subsidies

 

Bewoners en organisaties kunnen online subsidie aanvragen bij de gemeente Rotterdam.

Subsidie aanvragen

Op deze pagina vindt u alle informatie over subsidies

Subsidie aanvragen kan voor activiteiten binnen de gemeente Rotterdam, die bijdragen aan de realisatie van één van de beleidsdoelen van de gemeente. Beleidsdoelen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, zijn vertaald naar diverse subsidieregelingen. 

Subsidie in stappen:

Beleidsvelden
In de rechterkolom vindt u de subsidieregelingen per beleidsveld. Leest u de informatie over de subsidieregeling goed door voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat uw subsidieaanvraag om formele redenen niet in behandeling wordt genomen. 

Subsidie aanvragen
Sinds 2013 worden alle subsidies binnen de gemeente online aangevraagd. Dit kan via de groene knop op deze pagina. Het is het noodzakelijk dat u een DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor organisaties) heeft om in te loggen.
LET OP: als u subsidie aanvraagt voor uw instelling (ingeschreven bij de KvK) gebruik dan eHerkenning. Zo voorkomt u dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de subsidie.


Doorlooptijd
Als u een subsidie online aanvraagt, moet de gemeente hierop binnen 8 weken beslissen. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn opgeschort. Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, ontvangt u hierover bericht. Aanvullingen op reeds bestaande dossiers kunnen worden gemaild naar subsidie@rotterdam.nl onder vermelding van het dossiernummer.

Als de gemeente positief besluit op uw subsidieaanvraag krijgt u een verleningsbeschikking. Hierin wordt u de subsidie voorlopig toegezegd. In de verleningsbeschikking staan het subsidiebedrag, de subsidievoorwaarden en of u een voorschot op de subsidie krijgt. U weet nu hoeveel subsidie u maximaal krijgt en wat u daarvoor moet doen.

Subsidie verantwoorden (vaststellen)
Als u de activiteiten heeft afgerond, moet u online een verantwoording indienen. In deze verantwoording geeft u op wat u gedaan heeft en welke kosten u gemaakt heeft. De gemeente controleert of u aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan en stelt de subsidie vast. U krijgt een vaststellingsbeschikking en het mogelijke restant van de subsidie wordt aan u uitbetaald. Let op: de werkelijke subsidie kan lager zijn dan het maximumbedrag als blijkt dat uw kosten lager waren of afgesproken prestaties niet behaald zijn.

Wet- en regelgeving:
Subsidieverordening Rotterdam (SVR) en algemene wet Bestuursrecht (AWB)


Overige regelgeving


Formulieren

Aanvullende informatie

Contact
Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de de afwikkeling van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met team Subsidieadministratie: subsidie@rotterdam.nl of 010-2674850.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken