bezwaar tegen belastingaanslag

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen. U doet dit bij Belastingen gemeente Rotterdam.

Bezwaar indienen

Bovenaan de brief staat of de rekening een aanslag of factuur is. Bezwaar maken kan alleen tegen een aanslag en dus niet als u het niet eens bent met een factuur.

Online
Via de knop hierboven maakt u met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven) bezwaar tegen:

 • afvalstoffenheffing
 • onroerendezaakbelasting
 • rioolheffing
 • WOZ-beschikking
 • naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete)

Voor de hondenbelasting vult u online de teruggave hondenbelasting in voor bezwaar of teruggave.

Post 
U kunt tegen alle soorten aanslagen bezwaar maken door het op te sturen naar het postbusnummer van Belastingen.
Let op: u kunt tegen de volgende heffingen alléén per post en dus niet online bezwaar maken:

 • bedrijfsreinigingsrecht: maakt u bezwaar omdat u een contract heeft met een erkende particuliere afvalinzamelaar? Dan stuurt u een kopie van het contract en een recent betalingsbewijs met uw bezwaarschrift mee. 
 • belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten (RWBB)
 • logiesbelasting
 • precariobelasting, u kunt hiervoor het bezwaarformulier invullen en uitprinten.
  Alléén ondertekende bezwaarschriften worden behandeld.
 • reclamebelasting, u kunt hiervoor het bezwaarformulier invullen en uitprinten.
  Alléén ondertekende bezwaarschriften worden behandeld.

Langskomen
U kunt een afspraak maken om langs te komen bij Belastingen voor vragen over een bezwaar.
Let op: u kunt niet aan de balie een bezwaar schrijven en indienen. U krijgt aan de balie een formulier, deze moet u zelf in de stadswinkel invullen en inleveren met bewijsstukken. 

U kunt aan de balie niet voor verjaarde jaren bezwaar indienen, dit kunt u alleen per post doen.

meer informatie
voor wie

 • Burgers
 • Bedrijven
 • Als u voor een ander bezwaar maakt, dan stuurt u een brief mee, ondertekend door die persoon. Hierin moet staan dat u voor die persoon bezwaar maakt.

gevraagde gegevens

U schrijft zelf een brief waarin u bezwaar maakt. In uw brief moet in ieder geval staan:

 • uw naam en adres
 • uw burgerservicenummer of klantnummer
 • het vorderingsnummer
 • de datum waarop u het bezwaarschrift indient
 • uw handtekening
 • de reden van uw bezwaar, bijvoorbeeld:

- u bent het niet eens met de WOZ-waarde
- u bent geen gebruiker
- u bent geen eigenaar op 1 januari
- uw bedrijf is verkocht, overgedragen, opgeheven of de tenaamstelling of rechtsvorm is veranderd. Stuur in dit geval een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel mee.

procedures

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, gerekend vanaf de datum van de aanslag, zijn ingediend.

Let op:
 is de bezwaartermijn van zes weken voorbij, dan kunt u online geen bezwaar maken. U kunt dat dan alléén nog per post doen. In uw bezwaarschrift moet u aangeven met bewijsstukken wat de reden is dat u niet binnen de termijn bezwaar kon maken.

Ontvangstbevestiging
U krijgt binnen een paar weken een ontvangstbevestiging per post, bij een online aanvraag via e-mail. U krijgt dit niet voor een bezwaar tegen hondenbelasting. Hierin staat of u uitstel van betaling krijgt. Later krijgt u een brief met de uitspraak op uw bezwaar. Heeft u geen ontvangstbevestiging gekregen, neemt u dan contact op om na te vragen of uw bezwaar is binnengekomen.

Voor een bezwaarschrift hondenbelasting krijgt u geen ontvangstbevestiging, omdat deze bezwaarschriften meestal binnen 4-6 weken worden afgehandeld. Het opsturen van een ontvangstbevestiging zou de behandeltermijn vertragen.

Behandeltermijn
De gemeente probeert binnen de wettelijke termijn bezwaren te behandelen en een uitspraak te doen. De wettelijke termijn hangt af van wanneer u bezwaar heeft gemaakt. De gemeente is volgens de wet verplicht zich aan de termijnen te houden om een uitspraak te doen op uw bezwaar. Als u niet op tijd een uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen, kunt u een dwangsom aanvragen. Stuur hiervoor een ingebrekestelling naar Belastingen.

doorlooptijd
- Bezwaar in de periode 1 januari t/m 19 november van een kalenderjaar: uitspraak binnen dat kalenderjaar.

- Bezwaar in de periode 20 november t/m 31 december van een kalenderjaar: uitspraak binnen 6 weken nadat uw bezwaar is binnengekomen.

voor meer informatie wenden tot
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.
veelgestelde vragen
Heeft bezwaar maken via een bureau of makelaar (no cure no pay) zin?

De afgelopen jaren zijn er steeds meer landelijke bureaus en makelaars actief die aangeven gratis (no cure no pay) voor u bezwaar te maken. Hoe werkt dit nu eigenlijk?

Kostenvergoeding
Het is belangrijk te weten dat als het bezwaar (gedeeltelijk) is toegekend en de WOZ-waarde gewijzigd is, deze bureaus en makelaars een vergoeding krijgen van de gemeente. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 700,-. Van dit bedrag ziet u verder niets. In dat geval zult u alleen merken dat uw WOZ-waarde verminderd wordt en dat uw OZB-aanslag met een klein bedrag verlaagd wordt. Dit terwijl de kosten voor de gemeente hoog zijn en dus indirect ook voor de inwoners van Rotterdam.

Als bijvoorbeeld in een bezwaarprocedure in 2017 de waarde van een woning met € 10.000,- wordt verlaagd, levert dit voor u een vermindering van de aanslag gemeentelijke belastingen op van € 11,00.
Het bureau of makelaar kan voor zijn werkzaamheden een bedrag van ruim € 700,- van de gemeente uitgekeerd krijgen.

Bezwaar maken
De gemeente wil net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat er toch een fout is gemaakt, dan wordt deze zonder meer aangepast. Over het algemeen gebeurt dat naar aanleiding van een bezwaar. Een bezwaar indienen kunt u makkelijk zelf. Als u dit online doet via Mijn Loket, betaalt u zelfs geen portokosten.

Krijg ik uitstel van betaling bij het indienen van een bezwaar tegen een belastingaanslag?

Voor een aantal aanslagen krijgt u sommige gevallen uitstel van betaling als u bezwaar maakt. U krijgt niet automatisch uitstel van betaling. Om dit te krijgen, moet u in uw bezwaar duidelijk aangeven tegen welk gedeelte van het aanslagbedrag u bezwaar maakt. U moet ook uitstel van betaling vragen voor dat bedrag.

Invorderingsrente
Als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u het hele bedrag en de invorderingsrente hierover (vanaf de uiterste betaaldatum) betalen. Wilt u later geen invorderingsrente betalen? Dan kunt u ook toch het hele bedrag voor de uiterste betaaldatum betalen. U hoeft dan niet te wachten tot u de uitspraak op uw bezwaar krijgt.

Als uw bezwaar wordt toegewezen, krijgt u het eventueel teveel betaalde bedrag en invorderingsrente over dat bedrag terug.

Geen uitstel van betaling
Voor bedragen tot en met € 50,- krijgt u nooit uitstel van betaling.
U krijgt geen uitstel van betaling bij bezwaar tegen de aanslag: 

 • Bedrijfsreinigingsrecht
 • Leges Omgevingsvergunning (WABO)
 • Logiesbelasting
 • Parkeerbelasting (Naheffingsaanslag parkeerbelasting, parkeerproducten)
 • Rechten voor markten en straathandel
Welke uitspraken op een bezwaar zijn er?

Er zijn verschillende uitspraken mogelijk. Of u de aanslag nog moet betalen, hangt af van de uitspraak en wat u tot dat moment al heeft betaald. Mogelijke uitspraken:

 • Bezwaar is toegewezen en aanslag wordt vernietigd
  U krijgt een schriftelijke bevestiging dat uw bezwaar is toegewezen. Als u de aanslag al betaald heeft, krijgt u het bedrag terug. Het bedrag wordt binnen drie tot vijf weken op uw rekening gestort.

  Heeft u nog kosten openstaan of zijn uw aanslagen nog niet (helemaal) betaald, bijvoorbeeld als u betaalt via automatische afschrijving? Dan mag het bedrag dat u terugkrijgt hiermee worden verrekend. U krijgt hierover dan een brief.
 • Aanslag wordt verminderd
  Als u de aanslag al betaald heeft, krijgt u het bedrag waarmee de aanslag verminderd wordt terug. Het bedrag wordt binnen drie tot vijf weken op uw rekening gestort.

  Heeft u nog kosten openstaan of zijn uw aanslagen nog niet (helemaal) betaald, bijvoorbeeld als u betaalt via automatische afschrijving? Dan mag het bedrag dat u terugkrijgt hiermee worden verrekend. U krijgt hierover dan een brief.

  Als er een machtiging voor automatische incasso loopt, dan zal de incasso worden gestopt als er geen belastingbedrag meer hoeft te worden betaald. Wanneer er nog wel een bedrag openstaat, loopt de automatische incasso door tot het overgebleven bedrag is afgeschreven.

  Als u uitstel van betaling heeft gekregen, stopt het uitstel nadat u uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen. Als u dan nog niet alles heeft betaald, moet u het openstaande bedrag in één keer binnen 10 dagen betalen. U krijgt geen nieuwe acceptgiro, maar u kunt hiervoor de acceptgiro bij de aanslag gebruiken.
 • Bezwaar is afgewezen
  Maakt u gebruik van automatische afschrijving en heeft u voor het (hele) bedrag uitstel van betaling gekregen? Dan worden de al verstreken termijnbedragen bij de eerstvolgende termijn in één keer van uw rekening afgeschreven.

  Als alle tien termijnen al voorbij zijn, dan moet u het hele, nog openstaande bedrag in één keer binnen 10 dagen betalen.

  Betaalt u niet via automatische incasso en heeft u uitstel van betaling gekregen? Dan stopt het uitstel nadat u uitspraak op uw bezwaar heeft gekregen. U moet het bedrag dan in één keer binnen 10 dagen betalen. U krijgt geen nieuwe acceptgiro, maar u kunt hiervoor de acceptgiro bij de aanslag gebruiken.

 Meer informatie vindt u op de pagina betalen.

Hoe kan ik in bezwaar tegen extra kosten die erbij komen, zoals aanmaningskosten of dwangbevelkosten?

U maakt tegen deze invorderingskosten apart bezwaar, naast uw bezwaar tegen de aanslag.

Meer informatie vindt u onder niet eens met aanmaning.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken