Rioolaansluitvergunning
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 02-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/rioolaansluitvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

U, als ondernemer of burger, wilt een aansluiting maken of (grond)water lozen op het gemeentelijk riool. Hiervoor heeft u een rioolaansluitvergunning nodig.

U vraagt een rioolaansluitvergunning aan voor het maken van een aansluiting:

 • die niet op een persleiding zit of daar vanaf komt
 • met een lengte kleiner of gelijk aan 25 meter of
 • met een diameter kleiner of gelijk aan 160 millimeter
 • gelegen buiten het havengebied

Voldoet uw aanvraag niet aan deze punten?

Dan heeft u een leidingvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen op de pagina voor Leidingvergunning.

Online Rioolaansluitvergunning aanvragen voor bedrijven

Vraag als bedrijf een rioolaansluitvergunning aan via de knop Rioolaansluitvergunning aanvragen.

eHerkenning aanvragen

U logt hiervoor in met eHerkenning. Heeft u dit niet, dan kunt u eHerkenning aanvragen.

Let op: Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken voor uw aanvraag. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Online Rioolaansluitvergunning aanvragen voor burgers

Als burger kunt u ook online een rioolaansluitvergunning aanvragen.
U heeft hiervoor DigiD nodig.

Leidingvergunning in plaats van een rioolaansluitvergunning

U vraagt een leidingvergunning aan voor het maken van een rioolaansluiting wanneer:

 • u op een persleiding gaat aansluiten
 • de lengte van het riool langer is dan 25 meter
 • de diameter van het riool groter is dan 160 millimeter
 • of gelegen in het havengebied

Rioolaansluitvergunning per post aanvragen

Als u online geen rioolaansluitvergunning aan kunt vragen, kunt u dit ook per post doen. U stuurt als bedrijf of als burger een brief (met de gevraagde gegevens) naar:

Gemeente Rotterdam
Stedelijk Beheer - Beheer Water en Riolen
Postbus 10902
3004 BC Rotterdam

Straat, berm of plantsoen

Na de uitvoering van het werk voor de rioolaansluiting moet u de straat, berm of plantsoen weer in oorspronkelijke staat terugbrengen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Dit geldt niet voor sleuven in asfaltverhardingen en natuursteen. Dit gebeurt in overleg met de gemeente Rotterdam (het geldende gebied ter plaatse).

Kosten Rioolaansluitvergunning

U betaalt per rioolaansluiting € 33,70

Terugbetaling

Meer informatie over terugbetaling leest u in hoofdstuk 9 van de Legesverordening 2022.

Rioolaansluitvergunning online aanvragen

 • een digitaal exemplaar van de werktekening in PDF formaat met het geplande tracé met maatvoering en details (hemelwaterafvoer of droogweerafvoer)
 • contactgegevens van de rechthebbende van de rioolaansluiting
 • een capaciteitsberekening van het af te voeren water bij meer dan 10 woningen of bij een bedrijfspand
   

Rioolaansluitvergunning per post aanvragen

 • een aanvraag per brief
 • 3 setjes van tekeningen van het aan te leggen, te verwijderen of te wijzigen tracé met maatvoering en details (hemelwaterafvoer of droogweerafvoer)
 • contactgegevens van de rechthebbende van de rioolaansluiting
 • een capaciteitsberekening van het af te voeren water bij meer dan 10 woningen of bij een bedrijfspand
   

Voor aanvraag aanleg of onderhoud open of gesloten bodemenergiesysteem (Warmte Koude Opslag)  

 • Een digitaal exemplaar van de werktekening in PDF formaat met het geplande tracé met maatvoering en details (aangeven of het gaat om aanleg of onderhoud)
 • Contactgegevens van de rechthebbende van de rioolaansluiting
 • Beschikking Haaglanden ODH (Waterwet)
 • Beschikking DCMR
 • Toestemmingsbrief onttrekken grondwater van Hoogheemraadschap of Waterschap
 • Lozingsnotitie (geldt voor aanvraag realiseren en onderhoud systeem)
   

Voor aanvraag bronbemaling

 • Een digitaal exemplaar van de werktekening in PDF formaat met het geplande tracé met maatvoering en details
 • Contactgegevens van de rechthebbende van de rioolaansluiting
 • Beschikking DCMR
 • Toestemming onttrekken grondwater van Hoogheemraadschap of Waterschap
 • Lozingsnotitie (geldt voor lozingen met een debiet groter dan 25 m3/u)
 • u krijgt binnen 8 weken antwoord
 • bij meer ingewikkelde aansluitingen neemt de gemeente contact met u op. De behandelingstermijn wordt dan schriftelijk verlengd met 8 weken
 • u wordt via email op de hoogte gehouden over de behandeling van uw aanvraag.

Huiseigenaren of eigenaren van bedrijfspanden.

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan krijgt u de vergunning. Daarna laat u het werk door een aannemer uitvoeren. Voor de aanleg van een nieuwe rioolaansluiting kunnen dat ook werkzaamheden in openbaar gebied zijn. Zorg ervoor dat u het straatwerk in de oorspronkelijke staat achterlaat.

 • de aansluitvergunning wordt gegeven op basis van de Bouwverordening Rotterdam 2010, de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam en de wet milieubeheer.
 • voor lozing op het riool, anders dan afvalwater afkomstig van woningen zoals huishoudelijk afvalwater, hemelwater van daken en grondwater vanuit de tuin, moet u ook een lozingsvergunning bij de DCMR aanvragen
 • wordt voor lozing op het riool grondwater onttrokken, dan vraagt u een watervergunning aan bij het bevoegde waterschap
 • voor het lozen van water op het oppervlaktewater heeft u toestemming nodig van het bevoegde waterschap of, in het geval van Rijkswateren, Rijkswaterstaat
 • aansluitingen op een openbare persleiding in het Havengebied moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u in het Handboek Beheer Ondergrond. Heeft u dan nog vragen over voorwaarden dan kunt u contact opnemen via het waterloket.
 • voor een bodemenergiesysteem met aansluiting op de riolering (zoals een open Warmte Koude Opslag systeem) is een vergunning van de provincie nodig

Overige regels

Schade aan gemeentelijke eigendommen door ongeoorloofd gebruik wordt verhaald op de aanvrager. De overige technische voorschriften vindt u hieronder:

Heeft u vragen, neem dan contact op.

 • Voorkom verstoppingen van het riool. Spoel geen spullen door de wc of de gootsteen die daar niet thuishoren, zoals vet en schoonmaakdoekjes
 • Gooi afval in de prullenbak in plaats van op straat. Afval dat in water en straatputten komt, zorgt voor verstopping.
 • Leg uw tuin niet vol met stenen. Stenen houden water tegen om via het gras de grond in te zakken.
 • Vang water van het dak op in een regenton. Dit water kunt u gebruiken voor het sproeien van de tuin.
 • Gebruik minder drinkwater in huis. Dit zorgt voor minder huishoudelijk afvalwater, zodat het riool minder snel volloopt als op hetzelfde moment regenwater in het riool terecht komt. Ook bespaart u geld wanneer u uw waterverbruik vermindert. Denk bij minder waterverbruik aan:
  - een spaarknop gebruiken bij het doortrekken van de wc
  - douche en kraan minder hard aanzetten
  - kortere en zuinigere wasprogramma's op uw wasmachine gebruiken

Rioolaansluiting

De verstopping kan zitten in de rioolaansluiting. De rioolaansluiting is het stuk riolering tussen een gebouw en het gemeentelijke hoofdriool. U kunt als eigenaar een probleem met de rioolaansluiting (bijvoorbeeld een verstopping of een lek) melden bij de gemeente. De gemeente zoekt uit waar de oorzaak van het probleem ligt. Als de oorzaak in het openbare gebied ligt, lost de gemeente het op en betaalt de kosten. Als de oorzaak echter op uw eigen terrein ligt, dan blijft u als eigenaar verantwoordelijk voor de oplossing en de kosten die daarmee samenhangen. U kunt bijvoorbeeld de loodgieter bellen om de verstopping op te lossen.

Hoofdriool

Is het openbare hoofdriool verstopt, dan moet de gemeente de verstopping oplossen. De kosten zijn dan voor rekening van de gemeente. Door het hoofdriool leeg te zuigen wordt in de meeste gevallen het probleem vrij snel verholpen en stopt de wateroverlast. Als het water niet weggaat, dan wordt bekeken of een storing aan een gemaal de oorzaak van de wateroverlast kan zijn. Het oplossen van deze storing kan langer duren.

De riolering ligt onder straten en wegen. Om te voorkomen dat onderhoud aan riolering en wegen voor overlast zorgt, worden rioolvervangingswerkzaamheden en wegwerkzaamheden zoveel mogelijk op hetzelfde moment uitgevoerd.

 

Riolering is een stelsel van buizen, gemalen en straatkolken, dat ervoor zorgt dat afvalwater van huishoudens en bedrijven en regen wordt opgevangen en afgevoerd. Via de riolering gaat het vuile water naar de afvalwaterzuivering waar het water wordt gezuiverd en daarna afgevoerd naar de Nieuwe Maas.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat er een voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater moet zijn, zodat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid afgevoerd kan worden.  

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel en voor het deel van de rioolaansluiting in het openbare gebied. Ook zorgt de gemeente voor de inzameling en het transport van het afvalwater van percelen binnen haar grondgebied.

Rioolaansluiting

De rioolaansluiting is het stuk riolering tussen het pand en het gemeentelijk hoofdriool, dus ook het stuk onder de stoep of weg. De gemeente beheert het deel van de rioolaansluiting in het openbare gebied, de pandeigenaar beheert het deel van de rioolaansluiting op zijn eigen terrein.

Pandeigenaar

Voor het aanvragen en aanleggen van een nieuwe rioolaansluiting blijft de pandeigenaar zelf volledig verantwoordelijk.