stadsvisie

 

Rotterdam verandert voortdurend; continu werkt de stad aan haar toekomst.

Rotterdam werkt aan de toekomst

Rotterdam werkt aan de toekomst

Na de succesvolle periode van wederopbouw bouwde Rotterdam verder aan haar status als internationale stad aan de rivier.

In het centrum verrezen de Erasmusbrug en de Kop van Zuid en de stad kreeg een voor Nederland ongekende skyline. Aan de randen van de stad verschenen prachtige woonwijken als Prinsenland en Nesselande. Nieuwe uitgaansgelegenheden, restaurants en festivals hebben Rotterdam tot een stad met een jong, trendsettend imago gemaakt. Maar Rotterdam is nog niet klaar. Ook de komende 25 jaar zal de stad verder groeien. Sterker nog, de ontwikkeling van de stad moet versnellen om haar concurrentiepositie te versterken. Dat is de inzet: in hoog tempo volgt Rotterdam de koers om nog aantrekkelijker te worden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. En daar is visie voor nodig.

De Stadsvisie is een feit. Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam en de Rotterdsamse gemeenteraad hebben het besluit omarmd. De Stadsvisie geldt als kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam. In de uitvoering komt het accent te liggen op de 13 VIP-projecten en de uitvoering van de bestaande programma's. Om deze gebieden te ontwikkelen gaat de gemeente Rotterdam een langdurige samenwerking aan met marktpartijen, deelgemeenten, corporaties en andere overheden. Tezamen gaan zij Rotterdam een nieuw maar herkenbaar gezicht geven.

Na het inslaan van de gekozen koers wordt gezorgd voor een goede sturing van de projecten, om zo de doelstellingen te halen. Via een gebiedsmonitor worden de ontwikkelingen in kaart gebracht. Daarnaast brengt deze monitor in kaart welke doelstellingen al dan niet worden behaald. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de ontwikkelingen nu en in de toekomst een optimale bijdrage leveren aan het versterken van de economische positie van Rotterdam en aan het verbeteren van het Rotterdamse woonklimaat.

De stadsvisie is totstandgekomen na brede consultatie met deelgemeenten, EDBR en corporaties. Ook konden burgers hun reactie geven. Bij documenten kunt u de opbrengenstenbundel downloaden. Hierin ziet u welke opmerkingen gegeven zijn op de visie.
Om een nog grotere rol van betekenis te spelen in de internationale concurrentiestrijd tussen stedelijke regio's, moet Rotterdam een strategie volgen die gericht is op de ontwikkeling van de kennis- en diensteneconomie ťn die zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor hoogopgeleide en creatieve werkers. De missie van het gemeentebestuur luidt daarom: "Bouw aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad".

Deze missie berust op twee pijlers:

  • Sterke Economie: meer werkgelegenheid
  • Aantrekkelijke woonstad: evenwichtiger bevolkingsamenstelling


Beide doelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; om te kunnen leven in de stad moet het er goed wonen zijn en moet er passend werk zijn. Werkgelegenheid ontwikkelt zich op zijn beurt alleen wanneer de stad een aantrekkelijk vestigingsklimaat vormt voor werknemers, met goede woningen inclusief de bijbehorende voorzieningen en buitenruimten: complete woonmilieus die aansluiten bij de wensen van de woonconsumenten.

Bouwen en groeien binnen de bestaande stad
De ontwikkeling van een goed werk - en woonklimaat binnen het bestaande stedelijk gebied leidt tot maximaal profijt. De haven, de kansrijke economische groeisectoren, populaire woonwijken en de moderne binnenstad aan de rivier vormen de pilaren waar Rotterdam op drijft. Deze sterke onderdelen van de stad vormen de basis voor de strategie van de 'olievlekwerking' die Rotterdam inzet: wat sterk is wordt vanuit die kracht uitgebreid, zodat het groter en nog sterker wordt; wat zwak is kan zich optrekken aan het sterke.

Sterke economie
De versterking van de economische structuur kent drie subdoelstellingen:

  1. Kennis en innovatie: het aantrekken en versterken van de internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven, door ruimte te bieden aan de kennis- en diensteneconomie, met het accent op de clusters Haven & Industrie, Medisch en Creatief;
  2. Voorzieningen en vrije tijd: het vergroten van het aantal bezoekers aan de stad en het stimuleren van een langere verblijfsduur;
  3. Ruimte voor bedrijvigheid: ruimte bieden aan bedrijven om groei te kunnen accommoderen in Rotterdam. Daarmee kan met name de concurrentiepositie van de mainport Rotterdam verder worden versterkt.


Aantrekkelijke woonstad
Bouwen binnen de bestaande stad betekent concreet dat Rotterdam streeft naar 56.000 woningen op binnenstedelijke locaties. Om meer midden en hoge inkomens naar de stad te trekken en hen te binden, worden de woonmilieus van sterke wijken als Kralingen en Hilligersberg uitgebreid. In de zwakkere wijken staat de herstructurering en aanpak van de bestaande woningvoorraad centraal.

