Spring naar het artikel

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2014-2018 zes vakcommissies ingesteld. Onderaan deze pagina vindt u links naar de andere commissiepagina's.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Werkterrein

Deze commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

 • Ruimtelijke Ordeningsbeleid (Stadionpark en stadionontwikkeling, asowoningen, bakfietswijk, binnenstad)
 • Woningbouwbeleid (regionaal/lokaal)
 • Stedelijke Vernieuwing
 • Welstand en Monumenten
 • Grondbeleid en vastgoed (gemeentelijk vastgoed, kostprijsdekkende huur)
 • Buitenruimte
 • Nationaal Programma Rotterdam Zuid 
 • Dierenwelzijn (beleid en preventie)

Actuele dossiers

De gemeenteraad bespreekt het dossier Feyenoord City. Hieronder een toelichting op het proces.

Wat is Feyenoord City?
Feyenoord City is een gezamenlijk initiatief van Feyenoord Rotterdam N.V. en Stadion Feijenoord N.V. Het plan voorziet in de herontwikkeling van het gebied rond het huidige stadion. Er is ruimte voor wonen, werken, sporten en recreëren. Het programma bestaat uit 325.000 m2 (exclusief parkeren), een gebied dat loopt van een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas (Veranda West) tot en met De Kuip. Het huidige stadion wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel gebouw. In het gebied komen onder meer woningen, winkels, sportvoorzieningen, uitgaansgelegenheden en hotels.

Samenwerking met gemeente Rotterdam

Feyenoord werkt aan Feyenoord City in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Het plan sluit aan op de wensen en de plannen die de gemeente heeft voor dit deel van Rotterdam-Zuid. In 2016 zijn de toekomstige functies van het gebied waarbinnen Feyenoord City valt, vastgelegd in de gebiedsvisie Stadionpark*:

 • sport- en vrijetijdsgebied
 • onderdeel van Rotterdam woonstad
 • economische motor
 • mobiliteitsknoop

* De gebiedsvisie is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad, dit gebeurt in februari 2018.

Wat is de rol van de gemeenteraad?
De gemeenteraad heeft op 11 mei 2017 de plannen voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City besproken, waaronder het nieuwe stadion aan de Maas. De gemeenteraad stemt onder voorwaarden, vastgelegd in een position paper, in met een gemeentelijke bijdrage opgesplitst in verschillende onderdelen. De gemeenteraad volgt het project Feyenoord City op de voet, daarvoor krijgt hij elk half jaar een voortgangsrapportage.

wat wanneer toelichting
verdere uitwerking plannen vanaf moment dat raadsbesluit genomen is in samenspraak met alle betrokken partijen
vaststellen gebiedsvisie Stadionpark februari 2018  
mobiliteitscontract 1e kwartaal 2018  
masterplan Feyenoord City zomer 2018  
voorlopig ontwerp stadion    

Alle ontwikkelingen kunt u volgen op de website van Feyenoord City. Op deze pagina van de commissie Bouwen, Wonen Buitenruimte op rotterdam.nl wordt u op de hoogte gehouden van de momenten waarop de plannen in commissie en raad worden besproken.

Commissieleden en ondersteuning

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Leo Bruijn (PvdA) - voorzitter

Commissieleden
Nils Berndsen (D66)
Judith Bokhove (GroenLinks)
Christine Eskes (CDA)
Stefan Kroon (D66)
Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD)
Jeroen van der Lee (Partij voor de Dieren)
Dries Mosch (Leefbaar Rotterdam)
Bas van Noppen (burgerlid Nida Rotterdam)
Aruna Radjkoemar (PvdA) 
Bart Joost van Rij (Leefbaar Rotterdam)
Setkin Sies (ChristenUnie-SGP)
Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
Luuk Wilson (Leefbaar Rotterdam)
Burak Yildiz (SP)*

Ambtelijke ondersteuning
Vincent Lorijn (commissiegriffier)
Lia van der Sar (commissiesecretaris)

* Leo de Kleijn treedt op bepaalde dossiers op als woordvoerder. Contactinformatie vindt u op de fractiepagina van de SP.

Agendastukken en vergaderfrequentie

De commissie vergadert gemiddeld één keer in de drie weken op woensdagochtend vanaf 9.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergaderregels zijn vastgelegd in de:

De raadscommissie BWB laat zich adviseren over bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. Dit gebeurt in de subcommissie bestemmingsplannen.

Deze subcommissie houdt geregeld openbare hoorzittingen voor bewoners en andere belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over een bestemmingsplan. Deze hoorzittingen vinden meestal plaats op een dinsdagavond, in de commissiezaal (zaal 7) op het stadhuis. U kunt hier eventueel ook gewoon inspreken, maar alleen als u dat minstens twee dagen van te voren per e-mail meldt bij de griffie. Iedereen krijgt vijf minuten spreektijd.

De leden van de subcommissie adviseren over het voorstel van het college van B&W aan de commissie BWB. De taken van de commissie staan omschreven in de Commissieverordening 2014, artikel 6.

Leden Subcommissie

Judith Bokhove (voorzitter, raadslid GroenLinks)
Leo Bruijn (raadslid PvdA)
Rik Klink (onafhankelijk burgerlid/specialist)
Dries Mosch (raadslid Leefbaar Rotterdam)
S. Kroon (raadslid D66)
Jan-Willem Verheij (VVD)

Ambtelijke ondersteuning
Lia van der Sar (commissiesecretaris)

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of  wilt u een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op

Contact

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon (010) 267 34 00
info@griffie.rotterdam.nl