Melding jeugdbeschermingsplein
Gepubliceerd op: 11-11-2019
Geprint op: 26-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/melding-jeugdbeschermingsplein/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor kinderen die niet veilig opgroeien of bij wie de ontwikkeling in gevaar komt, is er het Jeugdbeschermingsplein van de gemeente Rotterdam.

Het Jeugdbeschermingsplein is er voor Rotterdamse kinderen tot 18 jaar.

Let op: Lees eerst Informatie voor professionals voordat u een melding maakt.

Melding doen

 1. Via de knop 'Meldformulier verzenden' krijgt u automatisch het formulier gemaild. Let op: Het formulier kan in uw spambox terecht zijn gekomen.
 2. Sla het eerst op, open het opnieuw.
 3. Stuur het ingevuld naar het mailadres dat op het formulier staat.

Doet u als professional een melding bij het Jeugdbeschermingsplein?
Dan is het nodig dat u een aantal zaken regelt: 

 • U informeert het gezin over het Jeugdbeschermingsplein en welke besluiten genomen kunnen worden
 • Voor het gezin is duidelijk welke gevolgen deze besluiten kunnen hebben
 • U bent aanwezig bij het overleg van het Jeugdbeschermingsplein
 • U informeert ouders en eventueel kinderen over dit overleg
 • U blijft, eventueel samen met andere betrokken professionals, verantwoordelijk voor de hulpverlening in het gezin, ook na de melding

Checklist als u een melding wilt doen aan het Jeugdbeschermingsplein

 1. De gezinssituatie is onveilig, het kind wordt in zijn of haar ontwikkeling bedreigd
 2. Veiligheidsafspraken worden onvoldoende nagekomen
 3. Hulpverlening komt niet van de grond of is onvoldoende
 4. De melding is besproken met het gezin
 5. De reactie van het gezin op de melding wordt verwerkt in de melding

Melden met het meldformulier

 • De melding moet met de gezaghebbende ouders en kinderen van 16 jaar of ouder zijn besproken én zij moeten de melding hebben ontvangen. Als dit is besproken, geeft u dat op de laatste bladzijde van het formulier aan
 • De melding moet met kinderen van 12 tot en met 15 jaar zijn besproken. Als dit is besproken, geeft u dit aan in de melding
 • De gezaghebbende ouders en kinderen van 16 jaar en ouder kunnen binnen 5 werkdagen een reactie geven op de melding. Is er een reactie, neem deze dan op in de melding
 • Wacht de reactietijd van 5 werkdagen af. Als de gezaghebbende ouders of kind van 16 jaar of ouder niet binnen 5 werkdagen hebben gereageerd of als zij akkoord zijn, dien dan de melding in bij het Jeugdbeschermingsplein
 • Stuur geen bijlagen mee, maar vat informatie kort en bondig samen en neem het op in het meldformulier
 • Vermeld alle te melden kinderen op pagina 1 van het meldformulier. Met de knop 'voeg naam toe' voert u meer kinderen in
 • Meldingen worden op volledigheid en inhoud gescreend
 • Stuur als melder de melding per e-mail

Overleg op het Jeugdbeschermingsplein

 • Medewerkers van het Jeugdbeschermingsplein komen op werkdagen bij elkaar van 09.30-12.30 uur
 • We hebben maximaal 45 minuten per bespreking. Meld u tijdig bij de receptie in verband met eventuele wachttijd
 • Neem uw legitimatie mee
 • Tijdens het overleg licht korte toe op wat er goed gaat, wat de zorgen zijn en wat er nodig is
 • Ouders, kinderen en melder krijgen de gelegenheid hun mening te geven
 • Iedereen wordt met respect behandeld en krijgt de kans zijn of haar visie te geven
 • Als melder moet u aanwezig zijn bij het overleg op het Jeugdbeschermingsplein. Bij het bespreken van de melding is er één melder aanwezig
 • Het Jeugdbeschermingsplein nodigt ouders en kinderen (16+) uit voor het overleg
 • Als melder ontvangt u een uitnodiging van het Jeugdbeschermingsplein voor het overleg. Na ontvangst van uw bevestiging op deze uitnodiging, nodigt het Jeugdbeschermingsplein ouders en minderjarige uit
 • Het kind staat centraal
 • Na de bespreking stuurt het Jeugdbeschermingsplein ouders en jeugdige een brief over het vervolg

Wat gebeurt er na het overleg Jeugdbeschermingsplein?

Aan het eind van het overleg, zijn er drie mogelijke uitkomsten:

 1. De hulp die er nu is, gaat door omdat de deskundigen mogelijkheden zien voor verbetering
 2. Een jeugdbeschermingsinstelling gaat meekijken met het wijkteam en samen zetten zij de begeleiding voort
 3. De Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis gaat onderzoek doen

Als de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gaat doen, dan neemt de jeugdbeschermingsinstelling de begeleiding van het wijkteam over. Het wijkteam blijft op de achtergrond betrokken.

 • Toelichting uitkomst 1: Hulpverlening die er is (vaak vanuit het wijkteam) gaat door
  Tijdens het overleg blijkt dat er mogelijkheden zijn voor ouders en melder om de hulpverlening gezamenlijk voort te zetten. Bij betrokkenen is er vertrouwen dat dit toereikend is. De melder kan het gezin verder begeleiden.
 • Toelichting uitkomst 2: ‘Complexe casuïstiek’
  Het gezin krijgt een nieuwe contactpersoon toegewezen vanuit de jeugdbescherming. Deze persoon kijkt samen met het wijkteam wat nodig is. De jeugdbeschermer neemt contact met het gezin op, vijf werkdagen na de bespreking op het Jeugdbeschermingsplein.
  Na afloop van de bespreking organiseert de jeugdbeschermer een teamtafel waarin een gezinsplan wordt gemaakt waarin staat welke verder hulpverlening nodig is. Deze teamtafel bestaat uit ouders, kinderen, het wijkteam en de jeugdbescherming. Ook andere betrokkenen kunnen deel uitmaken van deze teamtafel.
 • Toelichting uitkomst 2: Drangtraject met Raadsonderzoek
  De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek. Uit het onderzoek volgt een oordeel van de Raad voor de Kinderbescherming over wat er moet gebeuren om de ontwikkeling van het kind veilig te stellen. Het gezin krijgt een jeugdbeschermer toegewezen. De jeugdbeschermer neemt contact met het gezin op, vijf werkdagen na het overleg op het Jeugdbeschermingsplein. Na afloop van het overleg organiseert de jeugdbeschermer een teamtafel waarin een gezinsplan wordt gemaakt. Hierin staat welke verdere hulpverlening nodig is. Deze teamtafel bestaat uit ouders, kinderen, het wijkteam en de jeugdbescherming. Ook andere betrokkenen kunnen deel uitmaken van deze teamtafel. De Raad kan oordelen dat verplichte hulp (nog) niet nodig is, maar dat het gezin wel vrijwillige hulp moet zoeken. Uit het onderzoek kan ook blijken dat de ontwikkeling van het kind zo ernstig wordt bedreigd, dat hulp verplicht gesteld moet worden. In dat geval vraagt de Raad aan de rechter om een zogenoemde maatregel van kinderbescherming (kinderbeschermingsmaatregel) op te leggen. De meest bekende kinderbeschermingsmaatregel is de ondertoezichtstelling (OTS). Hierbij krijgen ouders verplicht hulp en ondersteuning bij het opvoeden.

Hoe verloopt het overleg?

 • Meld u bij de receptie en neem een geldig legitimatiebewijs mee
 • De voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein haalt ouder, kind en melder tegelijkertijd op
 • De voorzitter vertelt waar u kunt zitten
 • De voorzitter stelt alle aanwezigen voor, u hoeft dit niet zelf te doen
 • De voorzitter geeft een korte uitleg over het overleg en de regels
 • De bespreking van de melding verloopt volgens een vast patroon. De voorzitter legt dit patroon bij de start van het overleg uit. Daarna kunnen aanwezigen hun mening over de situatie geven om een duidelijk beeld te vormen. Vervolgens bespreken de organisaties van het Jeugdbeschermingsplein wat er moet gebeuren. Zij betrekken hierbij de melding en de mening van de aanwezigen aan tafel. Tot slot wordt er een besluit genomen waar iedereen bij aanwezig is. De voorzitter geeft aan welke keus gemaakt is en waarom.

Wanneer wordt er een melding gedaan bij het Jeugdbeschermingsplein

 • Als de ontwikkeling of veiligheid van het kind in gevaar is.
 • Als de huidige hulpverlening onvoldoende blijkt. De hulpverlening vindt dat een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming nodig is.
 • Daarnaast melden deskundigen van het Jeugdbeschermingsplein ieder ongeboren kindje van wie een broer of zus onder toezicht of voogdij staat in Rotterdam-Rijnmond bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Onveilige gezinssituaties

 • Huiselijk geweld
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Verslaving ouders en kinderen
 • Psychische of psychiatrische problematiek ouders en kinderen
 • Overbelasting ouders
 • Verwaarlozing
 • Gedragsproblemen kinderen
 • Jeugdcriminaliteit
 • (verstandelijke) Beperking ouders en kinderen
 • Schoolverzuim

Meer informatie

U vindt informatie voor ouders en jongeren in de documenten Informatie Jeugdbeschermingsplein voor ouders (PDF) en Informatie Jeugdbeschermingsplein voor jongeren (PDF).

 

 • Ouders en kinderen

Aanwezigheid van ouders en kinderen van zestien jaar en ouder, is zeer gewenst. Kinderen onder de 16 jaar worden niet uitgenodigd, maar een vermelding van hun mening wordt wel gewaardeerd.

 • Voorzitter en secretaris
 • Melder
 • Een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming
 • Jeugdbeschermer
 • Wijkteammedewerker

Vaak is de melder een hulpverlener uit het wijkteam. Er zitten dan twee mensen uit het wijkteam aan tafel.

Heeft u nog vragen, neem dan telefonisch contact op via 14 010 of mail naar jeugdbeschermingsplein@rotterdam.nl.

Lees op de pagina Huisverbod wat er gebeurt als er een huisverbod wordt opgelegd.

Overtreding van een opgelegd huisverbod of contactverbod door de uithuisgeplaatste is een strafbaar feit. Dan volgt aanhouding en vervolging. Dat kan ook leiden tot een gevangenisstraf.