Randvoorwaarden
Behalve een gezonde economie en goede behuizing is een goede kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk. Er wordt extra geÔnvesteerd in aantrekkelijke groenstedelijke, rustig stedelijke en centrumstedelijke woonmilieus. Bijzondere architectuur en herontwikkeling van erfgoed worden daarbij ingezet als katalysator. Niet alleen het groen wordt verbeterd, ook het water krijgt een belangrijke functie. Nieuwe plannen omtrent het waterbeheer verbeteren de algemene leefkwaliteit en worden ingezet om in te spelen op de klimaatveranderingen.

Als mainport is Rotterdam een stad van internationale betekenis. Door de stormachtige groei die de economieŽn van AziŽ en Oost-Europa doormaken, neemt de internationale concurrentie tussen stedelijke regio's toe. Vanuit dat gegeven is de positie van de Randstad voor Rotterdam bepalend.

De verschillende partners binnen de Randstad werken al een tijd samen aan ambitieuze toekomstplannen voor het verbeteren van de economische en ruimtelijke structuur. Zij hebben een duidelijke visie ontwikkeld die de Randstad samen brengt en groter maakt - zowel letterlijk als figuurlijk.

De Randstad is op demografisch en economisch gebied uit balans. Rotterdam zal met de modernisering van de economie een flinke impuls geven. Dat betekent dat selectieve migratie tegengegaan wordt; op dit moment verlaten veel hoog opgeleiden de stad terwijl de instroom van veelbelovende jongeren en starters deze uitstroom niet compenseert. De oorzaak is dat het aanbod van woningen en woonmilieus onvoldoende aansluit op de vraag. De komende jaren zet Rotterdam dan ook alles op alles om de fysieke condities te verbeteren en de stad weer tot het sterke, kloppende hart van de regio te maken.

Benutten kwaliteiten op Noord
De opgave op de noordoever concentreert zich op het verder uitbouwen van de kracht die dit gebied al bezit. Door hun ligging midden in de Randstad zijn de kantoorlocaties aan deze kant van de stad al uiterst succesvol. In de komende periode zal op dit succes voortgebouwd worden met de voltooiing van de locaties Brainpark en Alexander en het verder uitbouwen van het gebied rond de luchthaven met specifieke sectoren in de kennis- en diensteneconomie (Science Port Holland).
De aanpak van Noord berust op het beter benutten en uitbouwen van de bestaande kwaliteiten: de knooppunten van bedrijvigheid en de goede woonmilieus. Onder de naam 'Science Port Holland' wordt een hoogwaardig science en businesspark ontwikkeld in de polder Schieveen.
Naast de ontwikkeling van Science Port Holland worden de Brainparken langs de A16, Alexander en Airport Rotterdam als gedifferentieerde kantoorlocaties doorontwikkeld. Hillegersberg, Kralingen, Rottezoom, Hoek van Holland zijn wijken met sterke identiteitsdragers, waaromheen de gewilde rustig stedelijke en groenstedelijke woonmilieus worden uitgebreid.
De wijken rond het centrum (Delfshaven, Noord en Blijdorp) hebben de potentie om uit te groeien tot gemengde, stedelijke woon- en werkmilieus.

Dubbelslag op Zuid
Zuid was in de eerste decennia na de oorlog een zeer geliefd woongebied en een plek om (woon)carriŤre te maken. Die positie moet Zuid terugwinnen. Met de ontwikkeling van de Kop van Zuid en de herstructurering van een groot aantal wijken wint Zuid aan kwaliteit en aantrekkelijkheid. Samen met corporaties en deelgemeenten wil de gemeente met het Pact op Zuid deze positieve ontwikkeling een impuls geven.
Op Rotterdam Zuid wordt met het Pact op Zuid een inhaalslag gemaakt door sociaal-economische en fysieke problemen integraal aan te pakken. Er wordt ingezet op de kanskaarten voor bedrijvigheid (Zuidplein, Stadionpark, MCRZ, A15 zone, eat en meet) en het transformeren van wijken naar aantrekkelijke woongebieden.
Het Zuiderpark is de kern op Zuid, van waaruit nieuwe aantrekkelijke woonmilieus in een waterrijk gebied ontstaan.
In Oud Zuid is de inzet gericht op pro-actieve particuliere woningverbetering en een intensieve hot spot aanpak van probleemgebieden.
De herstructurering van de Tuinsteden, zoals reeds succesvol in gang gezet in Hoogvliet, leidt tot verbetering van de woonmilieus zodat binding van bewoners aan de buurten toeneemt.

Contact
Voor meer informatie over de Stadsvisie Rotterdam kunt u contact opnemen met gemeente Rotterdam via telefoonnummer 14010, of mailen naar stadsvisie@dsv.rotterdam.nl

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken