milieuzone

 

In een milieuzone zijn alleen auto’s welkom die aan bepaalde uitstoot eisen voldoen.

Oudere auto’s stoten over het algemeen meer luchtverontreinigende stoffen uit en worden in een milieuzone daarom geweerd. De huidige milieuzone is niet voldoende om de luchtkwaliteit naar een niveau te krijgen dat goed genoeg is voor onze stad. Deze zone wordt daarom uitgebreid.

Uitbreiding
Per 1 januari 2016 breiden we de milieuzone uit. Niet alleen geografisch, maar ook wat betreft de voertuigeisen die we stellen.

De milieuzone kent de volgende uitgangspunten:

 • De milieuzone wordt ingesteld in het gebied ten noorden van de Maas (binnen de ring, inclusief de stedelijke oeververbindingen).
 • Toegangseis voor diesel vrachtauto’s is Euro-IV.
 • Toegangseis voor diesel bestel- en personenauto’s is Euro3 (DET 2001). Deze eis wordt per 1 januari 2018 aangescherpt tot Euro4 (DET 2005).
 • Toegangseis voor benzine bestel- en personenauto’s is Euro1 (DET 1992).


*DET = Datum Eerste Toelating. Zie de uitleg onder aan deze pagina

Klik op de kaart voor een volledige weergave

De milieuzone is in principe een tijdelijke maatregel; wanneer de concentraties voldoende zijn afgenomen kan de milieuzone worden ingetrokken. Het maximale effect zal worden bereikt binnen de milieuzone zelf; ook buiten dit gebied zal echter sprake zijn van een positief effect. Dit laatste omdat ook Rotterdammers van buiten de zone eerder zullen overgaan tot vervanging van een te vuile auto. Tevens zullen mensen van buiten Rotterdam die binnen de milieuzone moeten zijn, alleen met een voldoende schoon voertuig door de stad mogen rijden.

Effectieve maatregel
Ook zonder maatregelen luchtkwaliteit zal het wagenpark in de stad steeds schoner worden, als gevolg van de zogenaamde autonome verschoning. Instellen van een milieuzone zorgt voor een versnelling van deze autonome verschoning van het wagenpark.

Een milieuzone is een zeer effectieve maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is een brongerichte en generieke maatregel, die een positief effect heeft op de luchtkwaliteit - ook buiten de feitelijke zone. Daarnaast is het effect op de verlaging van de concentratie elementair koolstof (EC, roet) aanzienlijk; dit effect is relatief groter dan dat op de concentratie stikstofdioxide (NO2). Het effect op roet is van belang voor de gezondheid  en voor het leefklimaat in de stad.

Milieuzones lossen de knelpunten wat betreft NO2 niet op, maar leveren wel een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de concentratie NO2 en daarmee aan het verbeteren van de situatie bij knelpunten.

Economische effecten
De economische effecten van een milieuzone zijn te verdelen in korte en lange termijn, directe en indirecte effecten, waarbij kan worden gesteld dat de korte termijn directe effecten veelal negatief zijn. Ondernemers, maar mogelijk ook bewoners, moeten investeren in schoner vervoer. Daar hebben zij geen rekening mee gehouden of om gevraagd. Het verlengen van de Sloopregeling zal deze onverwachte investeringen grotendeels opvangen.

De gevolgen op de langere termijn zijn positiever. Verbetering van de luchtkwaliteit zal de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee de gezondheidsstituatie voor bewoners en bezoekers, en het imago van de stad positief beïnvloeden en daarmee de investeringsbereidheid van (vastgoed)investeerders, bezoekers en het bedrijfsleven vergroten.

Aantallen
Het aantal voertuigen dat binnen de milieuzone geregistreerd staat en niet voldoet aan de toegangseisen, is als volgt (indicatief).

 • personenauto’s (diesel)  circa 1.500 voertuigen  
 • personenauto’s (benzine) circa 400 voertuigen  
 • bestelauto’s (diesel)  circa 1.200 voertuigen  
 • bestelauto’s (benzine)  circa 100 voertuigen  
 • vrachtauto’s (diesel)  circa 25 voertuigen  


Van het totale wagenpark dat in Rotterdam geregistreerd staat betreft het de volgende %:

 • het betreft circa 1% van alle in Rotterdam geregistreerde personenauto’s;
 • het betreft circa 7% van alle in Rotterdam geregistreerde bestelauto’s;
 • het betreft minder dan 1% van alle in Rotterdam geregistreerde vrachtauto’s.


Om Rotterdamse eigenaren van te oude bestel- en personenauto’s te ondersteunen bij de aanschaf van een voertuig wat de zone wel in mag rijden, is de huidige Sloopregeling worden doorgezet. De Sloopregeling biedt compensatie van de extra kosten voor voertuigeigenaren.

Uitstoot, Euroklassen en Datum Eerste Toelating (DET)
Het is gebruikelijk automotoren in te delen naar de mate van uitstoot van schadelijke stoffen. Al een groot aantal jaren is daarvoor een indeling in Euroklassen gebruikelijk, die loopt van
Euro 1 tot Euro 6. Euro 6 betreft nu de schoonste motoren. Voor vrachtauto’s geldt een parallelle indeling van Euro-I tot en met Euro-VI.

Het is daarbij mogelijk om een koppeling te maken wanneer een bepaald type voertuig voor het eerst op de markt is gebracht, de Datum Eerste Toelating (DET). Voor vrachtauto’s staat de Euroklasse in het kentekenbewijs; voor bestel- en personenauto’s is dat de DET. Bij de feitelijke uitvoering in de praktijk (bijvoorbeeld voor verkeersborden en handhaving) kan geen gebruik worden gemaakt van Euroklasses voor bestel- en personenauto’s, aangezien deze niet worden geregistreerd door de RDW. Daarom wordt daar gebruik gemaakt van het criterium Datum Eerste Toelating (DET).

Globaal geldt voor personen- en bestelauto’s dat:

 • diesels Euro4 vergelijkbaar zijn met een DET van 2005
 • diesels Euro3 vergelijkbaar zijn met een DET van 2001
 • benzine Euro1 vergelijkbaar is met een DET van 1992

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken