adviescommissie dierenwelzijn en stadsnatuur

 

De Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur is in januari 2009 geďnstalleerd.

ooievaars in kralingse bos

ooievaars in kralingse bos

De oorsprong van de adviescommissie ligt in de raadsmotie Recreologische Klankbordgroep, waarin de raad het college vroeg een gemeentelijke adviescommissie op te richten om te adviseren over het beleid op het gebied van natuur, ecologie, dierenwelzijn, natuurrecreatie en –educatie. Bij de instelling van de Adviescommissie is op verzoek van de gemeenteraad besloten om naast deskundigen op het gebied van dierenwelzijn en stadsnatuur ook deskundigheid op het gebied van recreatie in de Adviescommissie op te nemen.

De Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur is gebaseerd op artikel 84 van de Gemeentewet. Dit betekent dat de bevoegdheden van de adviescommissie, en de onafhankelijkheid en status van de adviezen wettelijk zijn gewaarborgd. De verdere invulling van taken en bevoegdheden is geregeld in het door het college van B&W vastgestelde Reglement Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur. De belangrijkste onderdelen van dit reglement zijn:

  • de adviescommissie heeft tot taak gevraagd en ongevraagd te adviseren aan het college van B&W van de gemeente Rotterdam over beleidsvraagstukken alsmede de implementatie van beleid ten aanzien van dierenwelzijn en stadsnatuur;
  • de adviescommissie wordt samengesteld uit deskundigen op het gebied van dierenwelzijn en stadsnatuur; bovendien hebben zij kennis van de Rotterdamse situatie op deze gebieden;
  • de adviescommissie bestaat uit minimaal 3 tot maximaal 5 leden, waaronder de voorzitter, allen benoemd door het college van B&W op voordracht van de Adviescommissie;
  • de gemeente verzorgt het ambtelijk secretariaat: de secretaris is geen lid van de adviescommissie, heeft geen stemrecht, maar neemt wel deel aan de vergaderingen;
  • De leden worden voor vier jaar benoemd, herbenoeming is mogelijk voor maximaal één zittingsperiode;
  • leden van de raad en het college mogen geen lid zijn, evenmin als ambtenaren van de gemeente Rotterdam;
  • de vergaderingen van de adviescommissie zijn in beginsel openbaar; de adviescommissie kan echter besluiten een besloten vergadering te houden.
  • ook de adviezen zelf zijn openbaar; hiervan wordt afgeweken, wanneer in een adviesaanvraag door het college nadrukkelijk om een niet openbaar advies is gevraagd.

Lees meer in het reglement van de Adviescommissie.

Adviezen:


Verslagen Adviescommissie:

16 februari 2016
1 september 2015
7 april 2015
6 januari 2015
4 november 2014
1 oktober 2014
6 mei 2014
11 februari 2014 
12 november 2013
14 mei 2013               
12 februari 2013
27 november 2012         
11 september 2012   
4 september 2012              
15 mei 2012         
15 februari 2012      
13 december 2011                 

Jaarverslagen en -plannen:

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014 en jaarplan 2015
Jaarverslag 2013 en jaarplan 2014
Jaarverslag 2012 en jaarplan 2013      
Jaarverslag 2011 en jaarplan 2012

Aanvullende informatie

De Adviescommissie bestaat momenteel uit de volgende leden, die op persoonlijke titel zitting hebben:
- de heer Th. (Theun) Woudenberg, voormalig lid van de gemeenteraad Rotterdam, voorzitter
- de heer E. (Emile) van Rinsum, directeur van het Rotterdams Milieucentrum (RMC), plaatsvervangend voorzitter
- de heer P. (Peter) Boertje, beleidsadviseur Dierenbescherming Rijnmond
- mevrouw N.E. (Nora) Kösters, accountmanager Groenservice Zuid-Holland (GZH)
- de heer A. (André) de Baerdemaeker, Bureau Stadsnatuur

Secretariaat: gemeente Rotterdam, Sport & Cultuur
de heer L.J.M. (Luuk) Gijselhart
06-51068063
ljm.gijselhart@rotterdam.nl

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken