kwijtschelding

Als u weinig te besteden of niet genoeg vermogen heeft, is het voor een aantal heffingen en belastingen mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

kwijtschelding

Om te bepalen of u kwijtschelding kunt krijgen, gebruikt de gemeente de vermogenstoets. Dit is een rekenschema dat u ook kunt vinden in de de brochure Kwijtschelding. Hiermee kunt u zelf uitrekenen of het zin heeft om kwijtschelding aan te vragen. U kunt deze brochure ook krijgen bij bibliotheken en stadswinkels.

Automatische kwijtschelding
Mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW komen meestal in aanmerking voor automatische kwijtschelding. Als u automatisch kwijtschelding krijgt, staat dit op uw aanslagbiljet.

Digitaal
Via bovenstaande knop doet u de aanvraag. Na ontvangst van uw online aanvraag, vindt een eerste toets plaats. Over de uitkomst daarvan krijgt u een brief, waarin een uitspraak staat of informatie over wat u moet doen om uw aanvraag af te ronden. Ontvangt u de informatiebrief, dan vult u de vermogenstoets in.

Post
Vult u het kwijtscheldingsformulier in en stuur het op. Het formulier kunt u ook ophalen bij Belastingen, stadswinkels of bibliotheken. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

Langskomen
U kunt voor een aanvraag een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Kwijtscheldingspercentage 2016
In voorgaande jaren werd dit bedrag volledig kwijtgescholden als men hiervoor in aanmerking kwam.
De gemeenteraad heeft echter besloten dat dit met ingang van 2015 is veranderd. Het percentage waarvoor kwijtschelding wordt gegeven, wordt afgebouwd naar 50% in 2018.

In 2016 is nog kwijtschelding mogelijk voor 60% van het bedrag. Minimaal 40% moet u dus wel betalen. Dit wordt in 2016 voor:

 • Een huishouden bestaande uit één persoon € 128,48
 • Een huishouden bestaande uit meer personen € 138,76

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
voor wie

 • Inwoners van de gemeente Rotterdam, zoals bijvoorbeeld mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW.
 • Voor ondernemers is alleen kwijtschelding mogelijk voor hun privéaanslagen. U moet dan eerst schriftelijk uitstel van betaling vragen.

gevraagde gegevens

U hoeft de aangegeven bewijsstukken op het aanvraagformulier kwijtschelding niet mee te sturen met uw aanvraag.

Zorg er wel voor dat u alle aangegeven bewijsstukken tot een jaar na uw aanvraag bewaart. Belastingen kan deze stukken (als ze voor uw situatie van toepassing zijn) opvragen.
Als u ze bij het opvragen niet kunt overleggen, dan wordt uw aanvraag alsnog afgewezen.

procedures

Let op: alle openstaande aanslagen (bijvoorbeeld Hondenbelasting of Parkeerbelasting) inclusief invorderingskosten waarvan de betaaldatum is verstreken, moeten betaald zijn. U krijgt 10 dagen de tijd om deze bedragen alsnog te betalen. Daarna wordt uw aanvraag verder in behandeling genomen. Als u niet betaalt, wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen.
Als de aanslag Afvalstoffenheffing helemaal betaald is en de laatste betaling langer dan 3 maanden geleden is geweest, dan wordt uw aanvraag ook afgewezen.

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen enkele weken een ontvangstbevestiging. U heeft gedurende de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek uitstel van betaling.

Uw aanvraag wordt toegekend of afgewezen. Bij een toekenning krijgt u kwijtschelding voor 60% van het aanslagbedrag Afvalstoffenheffing. Als u nog niets heeft betaald, dan moet u het resterende bedrag (40%) nog betalen.

Meer informatie over de afwijzing vindt u op de pagina waarom is mijn aanvraag om kwijtschelding afgewezen.

Aanvraag kwijtschelding intrekken, wijzigen of aanvullen
Wilt u uw aanvraag kwijtschelding intrekken of wilt u gegevens aanvullen of wijzigen dan kan dit schriftelijk.

Kwijtschelding aanvragen voorgaand jaar
Wanneer u een aanslag krijgt opgelegd van een voorgaand jaar (aanslagen kunnen tot 3 jaar na dato worden opgelegd), kunt u hier kwijtschelding voor aanvragen wanneer u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt. In dat geval geeft u uw meest actuele inkomensgegevens door bij de aanvraag. Op basis van uw meest actuele gegevens, wordt uw aanvraag beoordeeld.

In beroep
Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u in beroep.
Wordt uw verzoek afgewezen en heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso, dan worden de al verstreken termijnen in één keer geïncasseerd. De automatische incasso loopt dan weer voor de resterende termijnen. Heeft u geen automatische incasso, dan moet u de aanslag in één keer betalen.

doorlooptijd
Binnen 4 maanden na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een antwoord op uw aanvraag.

voor meer informatie wenden tot
Kijk ook op de pagina over belastingen of neem contact op.
veelgestelde vragen
Ik heb er bezwaar tegen dat ik een deel van de Afvalstoffenheffing moet betalen, want ik kreeg altijd voor het hele bedrag kwijtschelding.

U kunt geen bezwaar maken tegen een besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten dat er nog maar voor een deel van de aanslag Afvalstoffenheffing kwijtschelding wordt gegeven. Een bezwaar hiertegen zal altijd worden afgewezen.

Ik kan ook een deel van de aanslag (40%) niet betalen.

U kunt een machtiging afgeven voor automatische incasso. Dan kunt u de aanslag in tien maandelijkse termijnen betalen. Automatische incasso kunt u aanvragen via Mijn Loket, maar het kan ook schriftelijk. Een verzoek om automatische incasso moet u binnen 14 dagen na dagtekening van de aanslag doen.

U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Dit kan via Mijn Loket of schriftelijk.

Waarom krijg ik geen automatische kwijtschelding (meer)?

Er zijn verschillende redenen voor het niet (meer) automatisch krijgen van kwijtschelding. Bijvoorbeeld een te hoog inkomen, teveel geld op uw rekening of omdat u in het bezit was/bent van een auto jonger dan negen jaar zijn redenen om geen kwijtschelding voor Afvalstoffenheffing (meer) te geven.

Als u denkt dat u wel kwijtschelding zou moeten krijgen, bijvoorbeeld omdat uw situatie veranderd is, kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen nadat u de aanslag Afvalstoffenheffing heeft ontvangen van de gemeente Rotterdam.

Waarom is mijn aanvraag om kwijtschelding afgewezen?

De gemeente Rotterdam heeft verschillende redenen voor het afwijzen van een kwijtscheldingsverzoek. De reden van de afwijzing staat altijd vermeld in de afwijsbrief en hangt af van uw persoonlijke situatie. U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding in de volgende gevallen:

 • uw aanvraag kwijtschelding is niet volledig of onjuist ingevuld.
  Als u een afwijzing kwijtschelding heeft gekregen, omdat de vermogenstoets niet binnen drie weken is ontvangen bij Belastingen, dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Omdat Belastingen in dit geval nog niet over de benodigde gegevens beschikt, dient u hierbij een volledig ingevuld kwijtscheldingsformulier te voegen. Let op dat u in het beroepschrift aangeeft om welke reden u het niet eens bent met de beschikking.
 • het bedrag op (spaar)rekening is hoger dan de optelsom van de volgende bedragen:
  - uw maandelijkse woonlasten (= huur of hypotheekrente plus subsidiabele servicekosten verminderd met de eigen bijdrage woonlasten, zie hiervoor tabel 1 kolom B van het rekenschema);
  - premies zorgverzekering (minus normpremie*);
  - normbedrag uit tabel 1, kolom A van het rekenschema;
  - voor personen die geboren zijn vóór 1 januari 1935 wordt er een extra bedrag van € 2.269,- per persoon bij opgeteld.

*) Normpremie per maand (volgens richtlijnen van juli 2014):

Alleenstaande (ouder) € 39,-
Gehuwden € 86,-

Als uw verzoek wordt afgewezen en u heeft een machtiging afgegeven voor automatische incasso, worden de al verstreken termijnen in één keer geïncasseerd en wordt de automatische incasso hervat voor de overgebleven termijnen. Heeft u geen automatische incasso, dan moet u de aanslag in één keer betalen.

Moet ik bewijsstukken meesturen met de aanvraag voor kwijtschelding?

Vanaf 2012 hoeft u de aangegeven bewijsstukken op het aanvraagformulier kwijtschelding niet meer mee te sturen met uw aanvraag. Zorg er wel voor dat u alle aangegeven bewijsstukken tot een jaar na uw aanvraag bewaart. Belastingen kan deze stukken (als ze voor uw situatie van toepassing zijn) opvragen. Als u ze bij het opvragen niet kunt overleggen, dan wordt uw aanvraag alsnog afgewezen.

Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

 • Afschrijving premie zorgverzekering
 • Loon, pensioen of uitkeringsspecificatie
 • Afschrijving alimentatie
 • Bewijs onmisbaarheid auto
 • Specificatie betaalde hypotheekrente
 • Teruggave belasting
 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Bijschrijvingen huurinkomsten, kostgangers, alimentatie
 • Beschikking persoonsgebonden budget
 • Beschikking voorlopige teruggaaf belastingdienst
 • Specificatie(s) betalingsregeling belastingdienst en betalingsregeling of automatische incasso waterschapsheffing
 • Jaargegevens hypotheekbank
 • Specificatie servicekosten huurwoning
 • Afschriften alle bank-spaarrekeningen
 • Terugbetalingsbeschikking zorg-,huur- en/of kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget


Het lukt niet om de vermogenstoets in te vullen via Mijn Loket, wat moet ik doen?

Als het niet lukt om de vermogenstoets in te vullen (bijv. het werkt niet om technische redenen), probeert u het de volgende dag opnieuw.

Als u bij het invullen van de vermogenstoets tegen zwarte pagina's aanloopt, toets dan 
Control + F5 in.

Als het op een later moment niet lukt, of Control + F5 intoetsen helpt ook niet, dan kunt u het ingevulde kwijtscheldingsformulier inleveren aan de balie Belastingen. Let op dat dit binnen drie weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging ingeleverd moet zijn.

Waarom heb ik een brief ontvangen waarin staat dat ik bewijsstukken moet opsturen?

Na een eerste toetsing op uw aanvraag voor kwijtschelding heeft u een voorlopige toewijzing gekregen. Om uw aanvraag voor kwijtschelding definitief te kunnen beoordelen moeten wij een aantal gegevens over de inkomsten en uitgaven van u en uw eventuele partner/medebewoner controleren. Hiervoor hebben wij bewijsstukken nodig. U moet de bewijsstukken samen mét het originele retourformulier binnen 10 dagen opsturen. Als ze compleet en in orde zijn, dan wordt de kwijtschelding definitief toegewezen.

Let op: U hoeft alleen de bewijsstukken op te sturen van de bedragen die u voor uw verzoek om kwijtschelding heeft gebruikt.

Als u de bewijsstukken al heeft opgestuurd of ingeleverd, dan moet u dit nog een keer doen als u deze brief heeft ontvangen. Ook als u meerdere malen een brief ontvangt, waarin u wordt verzocht om de bewijsstukken op te sturen, moet u de stukken opsturen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de ontvangen stukken onleesbaar zijn of de tenaamstelling op een bankafschrift ontbreekt.

Alle documenten moeten betrekking hebben op uw financiële situatie op het moment dat u de aanvraag kwijtschelding heeft ingediend, ook wanneer het een aanvraag is voor een jaar dat al voorbij is. Bankafschriften mogen bijvoorbeeld op de datum van indiening maximaal twee weken oud zijn.

Als u een afwijzing heeft ontvangen omdat u de bewijsstukken niet binnen de gestelde termijn heeft opgestuurd, kunt u binnen 10 dagen beroep indienen, waarbij u alsnog de gevraagde bewijsstukken meestuurt. Let erop dat u in het beroepschrift aangeeft om welke reden u het niet eens bent met de afwijzing. Onderaan de uitspraakbrief staat hoe en waar u in beroep kunt gaan.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken