bezwaar tegen belastingaanslag

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen van de gemeente Rotterdam.

Bezwaar indienen

Bovenaan de brief staat of de rekening een aanslag of factuur is. Bezwaar maken kan alleen tegen een aanslag en dus niet als u het oneens bent met een factuur.

Online
Via bovenstaande knop maakt u bezwaar tegen de volgende heffingen:

 • afvalstoffenheffing
 • onroerendezaakbelasting
 • rioolheffing
 • WOZ-beschikking
 • parkeerbelasting
 • hondenbelasting: bezwaar of teruggaaf kan via teruggave hondenbelasting 

Post 
U kunt tegen alle soorten aanslagen bezwaar indienen door het op te sturen naar het postbusnummer van Belastingen.
Let op: u kunt tegen de volgende heffingen alléén schriftelijk en dus niet digitaal in bezwaar:

 • bedrijfsreinigingsrecht: als u bezwaar maakt omdat u een contract heeft met een erkende particuliere afvalinzamelaar, dan stuurt u een kopie van het contract en een recent betalingsbewijs met uw bezwaarschrift mee. 
 • belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (RWBB)
 • logiesbelasting
 • precariobelasting, u kunt hiervoor het bezwaarformulier invullen en uitprinten.
  Alléén ondertekende bezwaarschriften worden in behandeling genomen.
 • reclamebelasting, u kunt hiervoor het bezwaarformulier invullen en uitprinten.
  Alléén ondertekende bezwaarschriften worden in behandeling genomen.

Langskomen
Voor meer informatie kunt u een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen. Let op: u kunt niet ter plekke aan de balie een bezwaar schrijven en indienen. U krijgt aan de balie een formulier, deze moet u zelf in de stadswinkel invullen en inleveren met bewijsstukken. U kunt aan de balie niet voor verjaarde jaren bezwaar indienen, dit kunt u alleen schriftelijk doen.

meer informatie
voor wie

Burgers en bedrijven die een aanslag hebben ontvangen.

Bezwaar maken namens iemand anders
Als u namens een ander bezwaar maakt (bijvoorbeeld uw ouders/buurman), moet u een door die persoon ondertekende brief (volmacht) meesturen, waarin staat dat u namens hen bezwaar maakt.

gevraagde gegevens

U schrijft zelf een brief waarin u bezwaar maakt.
In uw brief moet in ieder geval het volgende staan:

 • uw naam en adres
 • uw burgerservicenummer of klantnummer
 • het vorderingsnummer
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
 • uw handtekening
 • de reden van uw bezwaar, bijvoorbeeld:

- u bent het niet eens met de WOZ-waarde
- u bent geen gebruiker
- u bent geen eigenaar op 1 januari
- uw bedrijf is verkocht, overgedragen, opgeheven of de tenaamstelling of rechtsvorm is gewijzigd. Stuur in dit geval met uw bezwaarschift een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

procedures

Een bezwaarschrift moet uiterlijk zes weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend.

Let op:
 is de bezwaartermijn van zes weken verlopen, dan is het niet mogelijk digitaal via Mijn Loket bezwaar te maken. U kunt dat dan alléén nog schriftelijk doen. In uw bezwaarschrift moet u aangeven (met bewijsstukken) wat de reden is dat u niet binnen de gestelde termijn bezwaar kon maken.

Ontvangstbevestiging
U ontvangt binnen enkele weken een schriftelijke ontvangstbevestiging (bij digitale aanvraag via e-mail) op een bezwaar (m.u.v. een bezwaar hondenbelasting). Hierin staat of u uitstel van betaling krijgt. Later ontvangt u een brief met de uitspraak op uw bezwaar.

Voor een bezwaarschrift hondenbelasting krijgt u geen ontvangstbevestiging, omdat deze bezwaarschriften gemiddeld binnen 4-6 weken behandeld worden. In dit geval zou het versturen van een ontvangstbevestiging de behandeltermijn slechts vertragen.
Als u binnen enkele weken na het indienen van uw bezwaar (uitgezonderd bezwaarschriften hondenbelasting) geen ontvangstbevestiging heeft gekregen, neemt u dan contact op met Belastingen om na te vragen of uw bezwaar is ontvangen.

Behandeltermijn
De gemeente Rotterdam streeft ernaar binnen de wettelijke termijn bezwaren tegen belastingaanslagen te behandelen en een uitspraak te doen. De wettelijke termijn is afhankelijk van wanneer u bezwaar heeft gemaakt:

 • Bezwaar in de periode 1 januari t/m 19 november van een kalenderjaar: Er wordt binnen dat kalenderjaar uitspraak gedaan op uw bezwaarschrift.
 • Bezwaar in de periode 20 november t/m 31 december van een kalenderjaar: Er wordt binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaar uitspraak gedaan.

De gemeente Rotterdam is wettelijk verplicht zich aan bovengenoemde termijnen te houden om een uitspraak te doen op uw bezwaar. Als u niet op tijd een uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen, kunt u aanspraak maken op een dwangsom. Stuur hiervoor een ingebrekestelling naar Belastingen.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen, neem contact op.
veelgestelde vragen
Krijg ik uitstel van betaling bij het indienen van een bezwaar tegen een belastingaanslag?

Voor een aantal aanslagen kunt u onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling krijgen als u bezwaar maakt. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling. Om dit te krijgen, moet u in uw bezwaar duidelijk aangeven tegen welk gedeelte van het aanslagbedrag u bezwaar maakt. U moet ook in uw brief uitstel van betaling vragen voor dat bedrag.

Invorderingsrente
Als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u het hele aanslagbedrag en invorderingsrente over het nog openstaande bedrag vanaf de uiterste betaaldatum betalen. Om later geen invorderingsrente te moeten betalen, kunt er ook voor kiezen om toch het hele aanslagbedrag voor de betaaldatum op de aanslag te betalen en niet te wachten tot u de uitspraak op uw bezwaar ontvangt.

Als uw bezwaar wordt toegewezen, krijgt u het eventueel ten onrechte betaalde bedrag en invorderingsrente over dat bedrag terug.

Geen uitstel van betaling
Voor bedragen tot en met € 50,- krijgt u nooit uitstel van betaling.
U krijgt geen uitstel van betaling bij bezwaar tegen de aanslag: 

 • Bedrijfsreinigingsrecht
 • Leges Omgevingsvergunning (WABO)
 • Logiesbelasting
 • Parkeerbelasting (Naheffingsaanslag Parkeerbelasting, Parkeerproducten)
 • Rechten voor markten en straathandel
Welke uitspraken zijn mogelijk op een bezwaar?

Als u bezwaar heeft gemaakt tegen een gemeentelijke belastingaanslag of beschikking, zijn verschillende uitspraken mogelijk. Of u de aanslag nog geheel of gedeeltelijk moet betalen, hangt af van welke uitspraak u krijgt op uw bezwaar en wat u tot dat moment al heeft betaald. Mogelijke uitspraken:

 • Bezwaar is toegewezen en aanslag wordt vernietigd
   Als u de aanslag al betaald heeft, krijgt u het bedrag terug. Wanneer u een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen dat uw bezwaar gegrond is verklaard, wordt het bedrag binnen drie tot vijf weken op uw rekening gestort.
   Als u nog kosten heeft openstaan of uw aanslagen zijn nog niet (helemaal) betaald (bijvoorbeeld als u betaalt via automatische afschrijving), mag het bedrag dat u tegoed heeft, hiermee verrekend worden. U krijgt hierover dan een brief.
 • Aanslag wordt verminderd
   Als u de aanslag al volledig betaald heeft, krijgt u het bedrag waarmee de aanslag verminderd wordt terug of het wordt verrekend zoals hierboven is vermeld. Als er een machtiging voor automatische incasso is afgegeven, zal de incasso worden gestopt als er geen belastingbedrag meer verschuldigd is. Wanneer er nog wel een bedrag op de vordering openstaat, loopt de automatische incasso door tot het resterende bedrag is geïncasseerd.
   Als u uitstel van betaling heeft gekregen, vervalt het uitstel nadat u uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen. Als u dan nog niet alles heeft betaald, moet u het openstaande bedrag in één keer binnen 10 dagen betalen. U ontvangt geen nieuwe acceptgiro, maar u kunt hiervoor de acceptgiro bij de aanslag gebruiken.
 • Bezwaar is afgewezen
   Als u gebruik maakt van automatische afschrijving en u heeft voor het (gehele) bedrag uitstel van betaling gekregen, worden de al verstreken termijnbedragen bij de eerstvolgende termijn in één keer van uw rekening afgeschreven. Als alle tien termijnen al zijn verstreken, moet u het hele nog openstaande bedrag in één keer binnen 10 dagen betalen.
   Als u niet betaalt via automatische incasso en uitstel van betaling heeft gekregen, vervalt het uitstel nadat u uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen. U moet het bedrag dan in één keer binnen 10 dagen betalen. U ontvangt geen nieuwe acceptgiro, maar u kunt hiervoor de acceptgiro bij de aanslag gebruiken.

 Meer informatie vindt u op de pagina betalen.

Hoe kan ik in bezwaar tegen bijkomende kosten, zoals aanmaningskosten of dwangbevelkosten?

U gaat tegen deze invorderingskosten apart in bezwaar, naast uw bezwaar tegen de aanslag.

Meer informatie vindt u op de pagina niet eens met aanmaning.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken