bezwaar maken

Indien de gemeente Rotterdam aan u een belastingaanslag of parkeerboete oplegt of een besluit neemt waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken.


In Rotterdam zijn er twee mogelijkheden om bij de gemeente bezwaar te maken. Dit kan digitaal via Mijn Loket of schriftelijk:

 1. Met betrekking tot gemeentelijke belastingen (o.a. parkeerbelasting, afvalstoffenheffing en hondenbelasting): Meer informatie vindt u op de pagina bezwaar tegen belastingaanslag

 2. Bezwaren tegen besluiten van de gemeente (bijvoorbeeld: besluiten van het college/gemeenteraad of besluiten rondom werk en inkomen) kunnen digitaal ingediend worden via Mijn Loket. De Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) behandelt deze bezwaren.
  Het secretariaat van de ABC valt onder de afdeling Juridische diensten (Jd). Bij Jd worden alle bezwaarschriften centraal door de ABC of ambtelijk afgehandeld, met uitzondering van bezwaarschriften tegen een belastingaanslag of de heffing van leges.

Deze pagina is succesvol verzonden

meer informatie
aanvragen

Digitaal
U kunt digitaal bezwaar maken via het digitale formulier.

Post
U moet schriftelijk, dus niet per e-mail, bezwaar maken bij het bestuur dat de beslissing heeft genomen of had moeten nemen. Zo'n schriftelijk stuk heet bezwaarschrift.

Overweegt u bezwaar te maken tegen een besluit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning of met betrekking tot parkeervergunningen, dan kunt u eerst contact opnemen met de Juridifoon van de gemeente Rotterdam. Telefoonnummer 010-2675777. Een medewerker van de gemeente Rotterdam beantwoordt uw vragen en bespreekt samen met u wat u het beste kunt doen. Ook krijgt u informatie over de bezwaarprocedure zelf. U kunt bellen van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt uw bezwaarschrift tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad, Burgemeester, gebiedscommissie of de leerplichtambtenaar richten aan:

het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie 010 - 2676300

U kunt uw bezwaarschrift tegen een belastingaanslag van Belastingen Rotterdam sturen naar Postbus 924, 3000 AX Rotterdam.

Voorlopige voorziening
Wilt u een voorlopige voorziening, kijk dan de website www.rechtspraak.nl op de pagina van de voorlopige voorziening over bezwaar maken.

gevraagde gegevens
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:
 • uw naam en adres,
 • uw telefoonnummer, zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is,
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft,
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U moet zo mogelijk een kopie van de beslissing bijvoegen,
 • de redenen waarom u bezwaar maakt,
 • uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen; als het bezwaarschrift in een andere taal is geschreven, moet u, als dat wordt gevraagd, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen
 • stuur zo mogelijk een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt mee.
procedures

U moet ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van de beslissing bij het bestuursorgaan is. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, wordt het niet meer in behandeling genomen. In enkele gevallen is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift korter dan zes weken.
Het bestuursorgaan moet bij de beslissing te vermelden hoeveel tijd u hebt om bezwaar te maken. Ontbreekt die informatie, dan is het verstandig dit snel na te vragen bij het bestuursorgaan.

Hebt u bezwaar omdat het bestuursorgaan de gevraagde beslissing niet op tijd neemt, dan geldt geen bezwaartermijn. U mag uw bezwaarschrift in dat geval niet onredelijk laat indienen. U mag bijvoorbeeld niet een jaar wachten voor u bezwaar maakt. Dat is onredelijk laat.

In veel gevallen neemt een medewerker van de gemeente Rotterdam binnen 10 dagen na ontvangst van uw bezwaarschrift telefonisch contact met u op om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift voor u en de gemeente is. 

Onvolledig bezwaarschrift
Het is mogelijk dat het u niet lukt op tijd (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. U hebt bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar. U moet dan toch maar een onvolledig bezwaarschrift indienen. Want is uw bezwaarschrift niet binnen zes weken bij het bestuursorgaan, dan is uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij.

In het onvolledige bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam en adres, de datum en de beslissing waartegen u bezwaar maakt staan. Als niet alle gegevens (bijvoorbeeld de redenen waarom u bezwaar maakt) in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd dan kan het bestuursorgaan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen.

Weet u niet precies wanneer een beslissing is genomen waarvan u nadelige gevolgen ondervindt, dien dan het bezwaarschrift zo spoedig mogelijk in.

Voorlopige voorziening
Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Het kan zijn dat deze beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. Dit betekent dat een speciale regeling kan worden getroffen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Zoals bovenaan deze pagina beschreven zijn er kosten verbonden aan de voorlopige voorziening.

wetten en regels
Algemene Wet Bestuursrecht
De regels voor bezwaar tegen een beslissing van een bestuursorgaan staan in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Deze regels gelden voor de grote meerderheid van de beslissingen van de overheid. Voor sommige beslissingen kunnen afwijkende regels gelden. Lees daarom altijd goed wat in de beslissing zelf staat vermeld over bezwaarmogelijkheden.
voor meer informatie wenden tot
Voor vragen over de behandeling van bezwaarschriften tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad, Burgemeester of de leerplichtambtenaar kunt u contact opnemen met Juridische Diensten (en niet bij de leden van de Algemene Bezwaarschriftencommissie). Het algemene telefoonnummer van Juridische Diensten is 010-2676200, of e-mail juridischedienstenrso@rotterdam.nl

Voor vragen over de behandeling van bezwaarschriften tegen een belastingaanslag van Belastingen Rotterdam kunt u voor informatie bellen naar het servicenummer van de gemeente Rotterdam 14 010.
veelgestelde vragen
Binnen welke termijn kan ik de uitspraak op mijn bezwaar verwachten?

Wanneer uw bezwaarschrift door een bezwaarschriftencommissie wordt afgehandeld, bedraagt de maximale behandeltermijn 18 weken (gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken).

Bij ambtelijk horen is de maximale behandeltermijn 12 weken (gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken). Belastingen Rotterdam hanteert andere termijnen.

Als ik bezwaar heb ingediend schort dat dan de beslissing op?

Bezwaar schorst niet de werking van het besluit waar u het niet mee eens bent. Dat betekent dat dat besluit wel in werking treedt en geldig is.

Om te voorkomen dat er door dat geldige besluit een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat verzoek wordt dan ook bij de sector bestuursrecht behandeld en wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een verzoekschrift gericht aan de voorzieningenrechter.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet schriftelijk worden ingediend en moet de naam en adres vermelden van de verzoeker. Bij het verzoekschrift moet een afschrift van het besluit, waarmee u het niet eens bent, worden overgelegd. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ik ben op vakantie geweest. Nu lees ik dat ik binnen 6 weken na dagtekening van het besluit bezwaar moet maken. Ben ik nu te laat?

Ja. Het bezwaarschrift dient ter post te zijn bezorgd binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. Overschrijding van de termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Ik wil bezwaar maken, maar wil ik eerst nog het een en ander uitzoeken. Kom ik dan niet in de problemen met het bezwaartermijn?

Om de bezwaartermijn veilig te stellen, kunt u een pro forma bezwaar indienen.
Een pro forma bezwaarschrift is een bezwaarschrift waarin wordt aangegeven dat u bezwaar maakt en dat u een nadere motivering zal nasturen. Voor het nasturen van een motivering zal door de gemeente dan een termijn worden gesteld.

Kan iemand namens mij bezwaar indienen?

U kunt iemand machtigen om namens u bezwaar in te dienen. Bij het bezwaarschrift dient dan een machtiging gevoegd te worden. 

Hoe wordt mijn bezwaarschrift afgehandeld?

De gemeente Rotterdam kent tegenwoordig verschillende manieren om een conflict op te lossen.

Advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC)
De behandeling van alle bezwaarschriften is in Rotterdam de taak van de ABC, behalve bezwaarschriften tegen besluiten van Belastingen Rotterdam. Juridische diensten voert het secretariaat van de ABC. De commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan dat het in bezwaar omstreden besluit heeft genomen.

Ambtelijk horen
Minder complexe zaken worden tegenwoordig niet meer door de commissie gehoord, maar door een medewerker van Juridische diensten. Dat is de procedure ambtelijk horen.

Oplossingsgericht werken
Deze ‘andere aanpak’ is een minder juridische behandeling van bezwaarschriften. Binnen 10 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift wordt in veel gevallen telefonisch contact met u opgenomen om samen met u de beste aanpak van uw bezwaarschrift te bespreken.

Mediation

Met mediation zoeken beide partijen onder begeleiding van een neutrale derde, de mediator, samen naar een oplossing voor hun geschil. Zij bespreken opties die aan de wederzijdse belangen tegemoet komen en die de sleutel vormen voor een duurzame oplossing.

Krijg ik een ontvangstbevestiging van mijn ingediende bezwaar?

Iedereen die bezwaar indient krijgt daarvan een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat een kenmerk waaronder het bezwaarschrift staat geregistreerd bij de gemeente. Dit kenmerk is belangrijk gedurende de verdere behandeling van het bezwaarschrift.

 

Kan ik mijn bezwaar ook telefonisch of per e-mail indienen?

Een telefonisch of per e-mail ingediend bezwaar wordt niet in behandeling genomen, omdat de ondertekening ontbreekt.
U kunt uw bezwaarschrift wel digitaal indienen:

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken