kwijtschelding

Heeft u weinig te besteden of niet genoeg vermogen? Dan kunt u misschien voor een aantal heffingen en belastingen kwijtschelding aanvragen. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

kwijtschelding

Om te bepalen of u kwijtschelding kunt krijgen, gebruikt de gemeente de vermogenstoets. Dit is een rekenschema in de brochure Kwijtschelding. Hiermee rekent u uit of u kwijtschelding mag aanvragen.
U vindt deze brochure bij bibliotheken en stadswinkels.

Automatische kwijtschelding
Mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW komen meestal in aanmerking voor automatische kwijtschelding. Als u automatisch kwijtschelding krijgt, staat dit op uw aanslagbiljet.

Online aanvragen
Via bovenstaande knop kunt u online kwijtschelding aanvragen. Na ontvangst van uw aanvraag, vindt een eerste toets plaats. Over de uitkomst daarvan krijgt u een brief. Daarin staat een uitspraak of wat u moet doen om uw aanvraag af te ronden. Ontvangt u de informatiebrief, dan vult u de vermogenstoets in.

Vermogenstoets
Heeft u niet binnen drie weken na het ontvangen van deze brief de vermogenstoets ingevuld? Dan wordt uw verzoek om kwijtschelding afgewezen. Na het inloggen in Mijn Loket kunt u links in het menu kiezen voor vermogenstoets. Let op: de keuze 'vermogenstoets' is alléén zichtbaar als u online kwijtschelding heeft aangevraagd. Ook moet u brief hebben ontvangen met een bevestiging dat u de vermogenstoets online kunt invullen.
Als u uw aanvraag niet online heeft ingediend, dan kunt u kwijtschelding aanvragen via het schriftelijke kwijtscheldingsformulier.

Post
U kunt ook het kwijtscheldingsformulier downloaden, uitprinten, invullen en opsturen. Het formulier haalt u op bij belastingen, stadswinkels of bibliotheken. Voor het ophalen hoeft u geen afspraak te maken.

Langskomen
U kunt voor een aanvraag een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen.

Kwijtscheldingspercentage 2016
In voorgaande jaren werd dit bedrag volledig kwijtgescholden als men hiervoor in aanmerking kwam.
De gemeenteraad heeft echter besloten dat dit met ingang van 2015 is veranderd. Het percentage waarvoor kwijtschelding wordt gegeven, wordt afgebouwd naar 50% in 2018.

In 2016 is nog kwijtschelding mogelijk voor 60% van het bedrag. Minimaal 40% moet u dus wel betalen. Dit wordt in 2016 voor:

 • Een huishouden bestaande uit één persoon € 128,48
 • Een huishouden bestaande uit meer personen € 138,76

meer informatie
voor wie

 • Inwoners van de gemeente Rotterdam, zoals bijvoorbeeld mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW.
 • Voor ondernemers is alleen kwijtschelding mogelijk voor hun privéaanslagen. U moet dan eerst schriftelijk uitstel van betaling vragen.

doorlooptijd
Binnen 4 maanden na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een antwoord op uw aanvraag.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen, neem contact op.
veelgestelde vragen
Ik heb er bezwaar tegen dat ik een deel van de Afvalstoffenheffing moet betalen.

U kunt geen bezwaar maken tegen een besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft besloten dat er nog maar voor een deel van de aanslag Afvalstoffenheffing kwijtschelding wordt gegeven. Een bezwaar hiertegen zal altijd worden afgewezen.

Ik kan ook een deel van de aanslag (40%) niet betalen.

U kunt een machtiging afgeven voor automatische incasso. Dan kunt u de aanslag in tien maandelijkse termijnen betalen. Automatische incasso kunt u aanvragen via Mijn Loket, maar het kan ook schriftelijk. Een verzoek om automatische incasso moet u binnen 14 dagen na dagtekening van de aanslag doen.

U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Dit kan via Mijn Loket of schriftelijk.

Waarom krijg ik geen automatische kwijtschelding (meer)?

Er zijn verschillende redenen voor het niet (meer) automatisch krijgen van kwijtschelding. Bijvoorbeeld een te hoog inkomen, teveel geld op uw rekening. Of omdat u een auto heeft/had van jonger dan negen jaar. Dit zijn redenen om geen kwijtschelding voor Afvalstoffenheffing (meer) te geven.

Denkt u dat u wel kwijtschelding zou moeten krijgen, bijvoorbeeld omdat uw situatie veranderd is? Dan kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen nadat u de aanslag Afvalstoffenheffing heeft ontvangen.

Waarom is mijn aanvraag om kwijtschelding afgewezen?

De gemeente Rotterdam heeft verschillende redenen voor het afwijzen van een kwijtscheldingsverzoek. De reden van de afwijzing staat altijd vermeld in de afwijsbrief en hangt af van uw persoonlijke situatie. U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding in de volgende gevallen:

 • uw aanvraag kwijtschelding is niet volledig of onjuist ingevuld. 
  Heeft u een afwijzing kwijtschelding gekregen omdat de vermogenstoets niet binnen drie weken is ontvangen? Dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Omdat Belastingen in dit geval nog niet over de benodigde gegevens beschikt, moet u een volledig ingevuld kwijtscheldingsformulier toevoegen. Let op dat u in het beroepschrift aangeeft om welke reden u het niet eens bent met de beschikking.
 • het bedrag op (spaar)rekening is hoger dan de optelsom van de volgende bedragen:
  - uw maandelijkse woonlasten. Dat is de huur of hypotheekrente plus subsidiabele servicekosten min de eigen bijdrage woonlasten. Zie hiervoor tabel 1 kolom B van het rekenschema);
  - premies zorgverzekering (minus normpremie*);
  - normbedrag uit tabel 1, kolom A van het rekenschema;
  - voor personen die geboren zijn vóór 1 januari 1935 wordt er een extra bedrag van € 2.269,- per persoon bij opgeteld.

*) Normpremie per maand (volgens richtlijnen van juli 2014):

Alleenstaande (ouder) € 39,-
Gehuwden € 86,-

Is uw verzoek afgewezen en u heeft een machtiging afgegeven voor automatische incasso? Dan worden de verstreken termijnen in één keer geïncasseerd. Ook wordt de automatische incasso hervat voor de overgebleven termijnen.
Heeft u geen automatische incasso, dan moet u de aanslag in één keer betalen.

Moet ik bewijsstukken meesturen met de aanvraag voor kwijtschelding?

Vanaf 2012 hoeft u de aangegeven bewijsstukken op het aanvraagformulier kwijtschelding niet meer mee te sturen met uw aanvraag. Zorg er wel voor dat u alle aangegeven bewijsstukken tot een jaar na uw aanvraag bewaart. Belastingen kan deze stukken (als ze voor uw situatie van toepassing zijn) opvragen. Als u ze bij het opvragen niet kunt overleggen, dan wordt uw aanvraag alsnog afgewezen.

Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

 • Afschrijving premie zorgverzekering
 • Loon, pensioen of uitkeringsspecificatie
 • Afschrijving alimentatie
 • Bewijs onmisbaarheid auto
 • Specificatie betaalde hypotheekrente
 • Teruggave belasting
 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Bijschrijvingen huurinkomsten, kostgangers, alimentatie
 • Beschikking persoonsgebonden budget
 • Beschikking voorlopige teruggaaf belastingdienst
 • Specificatie(s) betalingsregeling belastingdienst en betalingsregeling of automatische incasso waterschapsheffing
 • Jaargegevens hypotheekbank
 • Specificatie servicekosten huurwoning
 • Afschriften alle bank-spaarrekeningen
 • Terugbetalingsbeschikking zorg-,huur- en/of kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget


Het lukt niet om de vermogenstoets in te vullen via Mijn Loket, wat moet ik doen?

Als het niet lukt om de vermogenstoets in te vullen (bijv. het werkt niet om technische redenen), probeert u het de volgende dag opnieuw.

Als u bij het invullen van de vermogenstoets tegen zwarte pagina's aanloopt, toets dan Control + F5 in.

Andere mogelijkheden om de vermogenstoets in te vullen:

U kunt het kwijtscheldingsformulier ophalen, invullen en inleveren aan de balie Belastingen

U kunt het formulier printen, invullen en opsturen naar:

Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Let op dat dit binnen drie weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging ingeleverd moet zijn.

Waarom heb ik een brief ontvangen waarin staat dat ik bewijsstukken moet opsturen?

Na een eerste toetsing op uw aanvraag voor kwijtschelding heeft u een voorlopige toewijzing gekregen. Daarna gaan wij uw aanvraag definitief beoordelen. Daarvoor moeten wij een aantal gegevens over de inkomsten en uitgaven van u en uw eventuele partner/medebewoner controleren. Hiervoor hebben wij bewijsstukken nodig. U moet de bewijsstukken samen mét het originele retourformulier binnen 10 dagen opsturen. Als ze compleet en in orde zijn, dan wordt de kwijtschelding definitief toegewezen.

Let op: U hoeft alleen bewijsstukken op te sturen van bedragen die voor het verzoek zijn gebruikt.

Heeft u de bewijsstukken al heeft opgestuurd of ingeleverd? Dan moet u dit nog een keer doen zodra deze brief is ontvangen. Ook als u vaker een brief ontvangt met het verzoek de bewijsstukken op te sturen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de stukken onleesbaar zijn of de naam op een bankafschrift ontbreekt.

Alle documenten moeten betrekking hebben op uw financiële situatie op het moment dat u de aanvraag kwijtschelding heeft ingediend. Ook wanneer het een aanvraag is voor een jaar dat al voorbij is. Bankafschriften mogen bijvoorbeeld op de datum van indienen maximaal twee weken oud zijn.

Als u een afwijzing heeft ontvangen omdat u de bewijsstukken niet binnen de gestelde termijn heeft opgestuurd, kunt u binnen 10 dagen beroep indienen, waarbij u alsnog de gevraagde bewijsstukken meestuurt. Let erop dat u in het beroepschrift aangeeft om welke reden u het niet eens bent met de afwijzing. Onderaan de uitspraakbrief staat hoe en waar u in beroep kunt gaan.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken