feitenkaart aandachtsgroepen volkshuisvestingsbeleid

Rotterdam en Regio 2014

 

Belangrijkste gegevens uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2014

FEITENKAART AANDACHTSGROEPEN VOLKSHUISVESTINGSBELEID ROTTERDAM EN REGIO 2014 / P.A. de Graaf / 5005-b
In deze Feitenkaart wordt een kwantitatief en kwalitatief beeld geschetst van enkele aandachtsgroepen van het volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam (inclusief gebieden en buurten) en de voormalige stadsregio.

Allereerst zijn gegevens opgenomen over de omvang van de ‘primaire doelgroep’: huishoudens die op grond van hun inkomen in aanmerking kunnen komen voor Huurtoeslag.
Daarnaast zijn ook gegevens opgenomen over aantallen huishoudens met een inkomen onder de Nederland enige jaren geleden door de EU opgelegde staatssteunregelinggrens voor corporatiewoningen. Nieuwe verhuringen van corporatiewoningen op of onder de huurliberalisatiegrens zouden in principe moeten worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot maximaal deze ‘EU-grens’, die in euro’s van 2010 € 33.000 bedroeg, in euro’s van 2014 € 34.678, en momenteel (in 2017) € 36.165.
Voorts wordt in deze Feitenkaart stilgestaan bij de aantallen huurders die op grond van hun inkomen in 2014 in aanmerking zouden komen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen per 1 juli 2016 en per 1 juli 2017.
 
O&BI, januari 2017
 
Opdrachtgever:            Stadsontwikkeling, Ruimte en Wonen
Contactpersoon:           de heren J.S. Holwerda (Hans) en M.J. de Bruin (Marco)
 

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken