raadsvoorstel tot verkoop (uitgifte in erfpacht) van het Recreatieoord ingetrokken. De komende periode zal de gemeente samen met alle belanghebbenden, waaronder de recreanten, werken aan een nieuw voorstel. Hierbij zullen verschillende varianten aan bod komen, aansluitend op een nog op te stellen toekomstvisie over de functie van het recreatieoord in de context van de bredere ontwikkeling van Hoek van Holland. Naar verwachting volgt verdere besluitvorming in het najaar 2021.

De gemeentelijke website heeft een webpagina speciaal voor dit onderwerp: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/verkoop-recreatieoord/.

U wilt uw bestaande recreatiehuisje graag uitbreiden. Of een nieuwe schutting plaatsen. Misschien droomt u wel van een heel nieuw recreatiehuisje? Met toestemming van de gemeente is er veel mogelijk.

Voor u de aanvraag indient

 • Lees bij voorwaarden wat u moet weten voordat u uw wens op tekening zet.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Vraag toestemming aan via de knop Aanvragen toestemming verbouwen. Log in met DigiD.

Na ontvangst van het formulier neemt de gemeente met u contact op.

Maximale maten recreatiehuis
Goothoogte 3,00 m
Nokhoogte 3,75 m

Oppervlak

(inclusief eventuele berging, luifels of overstekken)

45 m2

Bij beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken naar minimale afstandseisen. Hiervan kan worden afgeweken als u een omgevingsvergunning heeft. Voor een omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

Minimale afstandseisen
Erfgrenzen 2,00 m
Andere bebouwing 3,00 m
Paden 2,00 m
Watergangen 1,50 m

Overige eisen

 • Erfafscheidingen mogen maximaal 1,20 meter hoog zijn (gemeten vanaf de gevelrooilijn tot aan de straat). Uitgezonderd zijn kavels die aan twee of meer zijden aan een weg of pad grenzen. Dan mag de erfafscheiding aan deze meerdere zijden 2 meter hoog zijn als die erfafscheiding wordt gevormd door beplanting. Alle overige (gedeelten van) erfafscheidingen mogen 2 meter hoog zijn
 • Erfafscheidingen tussen de kavels mogen alleen worden gemaakt van licht open hek- of gaaswerk, een houten scherm of beplanting. Erfafscheidingen en beplanting (ook die tegen de erfafscheiding) is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de buren
 • Per kavel is 1 schuurtje of 1 bergkist of 1 kweekkastje toegestaan
 • Als een berging los wordt gebouwd mag deze maximaal 6 m2 zijn
 • Bergingen moeten tenminste 0,5 m uit de kavelgrens en 3 m van overige opstallen staan
 • Uit de aanvraag en tekeningen moet duidelijk blijken:
 1. wat er verandert
 2. waar de bestaande objecten op het kavel staan
 3. waar de gewenste bouw komt te staan
 4. hoe het object is opgebouwd
 5. hoe de constructie in elkaar zit

Het aanvragen van toestemming is gratis.

Binnen 10 werkdagen na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bericht.

Heeft u nog vragen? Neem contact op via de pagina Storing, vraag of idee of bel naar (0174) 38 99 66.

Adres

Camping Hoek van Holland
Wierstraat 100
3151 VP Hoek van Holland