Gemeentelijke belasting betalen
Gepubliceerd op: 04-06-2020
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/belasting-betalen/
Ga naar de hoofdinhoud

U heeft een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Deze kunt u op 3 manieren betalen.

 1. uw aanslag in één keer betalen
 2. via automatische incasso betalen
 3. via een betalingsregeling

1. In één keer betalen

Via de knop 'Belasting betalen' kunt u uw aanslag in één keer betalen. U logt in met uw DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning.
Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Let op: Het is niet mogelijk om via Mijn Loket te betalen als op uw computer de bankiersbeveiliging aan staat.

Rekeningnummer gemeente Rotterdam

Misschien wilt u op een andere manier betalen. Het rekeningnummer van gemeente Rotterdam Belastingen is NL97ABNA0644512113.
Vermeld het vorderingsnummer in de omschrijving.

2. Incasso regelen

Via de knop 'Incasso regelen' kunt u:

 • een automatische incasso aanvragen
 • uw bankrekeningnummer aanpassen
 • de automatische incasso stopzetten

Met een automatische incasso betaalt u altijd op tijd.

Let op

 • Aan het eind van de online aanvraag is uw aanvraagformulier aangemaakt. U verstuurt het formulier online én per post. Download het formulier, onderteken het en stuur het naar Belastingen.
 • De belastingaanslag wordt alleen in 10 maandelijkse termijnen afgeschreven, als uw aanvraag op tijd bij de gemeente is. Dit is binnen 4 weken na datum van de aanslag.

Wilt u een automatische incasso per post aanvragen, aanpassen of stopzetten? Kijk voor meer informatie onder Per post aanvragen.

3. Betalingsregeling aanvragen

Een betalingsregeling aanvragen kan alleen in de volgende gevallen:

 • het openstaande totaal bedrag is hoger dan € 50,-
 • u heeft geen automatische incasso lopen bij Belastingen
 • het is langer dan 16 dagen geleden dat u een brief heeft gekregen met een besluit. Voorbeelden van een besluit:
  een uitspraak op een bezwaarschrift
  een beslissing over kwijtschelding
  een intrekking van een vorige betalingsregeling

U vraagt de betalingsregeling online aan via de knop 'Betalingsregeling aanvragen'. Bij een online aanvraag krijgt u als burger een standaard betalingsregeling toegewezen van 12 termijnen. Voor een bedrijf is dit standaard 10 termijnen.
De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van uw betaalhistorie.

Wilt u de betalingsregeling per post aanvragen? Kijk voor meer informatie onder Per post aanvragen.

Ruimere betalingsregeling
Is een betalingsregeling van 12 maanden niet voldoende voor uw situatie? Dan kunt u een betalingsregeling voor meer dan 12 maanden aanvragen.
Stuur het aanvraagformulier met de kopieën die op het formulier worden gevraagd naar het adres dat bovenaan de brief staat.

Bevestigingsbrief

U krijgt een brief waarin de betalingsregeling wordt bevestigd. Voor de eerste maand ontvangt u geen acceptgiro. Het eerste bedrag moet u zelf voor de afgesproken datum overmaken. Voor de volgende maanden ontvangt u een acceptgiro. Vergeet niet het betalingskenmerk te vermelden.

Nieuwe acceptgiro volgende maandbedrag

Iedere keer dat u een maandbedrag overmaakt, krijgt u een nieuwe acceptgiro voor het volgende maandbedrag. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van het afgesproken bedrag.

Geen aanpassing bestaande betalingsregeling

De afgesproken betaaldatum, de hoogte van het bedrag en het aantal termijnen kunnen niet achteraf worden aangepast. Voor een nieuwe vordering vraagt u een nieuwe betalingsregeling aan.

U betaalt de belasting zonder extra kosten als u:

 • in 1 keer betaalt
 • laat afschrijven via een automatische incasso

Kiest u voor een betalingsregeling? Dan betaalt u invorderingsrente over de aanslag. Dit is standaard 0,01 % van het openstaande bedrag.

