subsidie onderwijshuisvesting

De gemeente Rotterdam heeft een wettelijke zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van het primair, voortgezet en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

aanvragen subsidie

U vraagt de subsidie aan in Mijn Loket via de groene aanvragen button op deze pagina. Nadat u de subsidie heeft aanvraagd, kunt u deze ook vaststellen via Mijn Loket.

Schoolbesturen die in aanmerking willen komen voor de bekostiging van een voorziening onderwijshuisvesting.

Het totaalbudget voor Onderwijshuisvesting wordt jaarlijks vastgesteld via de gemeentebegroting. 

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

Deze subsidie is bestemd voor Rotterdamse schoolbesturen van scholen die vallen onder de WPO of WVO.

aanvragen

Digitaal
U kunt deze subsidie uitsluitend aanvragen via het onderwijsloket plus.
Let op: uw aanvraag moet vr 1 februari voorafgaand aan het jaar dat de subsidie wordt uitgevoerd, ingediend worden.

Post en email
Als u deze subsidie niet digitaal kan aanvragen, kunt u het dit jaar ook via de post of email doen. Lees hiervoor de instructie aanvraagformulier specifieke gegevens.

gevraagde gegevens

De gevraagde gegevens vindt u in het onderwijsloket plus.

procedures
Aanvragen voor een voorziening onderwijshuisvesting moeten vr 1 februari binnen zijn.
Vr 31 december van hetzelfde jaar besluit het college van B&W of de aangevraagde voorziening voor bekostiging in aanmerking komt. Dit besluit wordt vastgelegd in een beschikking.
wetten en regels
doorlooptijd
Conform Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs 2012 Gemeente Rotterdam.
bezwaren en beroepen
Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat aangegeven of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie dan is. Indien u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u vinden op de website van de gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/product:bezwaar_indienen
voor meer informatie wenden tot

Meer informatie vindt u op de pagina over subsidies en op de website Jos op school.

Kijk ook op deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat.
Zo niet, neem contact op met de gemeente Rotterdam. 

veelgestelde vragen
Op welk moment kan ik een aanvraag voor subsidie indienen?

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. Er zijn twee soorten subsidies:

Jaarlijkse subsidie
Dit is een subsidie die voor een jaar wordt verstrekt, danwel wordt verstrekt voor activiteiten die (nagenoeg) een geheel jaar plaatsvinden. De indieningstermijn ligt vr 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 

Als de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft gerelateerd zijn aan een schooljaar, moet de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie worden ingediend vr 1 mei voorafgaand aan het schooljaar.

Eenmalige subsidie
Dit is een subsidie anders dan een jaarlijkse subsidie (dus voor een activiteit die een deel van het jaar duurt of een incidente activiteit) en kan het hele jaar worden aangevraagd. Dien de subsidieaanvraag niet eerder dan 26 weken en niet later dan acht weken vr aanvang van de activiteit in.

Aanvragen die te laat zijn ontvangen kunnen wij NIET in behandeling nemen, tenzij er argumenten zijn van zeer gewichtige omstandigheden.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn en onderwijs. Het kunnen jaarlijkse of eenmalige activiteiten zijn. De activiteiten moeten

  • gericht zijn op de gemeente Rotterdam en haar inwoners
  • voldoen aan de voorwaarden van de SVR 2005 en indien van toepassing de nadere regels
  • passen binnen het gemeentelijk beleid
  • passen binnen het subsidieplafond (maximum aan financile middelen).

Weet u niet zeker of u uw activiteit aan de bovenstaande criteria voldoet? Neem dan contact op met het subsidiebureau via 14 010.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken