Plaatsen of verbouwen caravan
Gepubliceerd op: 24-06-2020
Geprint op: 30-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/plaatsen-verbouwen-caravan/
Ga naar de hoofdinhoud

Voordat u daadwerkelijk overgaat tot een investering, het volgende:

De toekomst van het Recreatieoord Hoek van Holland is momenteel onderwerp van een politiek debat. Het college van B&W heeft op 3 november 2020 een principebesluit genomen tot verkoop van het recreatieoord (overgang naar een nieuwe erfpachter/exploitant). Wat het college betreft is het exploiteren van een recreatieoord geen gemeentelijke kerntaak. Aan de gemeenteraad is gevraagd om in te stemmen met het voorgenomen besluit. Onlangs heeft het college het raadsvoorstel tot verkoop (uitgifte in erfpacht) van het Recreatieoord ingetrokken. De komende periode zal de gemeente samen met alle belanghebbenden, waaronder de recreanten, werken aan een nieuw voorstel. Hierbij zullen verschillende varianten aan bod komen, aansluitend op een nog op te stellen toekomstvisie over de functie van het recreatieoord in de context van de bredere ontwikkeling van Hoek van Holland. Naar verwachting volgt verdere besluitvorming in het najaar 2021.

De gemeentelijke website heeft een webpagina speciaal voor dit onderwerp: https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/verkoop-recreatieoord/.

U wilt een nieuwe stacaravan of schuurtje op het kavel plaatsen, of eindelijk de schutting aanpakken. Met toestemming van de gemeente is er veel mogelijk.

Voor u de aanvraag indient

 • Lees bij voorwaarden wat u moet weten voordat u uw wens op tekening zet.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Vraag toestemming aan via de knop: "Plaatsen of verbouwen caravan". Log in met DigiD.

Na ontvangst van het formulier neemt de gemeente contact op om uw wensen te bespreken.

Bij beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken naar minimale afstandseisen. Hiervan kan worden afgeweken als u een omgevingsvergunning heeft. Voor een omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

Overige eisen

 • de goothoogte niet meer dan 4,5 meter mag bedragen;
 • bij een stacaravan mag maximaal één berging worden gebouwd waarbij geldt dat:
  • 1. de maximum goothoogte van een berging niet meer bedraagt dan 2 meter;
  • 2. de maximum bouwhoogte van een berging niet meer bedraagt dan 2,5 meter;
  • 3. het maximum oppervlak van een berging niet meer bedraagt dan 6 m2.
 • de afstand van een stacaravan tot de erfscheiding of de weg ten minste 2 meter dient te bedragen;
 • de afstand tussen de gebouwen onderling - voor zover niet aan elkaar gebouwd – dient ten minste 3 meter te bedragen;
 • aan een stacaravan mag maximaal één veranda worden gebouwd waarbij geldt dat:
  • 1. de veranda een breedte mag hebben van niet meer dan 5 meter (gemeten langs de langste zijde van de stacaravan);
  • 2. de veranda een diepte mag hebben van niet meer dan 2,5 meter (loodrecht gemeten ten opzichte van de stacaravan);
  • 3. de afstand van de veranda tot bouwwerken, behoudens het stacaravan waar de veranda aangebouwd wordt, tenminste 3 meter dient te bedragen
  • 4. de afstand van de veranda tot een erfafscheiding of de weg tenminste 0,5 meter dient te bedragen

Het aanvragen van plaatsen of verbouwen van een stacaravan is gratis.

Binnen 10 werkdagen na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bericht.

Lees de volgende link en documenten voor u uw bouwwens op tekening zet:

Heeft u nog vragen? Neem contact op via de pagina Storing, vraag of idee of bel naar (0174) 38 99 66.

Adres

Camping Hoek van Holland
Wierstraat 100
3151 VP Hoek van Holland