Als u per post uw betaling wilt regelen, dan stuurt u een brief naar de gemeente. Hieronder ziet u wat er in uw brief moet staan. Het adres van de gemeente is:

Gemeente Rotterdam
Belastingen, afdeling Invordering
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Automatische incasso aanvragen

Schrijf in uw brief:

 • het burgerservicenummer (BSN)
 • het IBAN rekeningnummer
 • de naam van de persoon waarop de rekening staat
  Let op: deze persoon moet altijd de brief ondertekenen

Aanpassen van het bankrekeningnummer

Schrijf in uw brief:

 • het burgerservicenummer
 • het rekeningnummer waarvan nog wordt afgeschreven
 • het nieuwe IBAN rekeningnummer
 • de naam van de persoon waarop de nieuwe IBAN rekeningnummer staat Let op: deze persoon moet altijd de brief ondertekenen

Stopzetten automatische incasso

Schrijf in uw brief:

 • dat u uw automatische incasso wilt stopzetten
 • uw burgerservicenummer
  Let op: onderteken de brief

Betalingsregeling aanvragen

Schrijf in uw brief:

 • uw verzoek om een betalingsregeling voor 12 termijnen
 • uw burgerservicenummer
  Let op: onderteken de brief
 • een betalingsregeling van 12 maanden kunt u direct regelen
 • de afhandeling voor een ruimere betalingsregeling (meer dan 12 maanden) duurt ongeveer 8 weken

Gemeentelijke belastingen

 • voor alle inwoners van Rotterdam
 • voor Rotterdamse bedrijven

Betalingsregeling

 • voor burgers
 • voor bedrijven

Automatische incasso

Niet iedereen komt in aanmerking voor een automatische incasso. Automatische incasso kan niet worden aangevraagd:

 • door bedrijven
 • door eigenaren van meer dan 5 panden 
 • voor aanslagen die gaan over niet-woningen 
 • voor aanslagen minder dan € 50
 • voor aanslagen ouder dan 4 weken na dagtekening

Aanvragen automatische incasso

Is de machtiging binnen 4 weken na de datum van de aanslag binnen bij Belastingen? Dan wordt de belastingaanslag in 10 maandelijkse termijnen afgeschreven. De automatische incasso geldt alleen voor het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen. Aanslagen voor andere heffingen vallen niet onder deze automatische incasso. U moet de andere heffingen zelf betalen binnen de termijn die op de aanslag staat.
Let op: Als u voor de aanslag Gemeentelijke heffingen een betalingsregeling heeft, dan kunt u geen automatische incasso aanvragen. Vraagt u automatische incasso aan? Dan gaat de incasso pas het volgende jaar in.

Stopzetten automatische incasso

U kunt op elk moment de automatische incasso stopzetten. U geeft dit uiterlijk 14 dagen vóór de eerstvolgende automatische incasso door. Stopt u de automatische incasso? Dan betaalt u het bedrag dat overblijft in één keer. Vermeld het aanslagnummer (vorderingsnummer) bij uw betaling. Na het stopzetten krijgt u een bevestiging per post.

De bankgegevens:
IBAN: NL97ABNA0644512113
BIC: ABNANL2A

Datum afschrijving termijnbedrag

De eerste termijn wordt afgeschreven rond de vervaldatum die op de aanslag staat. Daarna wordt in 10 termijnen aan het eind van de maand afgeschreven.

Regels

Meer informatie leest u in het Incassoreglement.

Betalingsregeling bedrijven:

Als ondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling aanvragen:

 • Als uw belastingschuld hoger is dan € 10.000 dan moet u een zekerheidsstelling (een bankgarantie of een beslag) kunnen geven. Na uw aanvraag krijgt u een brief met meer informatie. Via het telefoonnummer op deze brief kunt u de behandeling van uw verzoek bespreken.
 • Zijn er in de afgelopen 3 jaar dwanginvorderingsmaatregelen aan u opgelegd? Dan moet u bij een belastingschuld van minder dan € 2.500 een zekerheidsstelling kunnen geven. Na uw aanvraag krijgt u een brief met meer informatie. Via het telefoonnummer op deze brief kunt u de behandeling van uw verzoek bespreken.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Bent u het niet eens met een afwijzing of intrekking van een betalingsregeling? Dan kunt u hiertegen binnen 10 dagen na de datum op de beschikking in beroep gaan. Het college van burgemeester en wethouders beslist over uw beroepschrift. De afhandeling duurt ongeveer 6 weken. Uw beroepschrift stuurt u naar:

College van burgemeester en wethouders
directeur Belastingen Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Wanneer u op hetzelfde adres woont, dan gaat dit vanaf de volgende aanslag automatisch. Staat u niet op hetzelfde adres ingeschreven, dan wordt de aanslag naar de erfgenaam gestuurd

De volgende termijnbedragen van uw automatische incasso worden hoger. Het bedrag van de niet afgeschreven termijn wordt verdeeld over de nog overgebleven termijnen.
U hoeft het niet betaalde termijnbedrag dus niet zelf over te maken.
Als het binnen 6 maanden twee keer niet lukt om het bedrag automatisch af te schrijven van uw rekening, vervalt de automatische incasso voor deze vordering. U krijgt daarvan per post bericht. Deze stopzetting geldt voor deze ene aanslag. Als er nog andere automatische incasso’s zijn, dan blijven deze lopen.

Ja, na overlijden zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het betalen van de aanslag.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 1. De erfenis is aanvaard: de erfgenamen moeten de aanslag betalen.
 2. De erfenis is verworpen: de erfgenamen hoeven de aanslag niet te betalen. Hiervoor heeft de gemeente de akte van verwerping en een kopie legitimatiebewijs nodig.
 3. De erfenis is beneficiair aanvaard: de erfgenamen zijn in afwachting van de boedelbeschrijving en besluiten daarna of de erfenis wordt aanvaard of verworpen. Deze boedelbeschrijving wordt opgemaakt door de rechtbank. Dit kan even duren. Als u de gemeente de akte van beneficiaire aanvaarding en een kopie legitimatiebewijs toestuurt, wacht de gemeente tot u aangeeft of de erfenis uiteindelijk aanvaard of verworpen is.
 4. De erfenis is aanvaard, maar u kunt de aanslag niet betalen. Hiervoor belt u naar 14 010 en vraagt u naar de afdeling Specifieke Invordering van Belastingen. De gemeente zoekt dan samen met u naar een oplossing.

De gevraagde documenten kunt u sturen naar: dwanginvorderingDV@rotterdam.nl. Of per post naar:
Gemeente Rotterdam
Belasting, afdeling Invordering
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Heeft u niet het juiste kenmerk of vorderingsnummer vermeld? Stuur dan een kopie van het betaalbewijs op. Hierop moet staan:

 • de datum
 • het bedrag
 • het rekeningnummer
 • een omschrijving waarvoor het bedrag bestemd was
 • het juiste kenmerk of vorderingsnummer. Schrijf dit op het betaalbewijs

Opsturen kan per email of per post

 1. e-mailadres: financieleinfogbr@rotterdam.nl
 2. per post:
  Gemeente Rotterdam
  Belastingen
  Postbus 924
  3000 AX Rotterdam

U kunt in Mijnloket controleren of de betaling juist is verwerkt.

Nadat u een dwangbevel ("binnen 2 dagen betalen") heeft ontvangen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Zodra de aanvraag van de betalingsregeling is toegewezen hoeft u niet binnen 2 dagen te betalen. Doe dit online, dan ontvangt u direct hiervan een toewijzing of afwijzing.

 • links boven op het aanslagbiljet staan de 10 termijnen, die elke maand worden afgeschreven
 • er staan kruisjes (XXXXXXX) op de acceptgiro

U kunt uw rekeningnummer online of per post aanpassen:

De aanslag waarvoor u bezwaar heeft gemaakt of kwijtschelding heeft aangevraagd, zal niet meegaan in de betalingsregeling.
U heeft voor deze aanslag(en) al eerder een verzoek ingediend. Bijvoorbeeld: een bezwaarschrift, verzoek tot kwijtschelding of een automatische incasso. Dit eerdere verzoek handelt de gemeente eerst af. U kunt het deel van de aanslagen dat u niet bestrijdt, wel alvast zelf (in gedeeltes) betalen. Na afhandeling kunt u opnieuw een betalingsregeling aanvragen. Als u nog een betalingsregeling heeft lopen en daarna pas een ander verzoek indient, blijft uw betalingsregeling wel actief.

 

Als u teveel belasting heeft betaald aan de gemeente, dan wordt het bedrag dat u tegoed heeft verrekend met andere openstaande bedragen.
Als er geen openstaande bedragen zijn waarop verrekend wordt, dan krijgt u binnen 6 weken het geld terug.

Uw aanvraag voor een betalingsregeling kan worden afgewezen als u al een ander verzoek hebt gedaan. U hebt bijvoorbeeld kwijtschelding of automatische incasso aangevraagd. Of u heeft bezwaar gemaakt. Dit verzoek of bezwaar behandelen wij eerst.

16 dagen nadat u het besluit over uw vorige verzoek van ons krijgt, kunt u weer een betalingsregeling aanvragen. De 16 dagen hebben te maken met de tijd die u hebt om een bedrag te betalen. In deze periode worden andere aanvragen tegengehouden. Ook wanneer een betalingsregeling is ingetrokken en u vraagt direct een nieuwe aan, wordt uw verzoek binnen deze 16 dagen afgewezen.