bezwaar gemeente besluit

Als de gemeente Rotterdam een besluit neemt waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen een afwijzing van een aanvraag bijstandsuitkering of een ander besluit van het college of gemeenteraad.

bezwaar indienen

Digitaal
U kunt bezwaar maken via de knop. De Algemene Bezwaarschriftencommissie (ABC) behandelt deze bezwaren. Het secretariaat van de ABC valt onder de afdeling Juridische diensten (Jd). Bij Jd worden alle bezwaarschriften centraal door de ABC of ambtelijk afgehandeld.

Post
U moet schriftelijk, dus niet per e-mail, bezwaar maken bij de afdeling van de gemeente die het besluit heeft genomen. U richt uw bezwaarschrift tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad, Burgemeester, gebiedscommissie of de leerplichtambtenaar aan:

de afdeling die het besluit heeft genomen
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie 010 - 2676300

Voorlopige voorziening
Heeft u uw bezwaar een spoedeisend karakter, dan kunt u de rechter vragen om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Dit betekent dat u aan de rechter om een speciale regeling vraagt, terwijl de procedure van het bezwaarschrift nog loopt. Meer informatie vindt u op de pagina voorlopige voorziening. Let op: aan deze procedure zijn wel kosten verbonden.

meer informatie
voor wie

Iedereen die het niet eens is met een besluit.

U kunt iemand machtigen om namens u bezwaar in te dienen. Bij het bezwaarschrift moet u een machtiging bijvoegen.

gevraagde gegevens
In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer, zodat contact met u opgenomen kan worden om te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de redenen waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening. U moet het bezwaarschrift ondertekenen, anders is het niet geldig
  • als het bezwaarschrift in een andere taal is geschreven, moet u op verzoek voor een goede Nederlandse vertaling zorgen
  • stuur zo mogelijk een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt mee
procedures

U moet ervoor zorgen dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na verzending van het besluit bij de gemeente is. Als uw bezwaarschrift te laat binnen komt, wordt het inhoudelijk niet in behandeling genomen. Soms is de termijn voor het indienen korter dan zes weken.
De afdeling die het besluit genomen heeft, moet bij het besluit vermelden hoeveel tijd u hebt om bezwaar te maken. Ontbreekt die informatie, dan is het verstandig dit snel na te vragen bij die afdeling.

In veel gevallen neemt een medewerker van de gemeente telefonisch contact met u op om samen te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is. 

Onvolledig bezwaarschrift
Het is mogelijk dat het u niet lukt op tijd (dus binnen zes weken) aan alle vereisten te voldoen. U hebt bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling is niet op tijd klaar. U moet dan toch een onvolledig bezwaarschrift indienen. Want heeft u uw bezwaarschrift niet binnen zes weken ingediend, dan is uw mogelijkheid om bezwaar te maken voorbij.

In het onvolledige bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam en adres, de datum en het besluit waartegen u bezwaar maakt staan. Als niet alle gegevens in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd dan kan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard worden. Dit betekent dat uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling wordt genomen.

Weet u niet precies wanneer een besluit is genomen waarvan u nadelige gevolgen ondervindt, dien dan het bezwaarschrift zo spoedig mogelijk in.

Bezwaarschrift intrekken, wijzigen of aanvullen
Wilt u uw bezwaarschrift intrekken, of gegevens wijzigen of aanvullen dan kan dit schriftelijk bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA Rotterdam.

Algemene Wet Bestuursrecht
De regels voor bezwaar tegen een besluit van een afdeling van de gemeente staan in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Deze regels gelden voor de grote meerderheid van de besluiten van de overheid. Voor sommige besluiten kunnen afwijkende regels gelden. Lees daarom altijd goed wat in de besluit zelf staat vermeld over bezwaarmogelijkheden.

voor meer informatie wenden tot
Voor vragen over de behandeling van bezwaarschriften tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad, Burgemeester, gebiedscommissie of de leerplichtambtenaar kunt u contact opnemen met Juridische diensten (en niet bij de leden van de Algemene Bezwaarschriftencommissie). Het algemene telefoonnummer van Juridische diensten is 010-2676200 of e-mail juridischedienstenrso@rotterdam.nl

Voor rechtshulp bij juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.
veelgestelde vragen
Kan ik mijn bezwaar ook telefonisch of per e-mail indienen?

Nee, dat is niet toegestaan.

Binnen welke termijn kan ik de uitspraak op mijn bezwaar verwachten?

Wanneer uw bezwaarschrift door de Algemene Bezwaarschriftencommissie wordt afgehandeld, bedraagt de maximale behandeltermijn 18 weken (gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken).

Bij ambtelijk horen is de maximale behandeltermijn 12 weken (gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken).

Krijg ik een ontvangstbevestiging van mijn ingediende bezwaar?

Iedereen die bezwaar indient krijgt een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat een kenmerk waaronder het bezwaarschrift staat geregistreerd bij de gemeente. Dit kenmerk is belangrijk gedurende de verdere behandeling van het bezwaarschrift.

 

Als ik bezwaar heb ingediend schort dat dan de beslissing op?

Nee, het schort de werking niet op. Het besluit is dus nog steeds geldig.

Ik wil bezwaar maken, maar wil ik eerst nog het een en ander uitzoeken. Kom ik dan niet in de problemen met het bezwaartermijn?

Om toch op tijd bezwaar te maken, kunt u een pro forma bezwaar indienen.
Bij een pro forma bezwaarschrift maakt u in ieder geval bezwaar tegen het besluit. U kunt dan later een nadere motivering nasturen. Voor het nasturen van een motivering stelt de gemeente een termijn.

Ik ben op vakantie geweest. Nu lees ik dat ik binnen 6 weken na dagtekening van het besluit bezwaar moet maken. Ben ik nu te laat?

Ja, dan bent u te laat. Het bezwaarschrift dient per post te zijn bezorgd binnen zes weken na dagtekening van het besluit.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken