kernbeslissingen

 

 

afbeelding

Bouwen en groeien binnen de bestaande stad
De ontwikkeling van een goed werk - en woonklimaat binnen het bestaande stedelijk gebied leidt tot maximaal profijt. De haven, de kansrijke economische groeisectoren, populaire woonwijken en de moderne binnenstad aan de rivier vormen de pilaren waar Rotterdam op drijft. Deze sterke onderdelen van de stad vormen de basis voor de strategie van de 'olievlekwerking' die Rotterdam inzet: wat sterk is wordt vanuit die kracht uitgebreid, zodat het groter en nog sterker wordt; wat zwak is kan zich optrekken aan het sterke.

Sterke economie
De versterking van de economische structuur kent drie subdoelstellingen:

  1. Kennis en innovatie: het aantrekken en versterken van de internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven, door ruimte te bieden aan de kennis- en diensteneconomie, met het accent op de clusters Haven & Industrie, Medisch en Creatief;
  2. Voorzieningen en vrije tijd: het vergroten van het aantal bezoekers aan de stad en het stimuleren van een langere verblijfsduur;
  3. Ruimte voor bedrijvigheid: ruimte bieden aan bedrijven om groei te kunnen accommoderen in Rotterdam. Daarmee kan met name de concurrentiepositie van de mainport Rotterdam verder worden versterkt.

Aantrekkelijke woonstad
Bouwen binnen de bestaande stad betekent concreet dat Rotterdam streeft naar 56.000 woningen op binnenstedelijke locaties. Om meer midden en hoge inkomens naar de stad te trekken en hen te binden, worden de woonmilieus van sterke wijken als Kralingen en Hilligersberg uitgebreid. In de zwakkere wijken staat de herstructurering en aanpak van de bestaande woningvoorraad centraal.

Randvoorwaarden
Behalve een gezonde economie en goede behuizing is een goede kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk. Er wordt extra ge´nvesteerd in aantrekkelijke groenstedelijke, rustig stedelijke en centrumstedelijke woonmilieus. Bijzondere architectuur en herontwikkeling van erfgoed worden daarbij ingezet als katalysator. Niet alleen het groen wordt verbeterd, ook het water krijgt een belangrijke functie. Nieuwe plannen omtrent het waterbeheer verbeteren de algemene leefkwaliteit en worden ingezet om in te spelen op de klimaatveranderingen.

Deze pagina is succesvol verzonden

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken