verklaring omtrent het gedrag (vog)

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor de uitoefening van uw (toekomstige) werkzaamheden.

Belangrijk werk

Belangrijk werk

De VOG is een momentopname. Aan de VOG NP is geen geldigheidsduur verbonden. De aanvrager van de VOG, meestal de werkgever, bepaalt hoe recent de VOG moet zijn.

Kosten
Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kost € 30,05. Een digitale aanvraag gaat sneller en kost minder, namelijk € 24,55. Let op: alleen de organisatie die om de VOG vraagt, kan dit elektronisch doen via de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

 • Iedereen die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) wordt gevraagd door uw (toekomstige) werkgever of de organisatie waarvoor u werkzaam zult zijn.
 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) kunnen bedrijven of stichtingen aanvragen om hun integriteit te tonen aan partners, bedrijven en overheden. Deze aanvraag verloopt rechtstreeks via het COVOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag). U gaat hiervoor naar de website van de dienst Justis.

aanvragen

Digitaal
De organisatie die om de VOG vraagt, kan dit elektronisch doen via de website van het Ministerie van Veiligheid en JustitieDat kunt u zelf dus niet! Hierdoor wordt de aanvraag gemakkelijker, omdat u niet meer zelf naar één van de stadswinkels hoeft te komen. Ook zijn de kosten bij de digitale aanvraag € 5,50 lager, omdat er minder administratieve handelingen hoeven te worden verricht. Gebruik de eerste keuzemogelijkheid in het groene blok rechts op deze pagina.
De organisatie moet beschikken over eHerkenning om zich te authenticeren.

Langskomen
U kunt een afspraak maken. Een VOG aanvragen in een stadswinkel kan namelijk alleen op afspraak.

gevraagde gegevens
 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs)
 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VOG (dit kunt u vinden op de website van dienst Justis).
 • Als iemand anders voor u de aanvraag doet aan de balie, moet degene die u heeft gemachtigd, een geldig identiteitsbewijs met het ingevulde machtigingsformulier meenemen. Ook is een kopie van uw geldig identiteitsbewijs nodig.
procedures

De gemeente Rotterdam zendt uw aanvraag elektronisch door aan het COVOG, deze behandelt uw aanvraag. Als uit het VOG-onderzoek blijkt dat er geen strafbare gedragingen op uw naam staan, wordt de VOG afgegeven. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, wordt beoordeeld of deze belangrijk en/of een bezwaar zijn voor het doel waarvoor u de VOG heeft aangevraagd.

Heeft u vragen over de voortgang van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met het COVOG.

wetten en regels
Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens
doorlooptijd
Wanneer uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd, wordt er binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing genomen. De gemiddelde doorlooptijd is tussen de 2 en 4 weken.

voor meer informatie wenden tot

Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Ik woon in het buitenland of sta ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen en ik heb een VOG nodig.

De aanvraag verloopt rechtstreeks via Dienst Justis. Zij nemen de aanvraag pas in behandeling wanneer ze alle gevraagde stukken hebben ontvangen.

Benodigde gegevens:

 • Het aanvraagformulier moet volledig zijn ingevuld. Bij 2.5 bijzonderheden moet ingevuld worden: "niet ingeschreven in de BRP".
 • Bij de aanvraag kan worden aangegeven naar welk adres de VOG verzonden moet worden. Dat mag een postadres zijn van bijvoorbeeld familie of rechtstreeks naar betrokkene zelf (ook eventueel naar het buitenland). 
 • Een goedleesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • Documentatie waaruit blijkt dat er een VOG nodig is (vereist door de organisatie).
 • Een kopie van het betaalbewijs. Als de aanvraag rechtstreeks bij Justis wordt ingediend, moet het bedrag van € 30,05 worden overgemaakt op rekeningnummer NL47RBOS0569990971 t.n.v. het Ministerie van Veiligheid en Justitie/Dienst Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager.


U stuurt alle stukken op naar:

Dienst Justis
T.a.v. afdeling COVOG
Postbus 16115
2500 BC Den Haag

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dienst Justis, telefoonnummer 088-9982200.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken