kwijtschelding afvalstoffenheffing

Als u weinig te besteden heeft, kunt u kwijtschelding voor Afvalstoffenheffing in Mijn Loket aanvragen. Sommige personen komen in aanmerking voor automatische kwijtschelding. 

kwijtschelding

Regels kwijtschelding gaan in 2015 veranderen
Tot nu toe werd het bedrag van de Afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden als men voor kwijtschelding in aanmerking kwam. Per 2015 gaat dat echter veranderen. Het bedrag waarvoor kwijtschelding wordt gegeven wordt in drie jaar afgebouwd naar 50%. Dit betekent dat in 2015 nog kwijtschelding mogelijk is voor 70%. Het resterende bedrag moet wel worden betaald.

Met ingang van 2015 zal ook sprake zijn van een verschillend tarief voor éénpersoonshuishoudens en huishoudens die uit meerdere personen bestaan. Hiervoor is de huishoudsamenstelling per 1 januari 2015 bepalend. Voor mensen die kwijtschelding krijgen betekent dit dat een alleenstaande in ieder geval € 104,04 moet betalen, woont u met meer mensen in een huis dan betaalt u € 107,91.

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding
U kunt kwijtschelding krijgen als u volgens berekening van de gemeente Rotterdam niet genoeg te besteden heeft of niet genoeg vermogen heeft om belasting te betalen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

U kunt het rekenschema invullen om uit te rekenen of het zin heeft om kwijtschelding aan te vragen. Hierin staat ook een tabel met de meest recente normbedragen. Het rekenschema is ook te vinden in de folder kwijtschelding, verkrijgbaar bij bibliotheken en stadswinkels.

Automatische kwijtschelding
Personen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW komen meestal in aanmerking voor automatische kwijtschelding. De gemeente Rotterdam bepaalt wie geautomatiseerd kwijtschelding krijgt en wordt hierbij ondersteund door het inlichtingenbureau. Als u automatisch kwijtschelding krijgt, staat dit op uw aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen. Voor het belastingjaar 2015 geldt nog maar een kwijtscheldingspercentage van 70%. Het te betalen bedrag op uw aanslag is 30% van de aanslag Afvalstoffenheffing. Dit bedrag moet wel betaald worden. 

Vermogenstoets
De vermogenstoets is een digitale versie van het rekenschema, om te toetsen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. U kunt dit alleen invullen als u de kwijtschelding digitaal heeft aangevraagd. Geeft u uw meest actuele inkomensgegevens door bij de aanvraag. Op basis van uw meest actuele gegevens, wordt uw aanvraag beoordeeld.

Voor meer informatie over kwijtschelding kunt u een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

 • Inwoners van de gemeente Rotterdam, zoals bijvoorbeeld mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW.
 • Voor ondernemers is alleen kwijtschelding mogelijk voor hun privéaanslagen. U moet dan eerst schriftelijk uitstel van betaling vragen.
 • Inwoners van Rozenburg kunnen nog tot 2013 kwijtschelding voor Hondenbelasting krijgen, daarna is dit niet meer mogelijk. U kunt het tarievenoverzicht voor Rozenburg hier bekijken.

aanvragen

Met het rekenschema kunt u uitrekenen of u kwijtschelding voor Afvalstoffenheffing kunt krijgen. Als u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u binnen 8 weken na de ontvangst van uw gemeentelijke belastingaanslag kwijtschelding aanvragen. Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen enkele weken een ontvangstbevestiging.

Let op: alle andere openstaande aanslagen (bijvoorbeeld Hondenbelasting of Parkeerbelasting) en invorderingskosten waarvan de betaaldatum is verstreken, moeten betaald zijn. U krijgt 10 dagen de tijd om deze bedragen alsnog te betalen, pas dan wordt uw aanvraag verder in behandeling genomen. Als u niet betaalt, wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen.
Als de aanslag Afvalstoffenheffing helemaal betaald is en de laatste betaling langer dan 3 maanden geleden is geweest, dan wordt uw aanvraag ook afgewezen.

Digitaal
U kunt kwijtschelding aanvragen in Mijn Loket via bovenstaande groene knop. U heeft DigiD nodig om in te loggen. Na ontvangst van uw online aanvraag, vindt een eerste toetsing plaats. Over de uitkomst daarvan krijgt u een brief, waarin een uitspraak staat of informatie over wat u moet doen om uw aanvraag af te ronden. Als u de informatiebrief ontvangt, dan staat hierin dat u de vermogenstoets kunt invullen.

Post
U kunt ook schriftelijk kwijtschelding aanvragen. U moet hiervoor dit kwijtscheldingsformulier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen. Dit kunt u ophalen bij Belastingen, stadswinkels of de centrale bibliotheek Rotterdam. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.
Stuur het ingevulde formulier naar:

Belastingen gemeente Rotterdam
T.a.v. afdeling Invordering
Postbus 924
3000AX Rotterdam

Kwijtschelding aanvragen voor voorgaand jaar
Wanneer u een aanslag krijgt opgelegd van een voorgaand jaar (aanslagen kunnen tot 3 jaar na dato worden opgelegd), kunt u hier kwijtschelding voor aanvragen wanneer u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt. In dat geval geeft u uw meest actuele inkomensgegevens door bij de aanvraag. Op basis van uw meest actuele gegevens, wordt uw aanvraag beoordeeld.

gevraagde gegevens

U hoeft de aangegeven bewijsstukken op het aanvraagformulier kwijtschelding niet mee te sturen met uw aanvraag.

Zorg er wel voor dat u alle aangegeven bewijsstukken tot een jaar na uw aanvraag bewaart. Belastingen kan deze stukken (als ze voor uw situatie van toepassing zijn) opvragen.
Als u ze bij het opvragen niet kunt overleggen dan wordt uw aanvraag alsnog afgewezen.

procedures

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen enkele weken een ontvangstbevestiging. U heeft gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek uitstel van betaling.

Uw aanvraag wordt toegekend of afgewezen. Bij een toekenning krijgt u kwijtschelding voor 70% van het aanslagbedrag Afvalstoffenheffing. Als u nog niets heeft betaald, dan moet u het resterende bedrag (30%) nog betalen.

Meer informatie over de afwijzing vindt u op de pagina waarom is mijn aanvraag om kwijtschelding afgewezen.

wetten en regels
doorlooptijd
Binnen 4 maanden na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een antwoord op uw aanvraag.

bezwaren en beroepen
Tegen de afwijzing van de aanvraag om kwijtschelding kunt u in beroep gaan. U moet dan binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking in beroep gaan bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de behandeling van uw beroep heeft u uitstel van betaling.

Stuur uw beroepschrift aan:
College van burgemeester en wethouders
p/a directeur van Gemeentebelastingen Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Als uw verzoek alsnog wordt afgewezen nadat u in beroep bent gegaan en u heeft een machtiging afgegeven voor automatische incasso, worden de al verstreken termijnen in één keer geïncasseerd en wordt de automatische incasso hervat voor de resterende termijnen.

Heeft u geen automatische incasso, dan moet u de aanslag in één keer betalen.

voor meer informatie wenden tot
Kijk ook op de pagina over belastingen en onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat. Zo niet, stuur ons dan een e-mail of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.
veelgestelde vragen
Ik heb er bezwaar tegen dat ik een deel van de Afvalstoffenheffing moet betalen, want ik kreeg altijd voor het hele bedrag kwijtschelding.

U kunt geen bezwaar maken tegen een besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten dat er nog maar voor een deel van de aanslag Afvalstoffenheffing kwijtschelding wordt gegeven. Een bezwaar hiertegen zal altijd worden afgewezen.

Ik kan ook een deel van de aanslag (30%) niet betalen.

U kunt een machtiging afgeven voor automatische incasso. Dan kunt u de aanslag in tien maandelijkse termijnen betalen. Automatsiche incasso kunt u aanvragen via Mijn Loket, maar het kan ook schriftelijk. Een verzoek om automatische incasso moet u binnen 14 dagen na dagtekening van de aanslag doen.

U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Dit kan via Mijn Loket of schriftelijk.

Waarom krijg ik geen automatische kwijtschelding (meer)?

Er zijn verschillende redenen voor het niet (meer) automatisch krijgen van kwijtschelding. Bijvoorbeeld een te hoog inkomen, teveel geld op uw rekening of omdat u in het bezit was/bent van een auto jonger dan negen jaar zijn redenen om geen kwijtschelding voor Afvalstoffenheffing (meer) te geven.

Als u denkt dat u wel kwijtschelding zou moeten krijgen, bijvoorbeeld omdat uw situatie veranderd is, kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen nadat u de aanslag Afvalstoffenheffing heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam.

Waarom is mijn aanvraag om kwijtschelding afgewezen?

De gemeente Rotterdam heeft verschillende redenen voor het afwijzen van een kwijtscheldingsverzoek. De reden van de afwijzing staat altijd vermeld in de afwijsbrief en hangt af van uw persoonlijke situatie. U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding in de volgende gevallen:

 • uw aanvraag kwijtschelding is niet volledig of onjuist ingevuld.
  Als u een afwijzing kwijtschelding heeft gekregen, omdat de vermogenstoets niet binnen drie weken is ontvangen bij Belastingen, dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Omdat Belastingen in dit geval nog niet over de benodigde gegevens beschikt, dient u hierbij een volledig ingevuld kwijtscheldingsformulier te voegen. Let op dat u in het beroepschrift aangeeft om welke reden u het niet eens bent met de beschikking.
 • het bedrag op (spaar)rekening is hoger dan de optelsom van de volgende bedragen:
  - uw maandelijkse woonlasten (= huur of hypotheekrente plus subsidiabele servicekosten verminderd met de eigen bijdrage woonlasten, zie hiervoor tabel 1 kolom B van het rekenschema);
  - premies zorgverzekering (minus normpremie*);
  - normbedrag uit tabel 1, kolom A van het rekenschema;
  - voor personen die geboren zijn vóór 1 januari 1935 wordt er een extra bedrag van € 2.269,- per persoon bij opgeteld.

*) Normpremie per maand (volgens richtlijnen van juli 2014):

Alleenstaande (ouder) € 39,-
Gehuwden € 84,-

Als uw verzoek wordt afgewezen en u heeft een machtiging afgegeven voor automatische incasso, worden de al verstreken termijnen in één keer geïncasseerd en wordt de automatische incasso hervat voor de overgebleven termijnen. Heeft u geen automatische incasso, dan moet u de aanslag in één keer betalen.

Moet ik bewijsstukken meesturen met de aanvraag voor kwijtschelding?

Vanaf 2012 hoeft u de aangegeven bewijsstukken op het aanvraagformulier kwijtschelding niet meer mee te sturen met uw aanvraag. Zorg er wel voor dat u alle aangegeven bewijsstukken tot een jaar na uw aanvraag bewaart. Belastingen kan deze stukken (als ze voor uw situatie van toepassing zijn) opvragen. Als u ze bij het opvragen niet kunt overleggen, dan wordt uw aanvraag alsnog afgewezen.

Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

 • Afschrijving premie zorgverzekering
 • Loon, pensioen of uitkeringsspecificatie
 • Afschrijving alimentatie
 • Bewijs onmisbaarheid auto
 • Specificatie betaalde hypotheekrente
 • Teruggave belasting
 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Bijschrijvingen huurinkomsten, kostgangers, alimentatie
 • Beschikking persoonsgebonden budget
 • Beschikking voorlopige teruggaaf belastingdienst
 • Specificatie(s) betalingsregeling belastingdienst en betalingsregeling of automatische incasso waterschapsheffing
 • Jaargegevens hypotheekbank
 • Specificatie servicekosten huurwoning
 • Afschriften alle bank-spaarrekeningen
 • Terugbetalingsbeschikking zorg-,huur- en/of kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget


Het lukt niet om de vermogenstoets in te vullen via Mijn Loket, wat moet ik doen?

Als het niet lukt om de vermogenstoets in te vullen (bijv. het werkt niet om technische redenen), probeert u het de volgende dag opnieuw.

Als u bij het invullen van de vermogenstoets tegen zwarte pagina's aanloopt, toets dan 
Control + F5 in.

Als het op een later moment niet lukt, of Control + F5 intoetsen helpt ook niet, dan kunt u het ingevulde kwijtscheldingsformulier inleveren aan de balie Belastingen. Let op dat dit binnen drie weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging ingeleverd moet zijn.

Waarom heb ik een brief ontvangen waarin staat dat ik bewijsstukken moet opsturen?

Deze brief gaat over de steekproef. De kwijtschelding wordt na de aanvraag toegewezen, dit is een voorlopige toewijzing. Omdat er geen documenten meer bijgevoegd hoeven worden, doet Belastingen de steekproef. De steekproef is om te controleren of de kwijtschelding terecht voorlopig is toegewezen. Klanten die deze brief krijgen, moeten de in de brief vermelde documenten opsturen binnen 10 dagen. Als de documenten compleet en in orde zijn, dan wordt de kwijtschelding definitief toegewezen.

Let op: alleen de documenten die betrekking hebben op uw specifieke situatie en van uw eventuele partner moeten worden opgestuurd. Als u alles al een keer heeft opgestuurd of ingeleverd, dan moet u dit nog een keer doen als u deze brief heeft ontvangen. Ook als u meerdere malen een brief ontvangt, waarin u wordt verzocht om de betreffende documenten op te sturen, dient u de stukken op te sturen. Het kan namelijk zijn dat bijvoorbeeld de in eerste instantie ontvangen stukken onleesbaar zijn of de tenaamstelling op een bankafschrift ontbreekt. Alle documenten moeten betrekking hebben op uw financiële situatie op het moment van het indienen van de aanvraag kwijtschelding (van de betreffende hele maand), dit geldt ook voor aanvragen over voorgaande jaren.

Als u de brief te laat heeft gelezen, moet u zo snel mogelijk alle documenten die op uw situatie van toepassing zijn alsnog opsturen. Ontvangt u toch een afwijzing of heeft u deze al ontvangen, omdat u niet binnen de gestelde datum de documenten heeft ingezonden, kunt u binnen 10 dagen beroep indienen, waarbij u de eerder gevraagde documenten direct dient bij te voegen. Let op dat u in het beroepschrift aangeeft om welke reden u het niet eens bent met de beschikking. Onderaan de uitspraakbrief staat hoe en waar u in beroep kunt gaan.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken