omgevingsvergunning

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk is vaak toestemming nodig van de overheid. 

Aanvragen omgevingsloket online

Let op: éérst de zelftoets doen en daarna pas vergunning aanvragen via groene knop op deze pagina!

Via de zelftoets "ik wil verbouwen" krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en bouwen zonder vergunning .

Blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u die aanvragen (met de gegevens uit de zelftoets) via de groene knop op deze pagina.

U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met E-herkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

Post
U kunt het aanvraagformulier printen vanaf het Omgevingsloket online (Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD). Als u het aanvraagformulier helemaal heeft ingevuld, kunt u het opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Omgevingsvergunning
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Conceptaanvraag omgevingsvergunning
Heeft u vragen of bijvoorbeeld uw (ver)bouwplan past in het bestemmingsplan, dan kunt u een conceptaanvraag indienen. Dan weet u of uw plannen mogelijk zijn.

Aangevraagde en afgegeven omgevingsvergunningen worden bekend gemaakt via de pagina rotterdambericht.

Kosten
Kijk voor de kosten van de behandeling van een vergunningaanvraag op de pagina wat betaalt u voor een omgevingsvergunning.

meer informatie
voor wie

Zowel burgers als ondernemers kunnen een omgevingsvergunning aanvragen.

gevraagde gegevens

Als uw vergunningaanvraag en/of bijlagen niet goed of niet helemaal zijn ingevuld, dan vraagt de gemeente u dit aan te vullen.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning horen bepaalde documenten en gegevens die nodig zijn om uw aanvraag te toetsen. De gemeente Rotterdam heeft eenvoudige lijsten opgesteld waar u kunt zien wat u nodig heeft.
Meer informatie vindt u op de pagina "wat in te dienen (indieningsvereisten)".

Voor andere (meer ingewikkelde) bouwwerkzaamheden geldt de originele lijst van documenten en gegevens volgens de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht' op de pagina van de overheid.

Online
U dient extra documenten online in door met uw DigiD in te loggen op het omgevingsloket. Daarna gaat u in de rechterbovenhoek naar ‘Mijn overzicht’ en klikt u uw aanvraag aan. Nu kunt u er via ‘bijlagen’ extra documenten bij doen.

Wanneer u de extra documenten alleen op papier heeft, kunt u deze scannen en daarna via het omgevingsloket digitaal indienen.

Hebt u geen scanner?
Vul dan het ‘Formulier bijlagen omgevingsvergunning' in en schrijf op ieder document de naam van het document, het aanvraagnummer en de werkzaamheid waar het document bij hoort (bijv. kappen, bouwen of monumenten).

U vindt uw aanvraagnummer door in te loggen op het omgevingsloket en helemaal rechts bovenin te klikken op ‘Mijn overzicht’. Daar komt u een tabel tegen met een nummer in de eerste kolom, dit is uw aanvraagnummer. 
U  kunt uw aanvraagnummer ook vinden in de automatische ontvangstbevestiging die u per mail heeft gekregen toen u uw aanvraag indiende via het omgevingsloket.

procedures

Kijk voor meer informatie ook op de pagina Procedure aanvraag omgevingsvergunning

Een overzicht van de wetten en regels vindt u in het infoblad.

Als een standaard procedure van toepassing is op de aanvraag omgevingsvergunning, dan kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning. Zij kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

In geval van een uitgebreide procedure dan kan tegen het ontwerp-besluit zienswijze worden ingediend. De termijn voor het indienen van zienswijze is 6 weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd. Nadat een zienswijze is ingediend onderzoekt het college van B&W of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit.

Als u het niet eens bent met het definitieve besluit dat de gemeente heeft genomen dan kunt u hiertegen beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. De start van deze termijn begint de dag nadat het besluit is kennisgegeven in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

U kunt ook bezwaar indienen tegen de legesaanslag voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. Kijk voor meer informatie ook op de pagina kosten van de omgevingsvergunning.

doorlooptijd
8 weken voor een standaardaanvraag en 6 maanden voor een uitgebreide procedure. In beide gevallen kan (als daar reden voor is) de doorlooptijd worden verlengd of tijdelijk worden stilgezet.

voor meer informatie wenden tot

Vragen over de werking van het omgevingsloket worden beantwoord door de helpdesk Omgevingsloket online. U kunt uw vragen stellen via het  helpdeskformulier op de pagina van InfoMil.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat.
Heeft u daarna nog vragen, stuur dan een mail naar bwt-vergunningen@rotterdam.nl of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Zijn de eHerkenningsmiddelen, verstrekt door Diginotar, nog in gebruik?

Sinds 9 september 2011 zijn de door Diginotar verstrekte eHerkenningsmiddelen niet meer in gebruik.

Diginotar kan als aanbieder van eHerkenningsmiddelen en eHerkenningsmakelaar de veiligheidverplichtingen niet waarborgen die door het Afsprakenstelsel eHerkenning worden gesteld. Daarom neemt Diginotar niet langer deel als erkende aanbieder van eHerkenning.

Alle gebruikers van een Diginotar eHerkenningsmiddel wordt geadviseerd een nieuw eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Met het nieuwe eHerkenningsmiddel heeft u weer toegang tot uw gegevens in het Omgevingsloket. Hierbij is het belangrijk dat u exact dezelfde gegevens (KVK nummer en vestigingsnummer) gebruikt bij het aanvragen van het nieuwe eHerkenningsmiddel.

Voor nadere informatie: www.eherkenning.nl.

Wat is de status van mijn aanvraag m.b.t. de omgevingsvergunning?

Voor de status van uw aanvraag neemt u contact op met de bouwinspecteur die vermeld staat in de brief die u van de gemeente heeft gekregen.

Voor de omgevingsvergunning zijn twee procedures voorgeschreven:

  • standaardprocedure (behandeltermijn 8 weken)
  • uitgebreide procedure (behandeltermijn 6 maanden)

U kunt via het algemene telefoonnummer 14 010 contact opnemen met Bouw- en Woningtoezicht.

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de aanslag leges omgevingsvergunning?

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u een bezwaarschrift indienen bij Stadsontwikkeling o.v.v. het aanslagnummer en het zaaknummer.

Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet. U krijgt GEEN uitstel van betaling.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Stadsontwikkeling
Afdeling Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Voor vragen over de Omgevingsvergunning kunt u terecht bij uw contactpersoon van Stadsontwikkeling (zie eerdere brieven) of via het algemene telefoonnummer 14 010 (lokaal tarief).

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Kan ik hulp krijgen bij het opstellen van een aanvraag m.b.t. de omgevingsvergunning?

U kunt uw aannemer, architect of andere deskundige officieel toestemming geven om namens u uw digitale aanvraag op te stellen. Zij kunnen u helpen bij het in één keer indienen van een complete digitale aanvraag.

Op de pagina  Kenniscentrum InfoMil kunt u de handleiding OLO (OmgevingsLoketOnline) bekijken.

Heeft u (ver)bouwplannen?
Lees dan het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina over bouwen.
U wordt hier geholpen om te bepalen of een vergunning nodig is en hoe u deze aan kunt vragen.
Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Via het algemene telefoonnummer kunt u contact opnemen met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht.

Ik heb geen toegang tot internet, hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

U kunt ook uw aannemer, architect of andere deskundige officieel toestemming geven om namens u uw digitale aanvraag op te stellen. Zij kunnen u helpen bij het in één keer indienen van een complete digitale aanvraag.

U kunt ook naar de openbare bibliotheek of de internetzuilen in de stadswinkels gaan om een papieren aanvraagformulier te printen. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD.
U vult het aanvraagformulier helemaal in en stuurt deze op naar:

Gemeente Rotterdam
Omgevingsvergunning
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Ik heb een aanslag leges omgevingsvergunning ontvangen. Op welk adres is de de aanslag van toepassing?

U moet hiervoor contact opnemen met het algemene informatienummer 14 010 van de gemeente Rotterdam.
Vermeld altijd het kenmerk van de omgevingsvergunning (begint met de aanduiding OMV). 

 

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken