kwijtschelding

Heeft u weinig geld? Dan kunt u misschien voor een aantal belastingen kwijtschelding aanvragen bij Belastingen gemeente Rotterdam. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

kwijtschelding

Om te bepalen of u kwijtschelding kunt krijgen, gebruikt de gemeente de vermogenstoets. Deze vindt u ook in de brochure Kwijtschelding, hierin heet dit het rekenschema. Hiermee rekent u uit of u kwijtschelding mag aanvragen.
U vindt deze brochure bij bibliotheken en stadswinkels.

Automatische kwijtschelding
Mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW krijgen meestal automatische kwijtschelding. Als u automatisch kwijtschelding krijgt, staat dit op uw aanslagbiljet.

Online aanvragen
U vraagt online de kwijtschelding aan via de knop hierboven met uw DigiD (voor burgers). Nadat uw aanvraag binnen is, vindt een eerste toets plaats. Over de uitslag daarvan krijgt u een brief. Daarin staat een uitspraak of wat u moet doen om uw aanvraag compleet te maken. Krijgt u de informatiebrief, dan vult u de vermogenstoets in.

Vermogenstoets
Heeft u niet binnen drie weken na het ontvangen van deze brief de vermogenstoets ingevuld? Dan wordt uw aanvraag om kwijtschelding afgewezen.
Na het inloggen in Mijn Loket kunt u links in het menu kiezen voor vermogenstoets. Let op: de keuze 'vermogenstoets' is alléén te zien als u online kwijtschelding heeft aangevraagd. Ook moet u een brief hebben gekregen met een bevestiging dat u de vermogenstoets online kunt invullen.
Als u uw aanvraag niet online heeft gedaan, dan kunt u kwijtschelding aanvragen via het schriftelijke kwijtscheldingsformulier.

Post
U kunt ook het kwijtscheldingsformulier downloaden, printen, invullen en opsturen. Het formulier haalt u op bij belastingen, stadswinkels of bibliotheken. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

Langskomen
U kunt voor een aanvraag kwijtschelding een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Kwijtscheldingspercentage 2017
In voorgaande jaren werd het hele bedrag kwijtgescholden als men hiervoor in aanmerking kwam.
De gemeenteraad heeft besloten dat dit sinds 2015 anders is. Het percentage waarvoor kwijtschelding wordt gegeven, wordt afgebouwd naar 50% in 2018.
In 2017 is nog kwijtschelding mogelijk voor 55% van het bedrag. Minimaal 45% moet u dus wel betalen.
Dit wordt in 2017 voor:

 • Een huishouden bestaande uit één persoon € 131,94
 • Een huishouden bestaande uit meer personen € 149,80

meer informatie
voor wie

 • Inwoners van de gemeente Rotterdam, zoals bijvoorbeeld mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW.
 • Voor ondernemers is alleen kwijtschelding mogelijk voor hun privé aanslagen. U moet dan eerst per post uitstel van betaling vragen.

doorlooptijd
Binnen 4 maanden na het indienen van uw aanvraag krijgt u een antwoord op uw aanvraag.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.
veelgestelde vragen
Ik heb er bezwaar tegen dat ik een deel van de Afvalstoffenheffing moet betalen.

U kunt geen bezwaar maken tegen een besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten dat er nog maar voor een deel van de aanslag Afvalstoffenheffing kwijtschelding wordt gegeven. Een bezwaar hiertegen zal altijd worden afgewezen.

Ik kan ook een deel van de aanslag (45%) niet betalen.

U kunt in termijnen betalen.

Automatische incasso
U kunt de gemeente machtigen voor automatische afschrijving. Dan kunt u de aanslag in tien maandelijkse termijnen betalen.

Betalingsregeling
U kunt ook een betalingsregeling aanvragen om gespreid te betalen.

Waarom krijg ik geen automatische kwijtschelding (meer)?

Er zijn verschillende redenen voor het niet (meer) automatisch krijgen van kwijtschelding. Bijvoorbeeld een te hoog inkomen, teveel geld op uw rekening. Of omdat u een auto heeft/had van jonger dan negen jaar. Dit zijn redenen om geen kwijtschelding voor Afvalstoffenheffing (meer) te geven.

Denkt u dat u wel kwijtschelding moet krijgen, bijvoorbeeld omdat uw situatie veranderd is? Dan kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen nadat u de aanslag Afvalstoffenheffing heeft gekregen.

Waarom is mijn aanvraag om kwijtschelding afgewezen?

De gemeente heeft verschillende redenen voor het afwijzen van een aanvraag kwijtschelding. De reden van de afwijzing staat altijd in de afwijsbrief en hangt af van uw persoonlijke situatie. U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding in de volgende gevallen:

 • uw aanvraag kwijtschelding is niet compleet of niet goed ingevuld. 
  Heeft u een afwijzing kwijtschelding gekregen omdat de vermogenstoets niet binnen drie weken is ontvangen? Dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Omdat Belastingen in dit geval nog niet de nodige gegevens heeft, moet u een volledig ingevuld kwijtscheldingsformulier toevoegen. Let op dat u in het beroepschrift aangeeft om welke reden u het niet eens bent met de beschikking.
 • het bedrag op (spaar)rekening is hoger dan de optelsom van de volgende bedragen:
  - uw maandelijkse woonlasten. Dat is de huur of hypotheekrente plus subsidiabele servicekosten min de eigen bijdrage woonlasten. Bekijkt u hiervoor tabel 1 kolom B van het rekenschema);
  - premies zorgverzekering (minus normpremie*);
  - normbedrag uit tabel 1, kolom A van het rekenschema;
  - voor personen die geboren zijn vóór 1 januari 1935 wordt er een extra bedrag van € 2.269,- per persoon bij opgeteld.

*) Normpremie per maand (volgens richtlijnen van juli 2014):

Alleenstaande (ouder) € 39,-
Gehuwden € 86,-

Is uw verzoek afgewezen en u heeft een machtiging gegeven voor automatische incasso? Dan worden de termijnen, die al voorbij zijn, in één keer geïncasseerd. Hiernaast loopt de automatische incasso weer voor de overgebleven termijnen.
Heeft u geen automatische incasso, dan moet u de aanslag in één keer betalen.

Moet ik bewijsstukken meesturen met de aanvraag voor kwijtschelding?

Vanaf 2012 hoeft u de aangegeven bewijsstukken op het aanvraagformulier kwijtschelding niet meer mee te sturen met uw aanvraag. Zorg er wel voor dat u alle aangegeven bewijsstukken tot een jaar na uw aanvraag bewaart. Belastingen kan deze stukken (als ze voor uw situatie gelden) opvragen. Als u ze bij het opvragen niet kunt laten zien, dan wordt uw aanvraag alsnog afgewezen.

Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

 • Afschrijving premie zorgverzekering
 • Loon, pensioen of uitkeringsspecificatie
 • Afschrijving alimentatie
 • Bewijs dat uw auto onmisbaar is 
 • Specificatie betaalde hypotheekrente
 • Teruggave belasting
 • Beschikking zorgtoeslag
 • Beschikking huurtoeslag
 • Bijschrijvingen huurinkomsten, kostgangers, alimentatie
 • Beschikking persoonsgebonden budget
 • Beschikking voorlopige teruggaaf belastingdienst
 • Specificatie(s) betalingsregeling belastingdienst en betalingsregeling of automatische incasso waterschapsheffing
 • Jaargegevens hypotheekbank
 • Specificatie servicekosten huurwoning
 • Afschriften alle bank-spaarrekeningen
 • Terugbetalingsbeschikking zorg-,huur- en/of kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget
Het lukt niet om de vermogenstoets in te vullen via Mijn Loket, wat moet ik doen?

Probeert u het de volgende dag opnieuw.

Als u bij het invullen van de vermogenstoets tegen zwarte pagina's aanloopt, toets dan Control + F5 in.

Andere mogelijkheden om de vermogenstoets in te vullen zijn:

Let op dat het formulier binnen drie weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging ingeleverd moet zijn.

Waarom heb ik een brief gekregen waarin staat dat ik bewijsstukken moet opsturen?

Na een eerste toetsing op uw aanvraag voor kwijtschelding heeft u een voorlopige toewijzing gekregen. 

Daarna wordt uw aanvraag definitief beoordeeld. Daarvoor controleert de gemeente een aantal gegevens over de inkomsten en uitgaven van u en uw eventuele partner/medebewoner. Hiervoor zijn bewijsstukken nodig. U stuurt de bewijsstukken samen mét het originele retourformulier binnen 10 dagen op. Als ze compleet en in orde zijn, dan wordt de kwijtschelding definitief toegewezen.

Let op: u hoeft alleen bewijsstukken op te sturen van bedragen die voor het verzoek zijn gebruikt.

Heeft u de bewijsstukken al opgestuurd of ingeleverd? Dan moet u dit nog een keer doen zodra deze brief is ontvangen. Ook als u vaker een brief ontvangt met het verzoek de bewijsstukken op te sturen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de stukken onleesbaar zijn of de naam op een bankafschrift ontbreekt.

Alle documenten moeten gaan over uw financiële situatie op het moment dat u de aanvraag kwijtschelding deed. Ook wanneer het een aanvraag is voor een jaar dat al voorbij is. Bankafschriften mogen bijvoorbeeld op de datum van indienen maximaal twee weken oud zijn.

Heeft u een afwijzing gekregen omdat u de bewijsstukken niet binnen 10 dagen heeft opgestuurd? Dan kunt u binnen 10 dagen beroep indienen, waarbij u alsnog de gevraagde bewijsstukken meestuurt. Let erop dat u in het beroepschrift schrijft om welke reden u het niet eens bent met de afwijzing. Onderaan de uitspraakbrief staat hoe en waar u in beroep kunt gaan.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken