bestemmingsplannen

 

Een bestemmingsplan is een bestuurlijk vastgesteld document.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Het bepaalt wat iemand mag bouwen en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden.

Wilt u een bestemmingsplan inzien?
Nieuwe bestemmingsplannen (bestemmingsplannen in procedure) vindt u hier. En via deze link vindt u alle onherroepelijke bestemmingsplannen.

De start van een nieuw bestemmingsplan
Bij de start van een nieuw bestemmingsplan geeft het college van B en W aan voor welk gebied een nieuw plan gemaakt gaat worden. Het college geeft dan ook aan hoe belanghebbenden bij het maken van het plan worden betrokken. Of er bijvoorbeeld meer overleg nodig is, of dat er extra onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen van een plan.
Na instemming van het college met de startnotitie voor een bestemmingsplan, volgt een aankondiging in de krant en op internet. Het college geeft opdracht aan Stadsontwikkeling om een concept plan te maken, om verschillende onderzoeken te doen en om het noodzakelijk overleg te voeren.  

Het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan
Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met het gebied mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Met het ontwerp van een bestemmingsplan doet het college een voorstel voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Dat voorstel kan nog wel veranderen. Het stadsbestuur maakt het ontwerp bekend met een aankondiging in uw huis-aan-huisblad en op www.rotterdam.nl. U heeft dan  zes weken de tijd om te reageren met een eigen idee of zienswijze.
Het stadsbestuur zal de verschillende belangen af moeten wegen. In een reactie aan de gemeenteraad stelt het college van B en W voor om die ideeën en zienswijzen wel of juist niet over te nemen. De gemeenteraad besluit of de zienswijzen worden overgenomen en of het ontwerpbestemmingsplan eventueel gewijzigd wordt vastgesteld.

Een vastgesteld bestemmingsplan
Een vastgesteld bestemmingsplan is een bestemmingsplan waar de gemeenteraad groen licht voor heeft gegeven. Binnen twee weken nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, moet de gemeente dit besluit bekend maken. In bepaalde gevallen is de termijn voor bekendmaking langer: zes of zeven weken. Deze langere termijn geeft aan de provincie en het Rijk de tijd om te overwegen of zij een zogenaamde ‘aanwijzing’ willen geven. Geeft de provincie of het Rijk een dergelijke aanwijzing, dan treedt het deel van het bestemmingsplan waar de provincie of het Rijk het niet mee eens is, niet in werking. Dan blijft voor dat gebied het oude bestemmingsplan gelden. De vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad, wordt bekendgemaakt in uw huis-aan-huisblad en op www.rotterdam.nl.

Een onherroepelijk bestemmingsplan
Stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast, dan kan het plan op verschillende momenten onherroepelijk worden. Dat betekent dat u niets meer kunt doen om het plan te veranderen.

 • Vastgesteld bestemmingsplan en geen beroep
  Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep gaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Iemand heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan. Is niemand in beroep gegaan? Dan worden de regels in het bestemmingsplan meteen geldig en treedt het bestemmingsplan in werking.
 • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep, maar geen voorlopige voorziening
  Is in deze zes weken wel iemand in beroep gegaan, maar is geen voorlopige voorziening aangevraagd? Dan gelden na de zes weken de regels van het bestemmingsplan. Toch is het bestemmingsplan dan niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als rechter nog moet beslissen over het beroep. De rechter kan alsnog beslissen dat het bestemmingsplan niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan niet meer.
 • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep en een voorlopige voorziening
  Is er in de zes weken iemand in beroep gegaan? En heeft iemand ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan na zes weken nog niet geldig.
  De voorzitter moet dan eerst beslissen of hij een voorlopige voorziening geeft. Besluit de voorzitter deze te geven? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan voor zover het besluit van de voorzitter strekt, nog niet geldig. Dit duurt in ieder geval totdat de Afdeling bestuursrechtspraak over het beroep heeft beslist. Besluit de Voorzitter geen voorlopige voorziening te geven, dan worden de regels van het bestemmingsplan meteen geldig.
  Toch is het bestemmingsplan dan nog steeds niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak nog moet beslissen over het beroep. Wijst de afdeling het beroep af, dan wordt het bestemmingsplan geldig. Is deze het eens met het beroep, dan is het bestemmingsplan niet meer geldig.


Vragen?
Heeft u specifieke vragen waarop u hier geen antwoord vindt?
Wij zijn op meerdere manieren bereikbaar:

 • Per email: stadsontwikkeling@rotterdam.nl.
  Een email aan ons mag maximaal 20MB groot zijn, alle emails met grote bestanden kunnen aan ons verzonden worden via de bestandsuitwisselingsdienst. Wilt u hier gebruik van maken, neemt u dan contact met ons op.
 • Telefonisch: 14 010

Aanvullende informatie

Wilt u (ver)bouwen? Doet u dan de zelftoets!

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken