uittreksel basisregistratie personen (brp)

Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) - vroeger heette dit GBA - is een verklaring waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken.

aanvragen via Mijn Loket

aanvragen via Mijn Loket

U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen in de gemeente waarin u staat ingeschreven.

Bent u al ingeschreven in de gemeente Rotterdam? Bekijk uw gegevens in Mijn loket.
Advocaten kunnen in sommige gevallen een uittreksel BRP aanvragen voor hun clint. Dit kunnen zij alleen digitaal of schriftelijk doen.

Wilt u weten of u de juiste akte of uittreksel aanvraagt voor uw situatie? Gebruik dan de vragenlijst afschriften / uittreksels

 

Kosten per 1/1/2014

Aanvraag uittreksel via internet

5,90

Aanvraag uittreksel via post

8,90 + portokosten

Aanvraag uittreksel aan de balie

11,90

Verklaring van in leven zijn aan de balie

12,50

Bij aanvragen aan de balie a.u.b. met pin betalen. Als u het uittreksel via internet aanvraagt, kunt u online betalen. Zie veelgestelde vragen over online betalen.

meer informatie
voor wie

 • Iedereen die in de BRP van Rotterdam staat ingeschreven kan een uittreksel aanvragen.
 • Ouders/voogden kunnen voor minderjarigen tot 16 jaar een uittreksel aanvragen.
 • Een curator kan een uittreksel aanvragen voor de onder curatele gestelde.
 • Voor een clint, als u advocaat of notaris bent
 • U kunt ook iemand machtigen om uw uittreksel op te halen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van de stadswinkel/deelgemeente.

Voor scholen heeft u geen uittreksel BRP nodig
Hiervoor kunt u ook een zorgpas of een identiteitsbewijs gebruiken, een uitdraai van de persoonslijst of een bewijs van uitschrijving van de oude school. De school heeft van u nodig: burgerservice nummer, geslachtsnaam, voorletters, geboortedatum en geslacht. Voor het diploma moet aangegeven worden waar u geboren bent. Dit staat op uw indentiteitsbewijs.

Als u toch een uittreksel voor scholen wilt aanvragen, kies dan als u met uw DigiD heeft ingelogd, voor uittreksel BRP-uittreksel voor scholen.
Wanneer u niet wilt dat het BSN wordt verstrekt als het uittreksel bestemd is voor een diploma, kies dan voor uittreksel BRP-bewijs van inschrijving.

aanvragen

Als u staat ingeschreven bij de gemeente Rotterdam, kunt u op verschillende manieren een uittreksel BRP aanvragen.

Digitaal
U kunt een uittreksel BRP aanvragen via Mijn Loket. U heeft DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers) nodig om in te loggen. Via Internet kunt u geen Bewijs van Uitschrijving aanvragen.

Digitale aanvragen moeten direct worden betaald. Dat kan met een creditcard (Mastercard/Visacard) en met IDeal. Het uittreksel wordt binnen 3-5 werkdagen per post naar uw huisadres verstuurd. Voor advocaten geldt een doorlooptijd van 3 weken.

Post
U kunt ook per post een uittreksel BRP aanvragen. Vermeld in uw brief:
-uw persoonsgegevens
-het doel waarvoor u het uittreksel nodig heeft
-uw adres

De brief stuurt u met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar:
Gemeente Rotterdam
t.a.v. Gegevensverstrekking
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U ontvangt het uittreksel dan thuis, samen met de rekening.

Langskomen
Een uittreksel BRP aanvragen in een stadswinkel kan alleen op afspraak. U kunt heel eenvoudig een afspraak maken in Mijn Loket met behulp van uw persoonlijke DigiD.
Het uittreksel krijgt u aan de balie direct mee.

gevraagde gegevens
 • Als u via internet een uittreksel BRP aanvraagt, heeft u alleen uw DigiD nodig. Advocaten hebben eHerkenning nodig en het Burgerservicenummer van hun clint.
 • Bij een schriftelijke aanvraag moet u een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen.
 • Bij een aanvraag aan de balie neemt u uw identiteitsbewijs mee.

Let op: als iemand anders voor u de aanvraag doet aan de balie, moet degene die u heeft gemachtigd, een geldig legitimatiebewijs met het ingevulde machtigingsformulier meenemen. Ook is een kopie van uw geldig legitimatiebewijs nodig.

procedures
Let bij de aanvraag van een uittreksel BRP op de volgende punten:
 • Een uittreksel BRP wordt ook wel genoemd; gewaarmerkt afschrift uit de GBA, uittreksel bevolkingsregister of uittreksel persoonsregister.
 • Het uittreksel is naast het Nederlands ook te verkrijgen in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Turks.
 • De geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor men het nodig heeft. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.
wetten en regels

Voor een bewijs van in leven (attestatie de vita) geldt het Burgerlijk Wetboek.

doorlooptijd
Particulieren:
Digitaal: 3-5 werkdagen
Post: 4 weken
Advocaat:
Digitaal: 3 weken
Post: 6 weken

voor meer informatie wenden tot
Kijk onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.
veelgestelde vragen
Ik heb een uittreksel BRP aangevraagd, maar heb tot nu toe niets ontvangen. Wat moet ik doen?

De normale doorlooptijd voor een aanvraag uittreksel BRP is:
Particulieren:
Digitaal: 3-5 werkdagen
Post: 4 weken

Advocaat en notaris:
Digitaal: 3 weken
Post: 6 weken

Als de bovenstaande termijn verstreken is en u heeft nog niets ontvangen, stuurt u dan een email naar infopzr@rotterdam.nl of geef via het digitaal formulier voor klachten en meldingen uw opmerking door.

Hoe lang is een uittreksel BRP geldig?

Een uittreksel uit de BRP is geldig zo lang de gegevens die erop staan kloppen. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de betrokken instantie.

Mijn gegevens in de BRP zijn onjuist, wat moet ik doen?
 • Als uw adresgegevens onjuist zijn, geeft u dan uw verhuizing door. 
 • Als er wijzigingen in het buitenland hebben plaatsgevonden, zoals een echtscheiding, geboorte of huwelijk, dan kunt u met de originele stukken langskomen in de stadswinkel centrum. U dient hiervoor een afspraak te maken via Mijn Loket of 14 010 bij de burgerlijke stand onder Tonen buitenlandse brondocumenten.
 • Als uw aanschrijfnaam in de BRP moet worden gewijzigd, dan kunt een verklaring naamgebruik aanvragen.
 • Als er geen sprake is van bovenstaande gevallen en uw persoonsgegevens zijn onjuist, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen en posten naar:

  Gemeente Rotterdam Publiekszaken
  t.a.v. Gegevensverstrekking BRP
  Postbus 70013
  3000 KR Rotterdam
Wat is het verschil tussen een uittreksel BRP en een uittreksel Burgerlijke Stand?

Een uittreksel uit de BRP is een bewijs dat u in deze gemeente staat ingeschreven.
Een uittreksel Burgerlijke Stand is een uittreksel van uw geboort- of huwelijksakte en dus een bewijs dat u in deze gemeente bent geboren en/of getrouwd.

Wilt u weten of u de juiste akte of uittreksel aanvraagt voor uw situatie?
Gebruik dan de vragenlijst afschriften/ uittreksels

Moet ik een aanvraagformulier meesturen als ik een uittreksel BRP aanvraag?

Nee. Geef bij uw verzoek wel duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

Heb ik een uittreksel nodig uit de BRP voor het inschrijven op een school of voor het verkrijgen van mijn diploma?

Nee, u heeft geen uittreksel BRP nodig voor het inschrijven bij een school of voor het verkrijgen van uw diploma.

Een van deze documenten kunt u ook gebruiken bij het inschrijven:
- een zorgpas of een identiteitsbewijs
- de uitdraai van de persoonslijst
  (deze is ontvangen bij de geboorte of bij de eerste inschrijving in de BRP)
- een bewijs van uitschrijving van de oude school

De school heeft de volgende gegevens nodig:
1) Burgerservice nummer;
2) Geslachtsnaam;
3) Voorletters;
4) Geboortedatum;
5) Geslacht.

Voor het diploma moet u aangegeven worden waar u geboren bent. Dit staat op uw identiteitsbewijs.

Kan ik iemand machtigen om mijn gegevens op te halen of door te geven?

Als iemand anders voor u een aanvraag doet aan de balie of uw gegevens doorgeeft, moet degene die u heeft gemachtigd een geldig identiteitsbewijs met het ingevulde machtigingsformulier meenemen. Ook is een kopie van uw geldig identiteitsbewijs nodig.

Ik sta niet ingeschreven in de gemeente Rotterdam maar heb wel een digitale aanvraag voor een uittreksel BRP gedaan.

U kunt geen uittreksel BRP krijgen van een gemeente waar u niet ingeschreven staat. Helaas is uw aanvraag door een fout in het systeem toch verwerkt. Als u de correcte contactgegevens hebt opgegeven, zult u bericht krijgen dat het uittreksel niet aangemaakt zal worden. Uw geld zal dan spoedig teruggestort worden. U kunt bij de gemeente waar u wel ingeschreven staat het uittreksel aanvragen.

Kom ik in aanmerking voor vrijstelling van leges?

Uw advocaat kan in het geval van familierechtzaken een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen. Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.

Kan ik een uittreksel BRP in een andere taal krijgen?

Ja, dit is een internationaal uittreksel. U geeft bij de aanvraag aan of u dit uittreksel wilt aanvragen. Het uittreksel BRP is dan naast in het Nederlands ook opgemaakt in het Frans/Duits/Engels of Spaans/Italiaans/Turks.

Zijn er verschillende uittreksels BRP?

Er zijn diverse uittreksels die aangevraagd kunnen worden, bijvoorbeeld een uittreksel BRP over gezinssamenstelling, over hoe lang iemand woonachtig is op zijn of haar adres, of een overzicht van historische adressen.

Wat is een burgerservicenummer (BSN)?

Bij geboorte ontvangt u het burgerservicenummer (BSN) direct bij de aangifte als uw kind in de gemeente van geboorte gaat wonen of binnen een aantal weken als het in een andere gemeente gaat wonen.

Bij vestiging in Nederland ontvangt u uw burgerservicenummer binnen vier weken na inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP) of in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Meer informatie hierover staat op de website van de rijksoverheid.

Kan ik mijn vreemde nationaliteit naast de Nederlandse ook laten registreren in de BRP?

Nee, dit is vanaf 6 januari 2014 niet mogelijk. Als u meerdere vreemde nationaliteiten bezit (en niet de Nederlandse), kunnen deze wel allemaal geregistreerd worden in de BRP. Naast de Nederlandse nationaliteit worden geen andere nationaliteiten meer opgenomen.

Waarom staat mijn vreemde nationaliteit niet op het uittreksel BRP?

In de BRP wordt vanaf 6 januari 2014 bij nieuwe inschrijvingen naast de Nederlandse nationaliteit gn andere nationaliteit opgenomen. Dit wil niet zeggen dat u deze nationaliteit niet heeft, maar enkel dat de gemeente Rotterdam het niet registreert. Om deze reden komt dit ook niet op het door u opgevraagde uittreksel te staan.

Hoe vraag ik een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) aan?

Dit bewijs kunt u aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Het bewijs kan nodig zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties in Nederland.
Als u de verklaring nodig heeft voor een pensioenfonds dan is deze verklaring gratis. Dit kan alleen aan de balie geregeld worden, u moet hiervoor de originele brief van het betreffende pensioenfonds meebrengen. Maak digitaal een afspraak via de link in het groene blok aan de rechterkant van deze pagina.

U kunt deze verklaring digitaal aanvragen. Bij een digitale aanvraag vragen wij u direct online te betalen.
Let op, de keuzemogelijkheid voor  'Bewijs van in leven zijn' verschijnt pas in het tweede scherm.
 
Heeft u deze verklaring nodig voor het buitenland? Dan moet u persoonlijk langskomen aan de balie. Hiervoor kunt u digitaal een afspraak maken via de link in het groene blok aan de rechterkant van deze pagina.

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken