bezwaar tegen besluit van de gemeente

Als de gemeente Rotterdam een besluit neemt waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen een afwijzing van een aanvraag bijstandsuitkering of een ander besluit van het college of gemeenteraad.

bezwaar indienen

Online
U maakt bezwaar via de knop hierboven met uw DigiD (voor burgers) of
eHerkenning (voor bedrijven). De Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) behandelt deze bezwaren. Het secretariaat van de ABC valt onder de afdeling Juridische diensten (Jd). Bij Jd worden alle bezwaarschriften centraal door de ABC of ambtelijk afgehandeld.

Post
U moet per post, dus niet per e-mail, bezwaar maken bij de afdeling van de gemeente die het besluit heeft genomen. U richt uw bezwaarschrift tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad, Burgemeester, gebiedscommissie of de leerplichtambtenaar aan:

de afdeling die het besluit heeft genomen
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie 010 - 2676300

Voorlopige voorziening
Heeft uw bezwaar een spoedeisend karakter, dan kunt u bij de rechter een 'voorlopige voorziening' aanvragen. Dit betekent dat u aan de rechter om een speciale regeling vraagt, terwijl de procedure van het bezwaarschrift nog loopt. Meer informatie vindt u op de pagina voorlopige voorziening.
Let op: voor een voorlopige voorziening moet u wel betalen.

meer informatie
voor wie

  • Iedereen die het niet eens is met een besluit.
  • U kunt iemand machtigen om voor u bezwaar te maken. Met het bezwaarschrift stuurt u een machtiging mee.

gevraagde gegevens
In uw bezwaarschrift schrijft u in ieder geval:
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer, zodat contact met u opgenomen kan worden om te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de redenen waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen, anders is het niet geldig
  • als het bezwaarschrift in een andere taal is geschreven, kan worden gevraagd of u voor een goede Nederlandse vertaling zorgt
  • als het kan, stuur een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt mee
procedures

U moet ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift binnen zes weken, nadat het besluit is gepost, bij de gemeente is. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, wordt het inhoudelijk niet in behandeling genomen. Soms is de termijn voor bezwaar maken korter dan zes weken.
De afdeling die het besluit genomen heeft, moet bij het besluit melden hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken. Ontbreekt die informatie, dan kunt u dit snel navragen bij die afdeling.

In veel gevallen belt een medewerker van de gemeente u op om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is. 

Bezwaarschrift niet compleet 
Het kan dat het u niet lukt op tijd (dus binnen zes weken) alle voorwaarden te halen.
U heeft bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar. U moet dan toch een onvolledig bezwaarschrift indienen. Want heeft u uw bezwaarschrift niet binnen zes weken ingediend, dan kunt u geen bezwaar meer maken.

In het niet complete bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam en adres, de datum en het besluit waartegen u bezwaar maakt staan. Als niet alle gegevens in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat uw bezwaarschrift inhoudelijk niet wordt behandeld.

Weet u niet precies de datum wanneer een besluit is genomen waarvan u de nadelen merkt, dien dan het bezwaarschrift snel in.

Bezwaarschrift intrekken, aanpassen of aanvullen
Wilt u uw bezwaarschrift intrekken, of gegevens aanpassen of aanvullen? Dit kan per post bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Algemene Wet Bestuursrecht
De regels voor bezwaar tegen een besluit van een afdeling van de gemeente staan in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Deze regels gelden voor de grote meerderheid van de besluiten van de overheid. Voor sommige besluiten kunnen andere regels gelden. Lees daarom altijd goed wat in het besluit zelf staat over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

doorlooptijd
- Behandeling door de ABC: maximaal 18 weken.
- Behandeling bij ambtelijk horen: maximaal 12 weken.

Deze termijnen zijn gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift voorbij was.

voor meer informatie wenden tot
Juridische diensten (niet bij de leden van de Algemene Bezwaarschriftencommissie)
Telefoon: 010-2676200
E-mail: juridischedienstenrso@rotterdam.nl

Voor rechtshulp bij juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.
veelgestelde vragen
Kan ik mijn bezwaar ook telefonisch of per e-mail indienen?

Nee, dat kan niet.

Krijg ik een ontvangstbevestiging van het bezwaar dat ik heb ingediend?

Iedereen die bezwaar indient, krijgt een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat een kenmerk. Hieronder staat het bezwaarschrift geregistreerd bij de gemeente. Dit kenmerk is belangrijk tijdens de behandeling van het bezwaarschrift.

Als ik bezwaar heb ingediend, schort dat dan de beslissing op?

Nee, het schort de werking niet op. Het besluit is dus nog steeds geldig.

Ik wil bezwaar maken, maar ik wil eerst nog een paar dingen uitzoeken. Kom ik in de problemen met de bezwaartermijn?

Om toch op tijd bezwaar te maken, kunt u een pro forma bezwaar indienen.
Bij een pro forma bezwaarschrift maakt u in ieder geval bezwaar tegen het besluit. U kunt dan later uw redenen voor het bezwaar nasturen. Voor het nasturen van uw redenen geeft de gemeente een termijn op.

Ik ben op vakantie geweest. Nu lees ik dat ik binnen 6 weken na dagtekening van het besluit bezwaar moet maken. Ben ik nu te laat?

Ja, dan bent u te laat. Het bezwaarschrift moest binnen zes weken na dagtekening van het besluit zijn gepost.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken